ရာထူးတိုးမြှင့်ခြင်းကို ရပ်ဆိုင်းခြင်းပြစ်ဒဏ်ချမှတ်ရာတွင် မည်သည့်ရက်မှစ၍ ရေတွက်ခြင်းကိစ္စ

နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းနည်းဥပဒေ ၂၁၀၊ (ဂ)၊ (၁)၊ (၂) တို့ပါပြဋ္ဌာန်းချက်များအရ အဆိုပါဝန်ထမ်းအား ရာထူးတိုးမြှင့်ပေးရန် အလှည့်ကျရောက်သည့်အချိန်မှအစပြု၍ ရေတွက်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။