စီမံကိန်းနှင့် စာရင်းအင်းဌာနခွဲ၏ လုပ်ငန်းတာဝန်များ

ဌာနခွဲ (၃)၊ စီမံကိန်းနှင့်စာရင်းအင်းဌာနခွဲ၏ လုပ်ငန်းတာဝန်များမှာ အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်ပါသည်-


(က) အခြားဝန်ကြီးဌာနနှင့်အဖွဲ့အစည်းများတွင် ဖွင့်လှစ်သည့် ဌာနဆိုင်ရာသင်တန်းများ၌ နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းဥပဒေ၊ နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းနည်းဥပဒေများနှင့် ရုံးလုပ်ငန်းလက်စွဲဘာသာရပ် တို့ကို ဆွေးနွေးပို့ချနိုင်ရေး စီစဉ်ဆောင်ရွက်ခြင်း၊


( ခ ) ပြည်ထောင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့ဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေများ၊ နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေများအရ ဝန်ကြီးဌာနနှင့်အဖွဲ့အစည်းများမှ ရာထူးမှထုတ်ပယ်ခြင်း၊ ဝန်ထမ်းအဖြစ်မှထုတ်ပစ်ခြင်းခံရသည့် အရာထမ်း၊ အမှုထမ်းများစာရင်းကို ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အလိုက်စုစည်း၍ ပြည်ထောင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့ အစည်းအဝေးသို့ တင်ပြနိုင်ရေး အဖွဲ့၏ဆုံးဖြတ်ချက်နှင့်အညီ အဆိုပါစာရင်းများနှင့်ပတ်သက်၍ လေ့လာစိစစ်တွေ့ရှိချက်များကို နှစ်စဉ်အစီရင်ခံစာ ပြုစုလျက် နိုင်ငံတော်စီမံ အုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီရုံးနှင့် ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့ရုံးတို့သို့ အချိန်မီပေးပို့ တင်ပြ နိုင်ရေး ဆောင်ရွက်ခြင်း၊


( ဂ ) နေ့စဉ်ထုတ်သတင်းစာများပါ ဝန်ကြီးဌာနနှင့်အဖွဲ့အစည်းများက ကြော်ငြာခေါ်ယူသည့် အမှုထမ်းစတင်ခန့် ဝင်ပေါက်ရာထူးများကို နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းနည်းဥပဒေများ၊ နည်းဥပဒေ ၁၅ နှင့် ကိုက်ညီမှု ရှိ / မရှိ စိစစ်တင်ပြမှတ်တမ်းထားရှိခြင်း၊


( ဃ ) လွှတ်တော်အသီးသီးမှ မေးမြန်းလာသည့် ဝန်ထမ်းရေးရာကိစ္စရပ်များနှင့်စပ်လျဉ်းသည့် ဖြေကြားချက်များကို မှတ်တမ်းတင်ထားရှိခြင်း၊


( င ) နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းများ အရည်အသွေးတိုးတက်မြင့်မားရေး၊ ဗဟုသုတနှင့်အသိအမြင်များ
တိုးပွားစေမည့် နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းဂျာနယ်ကဲ့သို့သော စာအုပ်၊ စာတမ်းများထုတ်ဝေနိုင်ရေး အချက်အလက်များ စုဆောင်းခြင်း၊ ပြုစုရေးသားခြင်း၊


( စ ) e-Recruitment and Integrated Civil Service System (ERICSS) ပါRemoval and Dismissal Software တွင် ဝန်ကြီးဌာနနှင့်အဖွဲ့အစည်းများမှ ပေးပို့လာသော ရာထူးမှ ထုတ်ပယ်ခြင်း၊ ဝန်ထမ်းအဖြစ်မှထုတ်ပစ်ခြင်းခံရသည့် ဝန်ထမ်းများစာရင်းကို ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အလိုက် ထည့်သွင်းဆောင်ရွက်ခြင်း။