ဥက္ကဌရုံးအဖွဲ့၏ အဓိကလုပ်ငန်း တာဝန်များ

ဥက္ကဋ္ဌရုံးအဖွဲ့၏ အဓိကလုပ်ငန်းတာဝန်များမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်

(၁)     ဌာနအလိုက် လုပ်ငန်းဆိုင်ရာ လိုအပ်ချက်များအား အချင်းချင်း ပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်း ပေးပြီး အဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌထံ တင်ပြဆောင်ရွက်ပေးခြင်း၊

(၂)      အစိုးရအဖွဲ့အစည်းအဝေးသို့ တင်ပြရမည့် အမှာစာများ ပြုစုတင်ပြခြင်း၊

(၃)     ရုံးလုပ်ငန်းတာဝန်ဝတ္တရားများအား ဌာနအသီးသီးမှ စနစ်တကျ လျင်မြန်စွာ ဆောင်ရွက် နိုင်ရေး ကြပ်မတ်ပေးခြင်း၊ အထက်ဌာနများနှင့် ဝန်ကြီးဌာနနှင့် ရုံးလုပ်ငန်းများ

ချိတ်ဆက် ညှိနှိုင်းပေးခြင်း၊

(၄)     အထက်ဌာနအသီးသီး၏ မူဝါဒဆိုင်ရာ အကောင်အထည်ဖော်ရန် လုပ်ငန်းများအား အဖွဲ့ ဥက္ကဋ္ဌ၏ ညွှန်ကြားချက်နှင့်အညီ တာဝန်ယူဆောင်ရွက်ပြီး လက်အောက်ဌာန အသီးသီး နှင့် ပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ခြင်း၊

(၅)     ပြည်ထောင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့သို့ တင်ပြလာသော ဝန်ထမ်းများခန့်ထားရေး၊ ရာထူး တိုးမြှင့်ရေး၊ ပြောင်းရွှေ့ရေး၊ ချီးမြှင့်ရေး၊ အရေးယူခြင်းတို့အတွက် နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်း ဥပဒေ၊ နိုင်ငံ့

ဝန်ထမ်းနည်းဥပဒေများ၊ လုပ်ထုံး လုပ်နည်းများနှင့်အညီ ဥက္ကဋ္ဌထံ စိစစ် တင်ပြခြင်း၊

(၆)     ဥက္ကဋ္ဌရုံးရှိ ဝန်ထမ်းများ ရာထူးတိုးမြှင့်ရေး၊ စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေး၊ သက်သာ ချောင်ချိရေးစသည့် ဝန်ထမ်းရေးရာနှင့် အုပ်ချုပ်မှုပိုင်းဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များကို လမ်းညွှန် မှုနှင့်အညီ ကြီးကြပ်ဆောင်ရွက်ခြင်း၊

(၇)     လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်စီမံခန့်ခွဲမှုဆိုင်ရာ သတင်းအချက်အလက်စနစ် ထိရောက် စွာ အသုံးပြုနိုင်ရေးစီမံဆောင်ရွက်ခြင်း

(၈)     ဝန်ထမ်းများ၏ လုပ်ငန်းစွမ်းဆောင်ရည် တိုးတက်ကောင်းမွန်စေရေးအတွက် သုတေ သနပြုလုပ်နိုင်ရေး၊ လေ့ကျင့်ပျိုးထောင်ပေးနိုင်ရေး  အထောက်အကူပြု ဆောင် ရွက်ခြင်း၊

(၉)     ဝန်ထမ်းအဖွဲ့အစည်းများမှ နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းအရာထမ်းများအား ဌာနပြောင်းရွှေ့ တာဝန် ထမ်းဆောင်နိုင်ရေး နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းဥပဒေ၊ နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းနည်းဥပဒေများ၊ အထက်အဖွဲ့ အစည်းများ၏ ညွှန်ကြားချက်များနှင့်အညီ ဆောင်ရွက်ခြင်း၊

(၁၀)   ရုံးအဆောက်အဦနှင့် ဝန်ထမ်းအိမ်ရာ လုံခြုံရေးတာဝန်ကို ကြီးကြပ်ဆောင်ရွက် ခြင်း၊

(၁၁)   အဖွဲ့၏လှုပ်ရှားမှု သတင်းမှတ်တမ်းကိစ္စရပ်များ၊ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း ကိစ္စရပ် များ အား လမ်းညွှန်မှုနှင့်အညီ ကြီးကြပ်ဆောင်ရွက်ခြင်း၊

(၁၃)   ပြည်ထောင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့ ဥက္ကဋ္ဌနှင့် အဖွဲ့ဝင်များ တာဝန်များဖြင့် ခရီးသွား လာမှုအား ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့ရုံးသို့ အစီရင်ခံခြင်းကို ဆောင်ရွက်ခြင်း၊

(၁၃)   လူပုဂ္ဂိုလ်လုံခြုံရေး၊ စာရွက်စာတမ်းလုံခြုံရေး၊ ကွန်ပျူတာများ ဆက်စပ် ပစ္စည်းများနှင့် ကွန်ရက်များ လုံခြုံရေးတို့ကို စနစ်တကျရှိစေရေး ပြည်ထောင်စု ရာထူးဝန်အဖွဲ့ ဥက္ကဋ္ဌနှင့်အဖွဲ့ဝင်များ၏ လမ်းညွှန်မှုနှင့်အညီ ကြပ်မတ် ဆောင်ရွက်ခြင်း၊

(၁၄)   နိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီရုံးနှင့် ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့ရုံးများသို့ တင်ပြ သည့် ရုံးစာများ၊ ပြည်ထောင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့တွင် အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည့် ­e-Recruitment and Integrated Civil Service System – ERICSS စနစ်ပါ လုပ်ငန်းများ သတ်မှတ်အချိန်ကာလအတွင်း အသုံးပြုနိုင်ရေး လုပ်ငန်းစဉ်များ  ပြည်ထောင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့၏ e-Government နိုင်ငံတော်၏ e-Government လုပ်ငန်းများ ပိုမိုတိုးတက်စေရေး အထောက်အကူပြု ဆောင်ရွက် ပေးခြင်း၊ နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာ ပြန့်ပွားရေးကိစ္စရပ်များအား ပြည်ထောင်စု ရာထူးဝန်အဖွဲ့ ဥက္ကဋ္ဌ၏ လမ်းညွှန်ချက်နှင့်အညီ ဆောင်ရွက်ခြင်း၊

(၁၅)   အဖွဲ့၏ဝန်ထမ်းရေးရာကိစ္စရပ်များ၊ ဝန်ထမ်းများစည်းကမ်းသေဝပ်မှုရှိစေရေး ကိစ္စရပ်များ၊ ဝန်ထမ်းများသက်သာချောင်ချိရေးကိစ္စရပ်များနှင့် လေ့ကျင့်ပညာ ပေးရေး ကိစ္စရပ်များကို အနီးကပ်ကြီးကြပ်ကွပ်ကဲဆောင်ရွက်ခြင်း၊

(၁၆)   အဖွဲ့၏ ဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေများနှင့်အညီ အုပ်ချုပ်ရေး၊ စီမံခန့်ခွဲရေး၊ နိုင်ငံခြား ဆက်ဆံရေး၊ ဘဏ္ဍာရေးလုပ်ငန်းများကို လမ်းညွှန်မှုနှင့်အညီ ပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်း စီစဉ်ကြီးကြပ်ခြင်း။