ရာထူးတိုးမြှင့်ခြင်းကို (၅) နှစ် ရပ်ဆိုင်းခြင်းပြစ်ဒဏ်အား လျှော့ပေါ့ပေးရန် သဘောထားမှတ်ချက် မေးမြန်းလာသည့်ကိစ္စ

ရာထူးတိုးမြှင့်ခြင်းကို (၅) နှစ် ရပ်ဆိုင်းပြစ်ဒဏ်ခံရသည့်ဝန်ထမ်းနှင့်ပတ်သက်၍ နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်း ဥပဒေ ပုဒ်မ ၅၄၊ နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းနည်းဥပဒေများ၊ အခန်း (၁၄)၊ နည်းဥပဒေ ၁၆၀၊ နည်းဥပဒေခွဲ (ဇ) ပါ ပြဋ္ဌာန်းချက်အရ ဝန်ထမ်းစည်းကမ်းဆိုင်ရာ ပြစ်ဒဏ်ကိုချမှတ်ရာ၌ ကျူးလွန်သည့် ပြစ်မှုနှင့် ချမှတ်သည့်ပြစ်ဒဏ်တို့သည် လိုက်လျောညီထွေမှု၊ တရားမျှတမှုရှိစေရမည်။ “ဝန်ထမ်းဘဝတွင် လူညွန့်တုံးစေမည့် ပြစ်ဒဏ်များချမှတ်ခြင်းမှ ရှောင်ကြဉ်ရမည်” ဟု ပြဋ္ဌာန်းထားပါကြောင်း၊

နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းနည်းဥပဒေများ၊ နည်းဥပဒေ ၂၁၀၊ နည်းဥပဒေခွဲ (ဂ)၊ နည်းဥပဒေခွဲငယ် (၂) တွင် “ရာထူးတိုးမြှင့်ခြင်းကို ရပ်ဆိုင်းခြင်း ဆိုသည်မှာ သာမန်အားဖြင့် ဝန်ထမ်းကို ရာထူးတိုးမြှင့်ပေးရန် အလှည့်ကျရောက်သည့်အချိန်တွင် တိုးမြှင့်ခန့်ထားခြင်းမပြုသေးဘဲ ကာလအကန့်အသတ်ဖြင့် ရွေ့ဆိုင်းထားခြင်းကို ဆိုသည်။ ယင်းပြစ်ဒဏ်ကို ချမှတ်ရာတွင် ပြစ်ဒဏ်ချမှတ်ခြင်းခံရသည့် ဝန်ထမ်းကို ရာထူးတိုးမြှင့်ခံရခွင့် လက်လွတ်ဆုံးရှုံးသွားခြင်းမရှိစေဘဲ ပြစ်ဒဏ်ကာလ အပိုင်းအခြား ကုန်ဆုံးသည်အထိသာ ရာထူးတိုးမြှင့်ခြင်းကို ရပ်ဆိုင်းထားရမည်” ဟု ပြဋ္ဌာန်းထားရှိပါကြောင်း၊

ရာထူးတိုးမြှင့်ခြင်းကို ရပ်ဆိုင်းခြင်းပြစ်ဒဏ်အတွက် ပြစ်ဒဏ်ကာလရေတွက်ရာတွင် ပြစ်ဒဏ်ချမှတ်သည့်နေ့မှစ၍ ရေတွက်ခြင်းမပြုရဘဲ ဝန်ထမ်းအား ရာထူးတိုးမြှင့်ပေးရန် အလှည့် ကျရောက်သည့်နေ့မှစ၍သာ ရေတွက်ရမည်ဖြစ်ပြီး၊ ပြစ်ဒဏ်ကာလသည်လည်း ထိုအချိန်မှသာ စတင်အကျိုးသက်ရောက်မည် ဖြစ်သည့်အတွက် ပြစ်ဒဏ်ချမှတ်သည့်အချိန်မှစ၍ ပြစ်ဒဏ်စတင် အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိမည့်အချိန်ထိ ပြစ်ဒဏ်စောင့်ဆိုင်းဆဲ ကာလတွင်လည်း ရာထူးတိုးမြှင့် ခန့်ထားနိုင်ခြင်းမရှိသကဲ့သို့ သတ်မှတ်ပြစ်ဒဏ်ကာလအတွင်းလည်း ရာထူးတိုးမြှင့်ခန့်ထားခြင်းကို ဆောင်ရွက်နိုင်မည်မဟုတ်ပါ။ သို့ဖြစ်ပါ၍ သက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနအနေဖြင့် ဝန်ထမ်းအား ဌာနဆိုင်ရာ အရေးယူမှုများ ပြုလုပ်စဉ်ကပင် နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းဥပဒေ၊ နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းနည်းဥပဒေများပါ ပြဋ္ဌာန်းချက်များနှင့်အညီ စီမံခန့်ခွဲမှုနည်းလမ်းအရ ဆောင်ရွက်ရမည်ဖြစ်ပါကြောင်း စိစစ်တွေ့ရှိ ရပါသည်။

အဆိုပါကိစ္စနှင့်ပတ်သက်၍ အရေးယူခံရသည့် ဝန်ထမ်းအားချမှတ်ခဲ့သည့် ရာထူးတိုးမြှင့်ခြင်း ကို (၅) နှစ် ရပ်ဆိုင်းခြင်းပြစ်ဒဏ်အား လျှော့ပေါ့ပေးရန်အတွက် သက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာန၏ စီမံခန့်ခွဲမှုကော်မတီက ကနဦး ဆွေးနွေးဆုံးဖြတ်ရမည်ဖြစ်ပြီး ပြစ်ဒဏ်လျှော့ပေါ့ရန် သဘောတူပါက နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းနည်းဥပဒေများ၊ အခန်း (၂၀) အယူခံခြင်း၊ နည်းဥပဒေ ၂၁၈ မှ နည်းဥပဒေ ၂၂၈ အထိပါ ပြဋ္ဌာန်းချက်များနှင့်အညီ အဆင့်ဆင့်ဆောင်ရွက်ပြီးနည်းဥပဒေ ၂၂၅၊ နည်းဥပဒေခွဲ (ဃ) အရ ပြစ်ဒဏ်အား လျှော့ပေါ့ပြင်ဆင်ပေးနိုင်မည်ဖြစ်ပါကြောင်း ဤအဖွဲ့မှ သဘောထားမှတ်ချက်ကို ပြန်ကြားခဲ့ပါသည်။