သုတေသန၊ လေ့ကျင့်ရေးနှင့်မှတ်တမ်းဌာနခွဲ၏ လုပ်ငန်းတာဝန်များ

ဌာနခွဲ (၃)၊ သုတေသန၊ လေ့ကျင့်ရေးနှင့်မှတ်တမ်းဌာနခွဲ၏ လုပ်ငန်းတာဝန်များမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်-
(က) ဝန်ထမ်းရေးရာသုတေသနလုပ်ငန်းများနှင့် လေ့ကျင့်ပညာပေးရေးဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများ ခေတ်မီတိုးတက်စေရေးအတွက် သုတေသနပြုတင်ပြခြင်း၊
( ခ ) ဝန်ထမ်းရေးရာနှင့်ပတ်သက်၍ နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းများနှင့် ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်သည့်လုပ်ငန်းများတွင် အထောက်အကူပြုဆောင်ရွက်ခြင်း၊
( ဂ ) ဌာနတွင်းဝန်ထမ်းများ၏ အရည်အသွေးမြှင့်တင်ရန်ကိစ္စနှင့်ပတ်သက်၍ နည်းလမ်းရှာဖွေတင်ပြခြင်း၊
( ဃ ) ဝန်ကြီးဌာနအဖွဲ့အစည်းများတွင်ကျင်းပသော ဝန်ထမ်းရေးရာသင်တန်းများ၊ စီမံခန့်ခွဲမှုဆိုင်ရာသင်တန်းများတွင် ဘာသာရပ်ဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်မှုနှင့် အထောက်အကူပြုသွားရောက်ပို့ချပေးခြင်း၊
( င )ဝန်ကြီးဌာနနှင့်အဖွဲ့အစည်းအသီးသီးတို့၏ ကွပ်ကဲမှုအောက်ရှိဦးစီးဌာန၊ လုပ်ငန်းများမှ အရာထမ်း၊ အမှုထမ်းများ၏ ရာထူးမှထုတ်ပယ်ခြင်း၊ ဝန်ထမ်းအဖြစ်မှထုတ်ပစ်ခြင်းခံရသူများစာရင်းကို ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အလိုက် နှစ်ချုပ်စာရင်းပြုစု၍ ပြည်ထောင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့ အစည်းအဝေးသို့တင်ပြခြင်း၊
( စ ) ဝန်ကြီးဌာနနှင့်အဖွဲ့အစည်းများမှ ရာထူးမှထုတ်ပယ်ခြင်း၊ ဝန်ထမ်းအဖြစ်မှထုတ်ပစ်ခြင်းခံရသည့် အရာထမ်း၊ အမှုထမ်းများစာရင်းနှင့်ပတ်သက်၍ လေ့လာစိစစ်တွေ့ရှိချက်များကို နှစ်စဉ်အစီရင်ခံစာပြုစု၍ ပြည်ထောင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့၏ ဆုံးဖြတ်ချက်နှင့်အညီ နိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီရုံးနှင့် ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့ရုံးတို့သို့ နှစ်စဉ်ပေးပို့တင်ပြခြင်း၊

(ဆ) နေ့စဉ်ထုတ်သတင်းစာများပါ ဝန်ကြီးဌာနနှင့်အဖွဲ့အစည်းများ၏ အမှုထမ်းစတင်ခန့် ဝင်ပေါက်ရာထူးကြော်ငြာများကို နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းဥပဒေ၊ နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းနည်းဥပဒေများနှင့်ကိုက်ညီမှု ရှိ / မရှိ စိစစ်ခြင်း၊

( ဇ )      နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းများ အရည်အသွေးတိုးတက်မြင့်မားရေး၊ ဗဟုသုတနှင့်အသိအမြင်များ တိုးပွားစေရေးအတွက် စာအုပ်၊ စာတမ်းများထုတ်ဝေနိုင်ရေး ကြီးကြပ်စီစဉ်ဆောင်ရွက်ခြင်း၊

( ဈ )   ဝန်ထမ်းရေးရာသုတေသနလုပ်ငန်းများနှင့် လေ့ကျင့်ပညာပေးရေးဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများကို စဉ်ဆက်မပြတ်ဆောင်ရွက်ခြင်း။