နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းနည်းဥပဒေများ၊ နည်းဥပဒေ ၁၉၅၊ နည်းဥပဒေခွဲ (ဇ) အရ အရေးယူ ခံရသည့်ဝန်ထမ်းအား ရှေ့နေလိုက်ပါဆောင်ရွက်ခွင့်ပြုနိုင်မည်ဖြစ်သော်လည်း နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်း နည်းဥပဒေများ၊ နည်းဥပဒေ ၁၉၅၊ နည်းဥပဒေခွဲ (ဇ) အရ ဌာနဆိုင်ရာစစ်ဆေးရေးအဖွဲ့ စစ်ဆေးမည့် အခန်းတွင်းသို့ စွပ်စွဲခံရသူဘက်လိုက်ပါအကြံဉာဏ်ပေးမည့် ရှေ့နေ သို့မဟုတ် ကျွမ်းကျင်မှု အကူအညီပေးနိုင်သူ တစ်ဦးဦးကို ဝင်ရောက်ခွင့်ပြုနိုင်ခြင်း ရှိ၊ မရှိ သဘောထားမှတ်ချက်မေးမြန်း ခြင်းကိစ္စ။

ဝန်ကြီးဌာနအနေဖြင့် နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းဥပဒေ၊ ပုဒ်မ ၄၈၊ ပုဒ်မခွဲ (ဂ)နှင့် နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်း နည်းဥပဒေများ၊ နည်းဥပဒေ ၁၉၅၊ နည်းဥပဒေခွဲ(ဇ) တို့ပါ ပြဋ္ဌာန်းချက်များအရ ဌာနဆိုင်ရာ စစ်ဆေးရေးအဖွဲ့သည် အရေးယူခံရသည့်ဝန်ထမ်းကို ကူညီရန် ရှေ့နေ သို့မဟုတ် ကျွမ်းကျင်မှု အကူအညီပေးနိုင်သူတစ်ဦးဦးကို လိုက်ပါဆောင်ရွက်ခွင့်၊ စစ်ဆေးမည့် အခန်းတွင်းသို့ ဝင်ရောက် ခွင့်ပြုနိုင်မည်ဖြစ်သော်လည်း အဆိုပါ ဆောင်ရွက်ခွင့်ရရှိသူက ဌာနဆိုင်ရာ ဆောင်ရွက်မှုတွင် ဝင်ရောက်စွက်ဖက်ခြင်း သို့မဟုတ် အနှောင့်အယှက်ပြုခြင်းတို့ကိုမူ တားမြစ်နိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။