ဝန်ထမ်းအားလုပ်ငန်းလိုအပ်ချက်အရအငြိမ်းစားမယူမီ ကြိုတင်ပြင်ဆင်ခွင့်(၄)လကို အသက် (၆၀) နှစ်ပြည့်သည့် ၁၃-၇-၂၀၁၈ ရက်နေ့မှ စတင်ခံစားခွင့်ပြုပြီး ယင်းခွင့်ရက်များ ကုန်ဆုံးသည့် ၁၃-၁၁-၂၀၁၈ ရက်နေ့မှစ၍ နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းဥပဒေ၊ပုဒ်မ ၅၆၊ ပုဒ်မခွဲ(က)နှင့် နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းနည်းဥပဒေများ၊ နည်းဥပဒေ ၂၃၃၊ နည်းဥပဒေခွဲ (က) တို့အရ သက်ပြည့်အငြိမ်းစားယူခွင့်ပြုခဲ့ပါကြောင်း၊ သို့ရာတွင် ဝန်ထမ်းသည် ၂၀၁၃ ခုနှစ်၊ အဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေးဥပဒေ၊ ပုဒ်မ ၅၆ အရ တရားစွဲဆိုခံနေ ရသဖြင့် နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းနည်းဥပဒေများ၊ နည်းဥပဒေ ၁၇၃၊ နည်းဥပဒေခွဲ(က) အရ ၂၀-၄-၂၀၁၈ ရက် နေ့မှစ၍ တာဝန်မှယာယီရပ်ဆိုင်းလိုက်ကြောင်းနှင့် တာဝန်မှယာယီရပ်ဆိုင်းထားသည့်ကာလအတွင်း စားစရိတ် ထောက်ပံ့ကြေးကို နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းနည်းဥပဒေများ၊ နည်းဥပဒေ ၆၆ ပါ ပြဋ္ဌာန်းချက်အရ ခံစားခွင့်ပြုခဲ့ပါကြောင်း၊ ဝန်ထမ်းသည် အသက်(၆၀) နှစ်ပြည့်ခြင်း၊ ကြိုတင်ပြင်ဆင်ခွင့် (၄) လသည် ၁၃-၁၁-၂၀၁၈ ရက်နေ့တွင် ပြည့်ခြင်းစသည်တို့ကြောင့် ဝန်ထမ်းအား စားစရိတ်ထောက်ပံ့ကြေး အား ဆက်လက်ထုတ်ပေးနိုင်ခြင်း ရှိ/မရှိ သဘောထားမှတ်ချက်မေးမြန်းခြင်းကိစ္စ။

ဝန်ကြီးဌာနအနေဖြင့် ဝန်ထမ်းအား ကြိုတင်ပြင်ဆင်ခွင့်နှင့် သက်ပြည့်အငြိမ်းစားယူခွင့် အတွက် အမိန့် ကြော်ငြာစာထုတ်ပြန်ပြီးမှ အငြိမ်းစားမယူမီ ဥပဒေကြောင်းအရ တရားစွဲဆိုခံရခြင်း ဖြစ်သည့်အတွက် သက်ပြည့်အငြိမ်းစားယူခွင့် ပြုထားသည့်အမိန့်စာကို ပယ်ဖျက်ပြီးမှ သာလျှင် တာဝန်မှယာယီရပ်ဆိုင်းသည့်အမိန့်ကို ထုတ်ပြန်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။ တာဝန်မှယာယီရပ်ဆိုင်း ထားသည့်ကာလအတွင်း နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းနည်းဥပဒေများ၊ နည်းဥပဒေ ၆၆ နှင့် နည်းဥပဒေ ၁၇၅ တို့ပါပြဋ္ဌာန်းချက်များအရ စားစရိတ် ထောက်ပံ့ကြေးကို ခံစားခွင့်ပြုရမည်ဖြစ်ပါသည်။

ထိုကဲ့သို့ ဆောင်ရွက်ရာတွင် နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းနည်းဥပဒေများ၊ နည်းဥပဒေ ၂၃၁ ပါပြဋ္ဌာန်း ချက်အရ အငြိမ်းစားယူရမည့်အသက်ပြည့်စေကာမူ တာဝန်မှယာယီရပ်ဆိုင်းထားသည့် ကာလအတွင်း တရားစွဲဆိုခံရသည့်အမှုကိစ္စနှင့်စပ်လျဉ်း၍ အပြီးသတ်အမိန့်မချမှတ်နိုင်သေးပါက အငြိမ်းစား ယူခွင့်မပြုဘဲ စားစရိတ်ထောက်ပံ့ကြေးကို ဆက်လက် ထုတ်ပေးရမည်ဖြစ်ပါသည်။