ဖွဲ့စည်းခြင်း

            ၂၀၀၈ ခုနှစ်တွင် ဝန်ထမ်းရွေးချယ်လေ့ကျင့်ရေးအဖွဲ့၊ ရုံးအဖွဲ့ကို ညွှန်ကြားရေးမှူးအဆင့် (ရုံးအဖွဲ့မှူး) ဦးဆောင်သော အရာထမ်း(၁၆)ဦး၊ အမှုထမ်း(၁၉)ဦး၊ စုစုပေါင်း(၃၅)ဦးဖြင့် ဖွဲ့စည်းခဲ့ပြီး၊ ၂၀၁၀ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ(၉)ရက်နေ့တွင် ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် (ရုံးအဖွဲ့)က ဦးဆောင်သော အရာထမ်း(၁၄)ဦး၊ အမှုထမ်း(၁၉)ဦး၊ စုစုပေါင်း(၃၃)ဦးဖြင့် ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါသည်။ ၂၀၁၀ ခုနှစ်၊ ပြည်ထောင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့၊ ဥပဒေအရ ၂၀၁၁ ခုနှစ်တွင်  ပြည်ထောင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့၊ ရုံးအဖွဲ့ ဟု အမည်ပြောင်းခဲ့ပြီး ၂၀၁၆ ခုနှစ်တွင် ပြည်ထောင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့၊ ဥက္ကဋ္ဌရုံးကို ရုံးအဖွဲ့၏ လက်ရှိ ဖွဲ့စည်းပုံအင်အားပါ အရာထမ်းရာထူး(၁၄)နေရာ၊ အမှုထမ်းရာထူး(၁၉)နေရာ၊ စုစုပေါင်း ရာထူး(၃၃)နေရာနှင့် ဝန်ထမ်းရေးရာဦးစီးဌာန၏ လက်ရှိ ဖွဲ့စည်းပုံအင်အားပါ အရာထမ်း ရာထူး(၃၈)နေရာ၊ အမှုထမ်းရာထူး(၁၃၆)နေရာ၊ စုစုပေါင်းရာထူး(၁၇၄)နေရာ တို့ကို ပေါင်း၍ အင်အား ထပ်မံတိုးချဲ့ခြင်းမပြုဘဲ  ပြင်ဆင်ဖွဲ့စည်းမှု အရ ဥက္ကဋ္ဌရုံး၏ ရုံးအဖွဲ့တွင် အရာထမ်း (၃)နေရာ၊ အမှုထမ်း(၂၅)နေရာတိုးလာကာ စုစုပေါင်း အရာထမ်း(၁၈)ဦး၊ အမှုထမ်း(၄၄)ဦး၊ စုစုပေါင်း(၆၂)ဦးဖြင့် အောက်ပါအတိုင်း ပြင်ဆင်ဖွဲ့စည်း ခဲ့ပါသည်-

(၁)      ဦးစီးရုံး

(၂)      ပြည်တွင်း/ပြည်ပဆက်ဆံရေး၊ သတင်းပြန်ကြားရေး၊ ဌာနတွင်းစာရင်းစစ်နှင့်ဘဏ္ဍာရေးဌာနခွဲ

ဥက္ကဌရုံးအဖွဲ့ ဖွဲ့စည်းပုံအနေဖြင့်အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်။