ဝန်ထမ်းမှတ်တမ်းဌာနခွဲ၏ လုပ်ငန်းတာဝန်များ

ဌာနခွဲ (၄)၊ ဝန်ထမ်းမှတ်တမ်းဌာနခွဲ၏ လုပ်ငန်းတာဝန်များမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်-

(က)  ဝန်ထမ်းအဖွဲ့အစည်းအသီးသီးရှိ ဝန်ထမ်းများ၏ ရာထူးအဆင့်အလိုက် စာရင်းဇယား များနှင့် ကိုယ်ရေးဖြစ်စဉ်မှတ်တမ်းများကို ခေတ်မီနည်းစနစ်များဖြင့် စနစ်တကျ ထိန်းသိမ်းနိုင်ရေး အတွက် ဆောင်ရွက်ခြင်း၊

( ခ )   ဝန်ထမ်းများ၏ တာဝန်ထမ်းဆောင်မှု ကိုယ်ရေးမှတ်တမ်းများကို ခေတ်မီကွန်ပျူတာ နည်းပညာများဖြင့် စနစ်တကျထိန်းသိမ်းဆောင်ရွက်ခြင်း၊

( ဂ )  ဝန်ထမ်းများခန့်ထားခြင်း၊ လေ့ကျင့်သင်တန်းပေးခြင်း၊ ရာထူးတိုးမြှင့်ခြင်း၊ စည်းကမ်း ထိန်းသိမ်းခြင်းဆိုင်ရာသုတေသနပြုခြင်း၊ သုံးသပ်ခြင်းလုပ်ငန်းများကို အထောက်အကူပြု ဆောင်ရွက်ခြင်း၊

(ဃ)  ဝန်ထမ်းအဖွဲ့အစည်းများရှိ အရာထမ်း၊ အမှုထမ်းများ၏ ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များ၊ တာဝန်ထမ်းဆောင်မှုမှတ်တမ်း၊ ပြည်တွင်း၊ ပြည်ပသင်တန်းများတက်ရောက်မှု၊ ချီးမြှင့်ခဲ့ရသည့်ဆု၊ ဘွဲ့တံဆိပ်များရရှိမှု၊ ဝန်ထမ်းပြစ်ဒဏ်ချမှတ်ခြင်းခံရမှုများကို မှတ်တမ်းအဖြစ်ထိန်းသိမ်းခြင်း၊

( င )  ဝန်ထမ်းမှတ်တမ်းများအား စနစ်တကျထိန်းသိမ်းထားရှိပြီး နိုင်ငံတော်အုပ်ချုပ်ရေး ယန္တရားအတွက် အထောက်အကူပြုနိုင်ရေး လိုအပ်သော သုတေသနများပြုလုပ်ခြင်း။