စီမံကိန်းနှင့် စာရင်းအင်းဌာနခွဲ၏ လုပ်ငန်းတာဝန်များ

ဌာနခွဲ(၃)၊ စီမံကိန်းနှင့် စာရင်းအင်းဌာနခွဲ၏ လုပ်ငန်းတာဝန်များမှာ အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်ပါသည်-

  • ပြည်ထောင်စုအဆင့် အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဌာနများမှ ပေးပို့လာသည့် ဝန်ထမ်းများအား ရာထူးမှ ထုတ်ပယ်ခြင်း (Removal)၊ ဝန်ထမ်းအဖြစ်မှ ထုတ်ပစ်ခြင်း (Dismissal) စာရင်းကို ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အလိုက် နှစ်ချုပ်စာရင်း ပြုစု၍ ပြည်ထောင်စု အစိုးရ အဖွဲ့ရုံးသို့ ပေးပို့ တင်ပြခြင်း၊
  • ဝန်ကြီးဌာနနှင့် အဖွဲ့အစည်းများတွင် ဖွင့်လှစ်သည့် သင်တန်းများ၌ သိရှိကျင့်သုံးရမည့် နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေများ၊ ရုံးလုပ်ငန်းလက်စွဲနှင့် ကောင်းမွန်သောအုပ်ချုပ်ရေး ဘာသာရပ်တို့ကို ဆွေးနွေးပို့ချပေးခြင်း၊
  • ဝန်ကြီးဌာနနှင့် အဖွဲ့အစည်းများက ကြော်ငြာခေါ်ယူသည့် အမှုထမ်းဝင်ပေါက်ရာထူးကို နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေများနှင့် ကိုက်ညီမှုရှိ / မရှိ စိစစ်၍ မှတ်တမ်း တင်ထားရှိပြီး နှစ်ချုပ်စာရင်းပြုစုတင်ပြခြင်း၊
  • လွှတ်တော်များတွင် နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းများနှင့် ပတ်သက်သော မေးခွန်းများမေးမြန်းခြင်း၊ ဖြေကြားခြင်းနှင့် အဆိုတင်သွင်းခြင်းများကို မှတ်တမ်းပြုစုထားရှိခြင်း၊
  • ဥက္ကဋ္ဌရုံး၏ e-Government နှင့် ရုံးသုံး ကွန်ပျူတာဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းများ တာဝန်ယူ ဆောင်ရွက်ခြင်း၊