စီမံခန့်ခွဲရေးဌာနခွဲ၏ လုပ်ငန်းတာဝန်များ

ဌာနခွဲ (၁)၊ စီမံခန့်ခွဲရေးဌာနခွဲ၏ လုပ်ငန်းတာဝန်များမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်-

(က)ဦးစီးဌာန၏ လုပ်ငန်းတာဝန်များကို အောင်မြင်စွာအကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်နိုင်ရေးအတွက် လိုအပ်သည်များကို ထောက်ပံ့ကူညီပေးခြင်း၊
 (ခ)ဦးစီးဌာနရှိ ဝန်ထမ်းများရာထူးတိုးမြှင့်ရေး၊ စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေး၊ သက်သာချောင်ချိရေးစသည့် ဝန်ထမ်းရေးရာနှင့် အုပ်ချုပ်မှုပိုင်းဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များကို လမ်းညွှန်မှုနှင့်အညီ ကြီးကြပ်ဆောင်ရွက်ပေးခြင်း၊
 (ဂ)ဦးစီးဌာနပိုင် ရုံးသုံးပရိဘောဂများ၊ စက်ကိရိယာများ၊ မော်တော်ယာဉ်များကို စနစ်တကျကိုင်တွယ်သုံးစွဲရေး၊ စီမံခန့်ခွဲရေးနှင့် ရုံးအဆောက်အဦလုံခြုံ‌ရေး၊ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးကိစ္စများကို ဆောင်ရွက်ခြင်း၊ စာရေးကိရိယာများ စနစ်တကျသုံးစွဲစေခြင်း၊
 (ဃ) ဦးစီးဌာနရှိ လူပုဂ္ဂိုလ်လုံခြုံရေး၊ စာရွက်စာတမ်းလုံခြုံရေး၊ ကွန်ပျူတာဆက်စပ်ပစ္စည်းများနှင့် ကွန်ရက်များလုံခြုံရေးတို့ကို စနစ်တကျရှိစေရန် လမ်းညွှန်ချက်နှင့်အညီဆောင်ရွက်ခြင်း၊
 (င) ဦးစီးဌာနရှိ ဝန်ထမ်းအင်အား ခန့်ထားခြင်း၊ ပြောင်းရွှေ့ခြင်းနှင့် နုတ်ထွက်ခြင်းဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များအား လမ်းညွှန်မှုနှင့်အညီဆောင်ရွက်ခြင်း၊
 (စ)ဦးစီးဌာနရှိ ဝန်ထမ်းများ၏ကိုယ်ရေးမှတ်တမ်း (Service Books) များကို လက်ရှိအခြေအနေနှင့်ကိုက်ညီအောင်ပြုစုခြင်း၊ စနစ်တကျထိန်းသိမ်းခြင်း၊
 (ဆ)ဦးစီးဌာန၏ နှစ်စဉ်သာမန်အသုံးစရိတ်၊ ငွေလုံးငွေရင်းအသုံးစရိတ်နှင့် ဝန်ထမ်းအင်အားစာရင်းများကိုရေးဆွဲ၍ သက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းများသို့ တင်ပြခြင်း၊
 (ဇ)အရအသုံးဆိုင်ရာငွေစာရင်းများကို စနစ်တကျထားရှိ၍ ဘဏ္ဍာငွေခွဲဝေသုံးစွဲရေးကိစ္စများကို ရသုံးမှန်းခြေငွေစာရင်းဦးစီးဌာန၊ စာရင်းစစ်ချုပ်ရုံးစသည့် သက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းများနှင့်ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ခြင်း၊
(စျ)နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းများနှင့်သက်ဆိုင်သည့် အစည်းအဝေးများ၊ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲများနှင့် ပညာပေးသင်တန်းများပြုလုပ်ရာတွင် အထောက်အကူပြုခြင်း၊
(ည)အဖွဲ့၏လမ်းညွှန်မှုကိုခံယူလျက် ဝန်ထမ်းများ၏ အရည်အချင်းတိုးတက်မြင့်မားရေးအတွက် ပြည်တွင်းပြည်ပသင်တန်းများ၊ ဆွေးနွေးပွဲများသို့ တက်ရောက်နိုင်ရေး၊ လေ့လာရေးခရီးစေလွှတ်ရေးတို့အတွက် ဆောင်ရွက်ပေးခြင်း၊
(ဋ)အထက်ဌာန / အဖွဲ့အစည်းများမှအခါအားလျော်စွာ ထုတ်ပြန်ထားရှိသည့် အမိန့်၊ ညွှန်ကြားချက်များအားစနစ်တကျ လိုက်နာအကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်နိုင်ရေး ကြီးကြပ်ကွပ်ကဲခြင်း၊
( ဌ )ဦးစီးဌာနနှင့်သက်ဆိုင်သည့် ရုံးခန်းများနှင့် ဝန်ထမ်းအိမ်ရာရှိ လူနေတိုက်ခန်းများ လုံခြုံရေး၊ သန့်ရှင်းသာယာရေးနှင့် စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေးတို့ကို လမ်းညွှန်မှုနှင့်အညီ အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ခြင်း၊
( ဍ )ပြည်ထောင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့ စာကြည့်တိုက်နှင့်မော်ကွန်းတိုက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများကို ကြီးကြပ်ဆောင်ရွက်ခြင်းနှင့် စာအုပ်၊ စာတမ်းများ၊ မှတ်တမ်းများကို ထိန်းသိမ်းခြင်း။