ဥက္ကဌရုံးအဖွဲ့၏ အဓိကလုပ်ငန်း တာဝန်များ

ဥက္ကဋ္ဌရုံးအဖွဲ့၏ အဓိကလုပ်ငန်းတာဝန်များမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်

(၁)      ဌာနအလိုက် လုပ်ငန်းဆိုင်ရာ လိုအပ်ချက်များအား အချင်းချင်း ပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်းပေးပြီး အဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌထံ တင်ပြဆောင်ရွက်ပေးခြင်း၊

( ၂ )     အစိုးရအဖွဲ့အစည်းအဝေးသို့ တင်ပြရမည့် အမှာစာများ ပြုစုတင်ပြခြင်း၊

(၃ )     ရုံးလုပ်ငန်းတာဝန်ဝတ္တရားများအား ဌာနအသီးသီးမှ စနစ်တကျ လျင်မြန်စွာ ဆောင်ရွက် နိုင်ရေး ကြပ်မတ်ပေးခြင်း၊ အထက်ဌာနများနှင့် ဝန်ကြီးဌာန/ အဖွဲ့အစည်းများနှင့် တင်ပြ ချိတ်ဆက် ညှိနှိုင်းပေးခြင်း၊

(၄)      အထက်ဌာနအသီးသီး၏ မူဝါဒဆိုင်ရာ အကောင်အထည်ဖော်ရန် လုပ်ငန်းများအား အဖွဲ့ ဥက္ကဋ္ဌ၏ ညွှန်ကြားချက်နှင့်အညီ တာဝန်ယူဆောင်ရွက်ပြီး လက်အောက်ဌာန အသီးသီးနှင့် ပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ခြင်း၊

( ၅ )   ပြည်ထောင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့သို့ တင်ပြလာသော ဝန်ထမ်းများခန့်ထားရေး၊ ရာထူးတိုးမြှင့်ရေး၊ ပြောင်းရွှေ့ရေး၊ ချီးမြှင့်ရေး၊ အရေးယူခြင်းတို့အတွက် ဥပဒေ၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနှင့်အညီ ဥက္ကဋ္ဌထံ စိစစ်တင်ပြခြင်း၊

( ၆ )   ဥက္ကဋ္ဌရုံးရှိ ဝန်ထမ်းများ ရာထူးတိုးမြှင့်ရေး၊ စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေး၊ သက်သာချောင်ချိရေး စသည့် ဝန်ထမ်းရေးရာနှင့် အုပ်ချုပ်မှုပိုင်းဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များကို လမ်းညွှန်မှုနှင့်အညီ ကြီးကြပ်ဆောင်ရွက်ခြင်း၊

(၇)      ရုံးအဆောက်အဦနှင့် ဝန်ထမ်းအိမ်ရာ လုံခြုံရေးတာဝန်ကို ကြီးကြပ်ဆောင်ရွက်ခြင်း၊

( ၈)    အဖွဲ့၏လှုပ်ရှားမှု သတင်းမှတ်တမ်းကိစ္စရပ်များ၊ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း ကိစ္စရပ်များအား လမ်းညွှန်မှုနှင့်အညီ ကြီးကြပ်ဆောင်ရွက်ခြင်း၊

( ၉)    ပြည်ထောင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့ ဥက္ကဋ္ဌနှင့် အဖွဲ့ဝင်များ တာဝန်များဖြင့် ခရီးသွားလာမှုအား ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့ရုံးသို့ အစီရင်ခံခြင်းကို ဆောင်ရွက်ခြင်း၊

(၁၀)   လူပုဂ္ဂိုလ်လုံခြုံရေး၊ စာရွက်စာတမ်းလုံခြုံရေး၊ ကွန်ပျူတာများ ဆက်စပ်ပစ္စည်းများနှင့် ကွန်ရက်များ လုံခြုံရေးတို့ကို စနစ်တကျရှိစေရေး ပြည်ထောင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့ ဥက္ကဋ္ဌနှင့် အဖွဲ့ဝင်များ၏ လမ်းညွှန်မှုနှင့်အညီ ကြပ်မတ်ဆောင်ရွက်ခြင်း၊

(၁၁ )   နိုင်ငံတော်သမ္မတရုံးနှင့် ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့ရုံးများသို့ တင်ပြသည့် စာများ၊ ကွန်ပျူတာ ဆက်သွယ်မှုနည်းစနစ် (e-Government) ပြန့်ပွားရေးကိစ္စရပ်များအား ပြည်ထောင်စု ရာထူးဝန်အဖွဲ့ ဥက္ကဋ္ဌ၏ လမ်းညွှန်ချက်နှင့်အညီ ဆောင်ရွက်ခြင်း၊

( ၁၂ )   အဖွဲ့၏ဝန်ထမ်းရေးရာကိစ္စရပ်များ၊ ဝန်ထမ်းများစည်းကမ်းသေဝပ်မှုရှိစေရေး ကိစ္စရပ်များ၊ ဝန်ထမ်းများ သက်သာချောင်ချိရေးကိစ္စရပ်များနှင့် လေ့ကျင့်ပညာပေးရေး ကိစ္စရပ်များကို အနီးကပ်ကြီးကြပ်ကွပ်ကဲဆောင်ရွက်ခြင်း၊

(၁၃)    အဖွဲ့၏ ဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေများနှင့်အညီ အုပ်ချုပ်ရေး၊ စီမံခန့်ခွဲရေး၊ နိုင်ငံခြားဆက်ဆံရေး၊ ဘဏ္ဍာရေးလုပ်ငန်းများကို လမ်းညွှန်မှုနှင့်အညီ ပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်း စီစဉ်ကြီးကြပ်ခြင်း၊