အုပ်ချုပ်ရေးနှင့် လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်စီမံခန့်ခွဲမှုဌာနခွဲ၏ လုပ်ငန်းတာဝန်များ

ဌာနခွဲ (၁)၊အုပ်ချုပ်ရေးနှင့် လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်စီမံခန့်ခွဲမှုဌာနခွဲ၏ လုပ်ငန်းတာဝန်များမှာ အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်ပါသည်-

()ဦးစီးဌာန၏ လုပ်ငန်းတာဝန်များကို အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ရာတွင် အောင်မြင်မှုရရှိရေးအတွက် လိုအပ်သောပစ္စည်းများကို ထောက်ပံ့ကူညီပေးခြင်း၊
 () ဦးစီးဌာနပိုင်ရုံးသုံးစက်ပစ္စည်းများ၊ ပရိဘောဂများ၊ မော်တော်ယာဉ်များ၊ စာရေး ကိရိယာများကို စနစ်တကျကိုင်တွယ်သုံးစွဲရေးဆိုင်ရာ စီမံခန့်ခွဲရေးနှင့် ရုံးအဆောက်အဦ လုံခြုံရေး၊ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးကိစ္စရပ်များကို ဆောင်ရွက်ခြင်း၊
 (ဂ) ဦးစီးဌာနရှိ ဝန်ထမ်းများနှင့်သက်ဆိုင်သည့် အစည်းအဝေးများ၊ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲ များ၊ ပညာပေးသင်တန်းများပြုလုပ်ရာတွင် အထောက်အကူပြုခြင်း၊
 (ဃ) ဦးစီးဌာနရှိ ဝန်ထမ်းများရာထူးတိုးမြှင့်ရေး၊ စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေး၊ သက်သာ ချောင်ချိရေးစသည့် ဝန်ထမ်းရေးရာနှင့် အုပ်ချုပ်မှုပိုင်းဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များကို လမ်းညွှန်မှု နှင့်အညီ ကြီးကြပ်ဆောင်ရွက်ပေးခြင်း၊
 (င) ရုံးအဆောက်အဦ၏ အတွင်းအပြင်ရှိ ဦးစီးဌာနပိုင်ပစ္စည်းများ စနစ်တကျအသုံးပြုရေး၊ ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုမရှိစေရေး ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းဆောင်ရွက်ခြင်း၊
 (စ)ဦးစီးဌာနရှိ လူပုဂ္ဂိုလ်လုံခြုံရေး၊ စာရွက်စာတမ်းလုံခြုံရေး၊ ကွန်ပျူတာဆက်စပ်ပစ္စည်း များနှင့် ကွန်ရက်များလုံခြုံရေးတို့ကို စနစ်တကျရှိစေရန် ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်နှင့် ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်တို့၏ လမ်းညွှန်ချက်နှင့်အညီဆောင်ရွက်ခြင်း၊
 (ဆ) ဦးစီးဌာနရှိ ဝန်ထမ်းအင်အားထိန်းသိမ်းခြင်း၊ ဖြည့်တင်းခြင်း၊ ပြောင်းရွှေ့ခြင်းနှင့် နုတ်ထွက်ခြင်းဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များအား လမ်းညွှန်မှုနှင့်အညီ အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ခြင်း၊
 (ဇ) ဦးစီးဌာနရှိ ဝန်ထမ်းများ လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် ဆွေးနွေးပွဲများပြုလုပ်ခြင်း၊ ဘာသာရပ်သင်တန်းများ ဖွင့်လှစ်ပို့ချနိုင်ရေးအတွက် တင်ပြလမ်းညွှန်မှုခံယူဆောင်ရွက်ခြင်း၊
(စျ)ဦးစီးဌာနရှိ ဝန်ထမ်းများ၏ ကိုယ်ရေးမှတ်တမ်းများ (Service Books) လက်ရှိ အခြေအနေနှင့်ကိုက်ညီအောင် ပြုစုခြင်း၊ စနစ်တကျထိန်းသိမ်းခြင်းလုပ်ငန်းများကို ဆောင်ရွက်ခြင်း၊
(ည)ဦးစီးဌာနတွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်လျက်ရှိသောဝန်ထမ်းများ၏ တစ်ဦးချင်းဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို ပင်စင်ဦးစီးဌာနသို့ ပေးပို့ခြင်း၊
(ဋ)ပြည်ထောင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့၊ စီမံခန့်ခွဲရေးကော်မတီအစည်းအဝေးသို့ ဦးစီးဌာန၏ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက်များ တင်ပြခြင်း၊
( ဌ )အထက်ဌာန / အဖွဲ့အစည်းများမှ အခါအားလျော်စွာ ထုတ်ပြန်ထားရှိသည့် အမိန့်၊ ညွှန်ကြားချက်များအား စနစ်တကျ လိုက်နာအကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်နိုင်ရေး ကြီးကြပ်ကွပ်ကဲခြင်း၊
( ဍ )ဦးစီးဌာနနှင့်သက်ဆိုင်သည့် ရုံးခန်းများနှင့် ဝန်ထမ်းအိမ်ရာရှိ လူနေတိုက်ခန်းများ လုံခြုံရေး၊ သန့်ရှင်းသာယာရေးနှင့် စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေး လမ်းညွှန်မှုနှင့်အညီ အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ခြင်း၊
( ဎ )အထက်အဖွဲ့အစည်းမှ ချမှတ်ထားသည့် မူဝါဒ၊ အမိန့်၊ ညွှန်ကြားချက်များကို လမ်းညွှန်မှုခံယူပြီး ဌာနခွဲများသို့ ဆက်လက်ညွှန်ကြားဆောင်ရွက်ခြင်း၊
(ဏ)e-Government နှင့် ရုံးသုံးကွန်ပျူတာဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းများကို တာဝန်ယူ ဆောင်ရွက်ခြင်း၊
(တ)ဦးစီးဌာန၏ နေ့စဉ်အသုံးစရိတ်များ ထုတ်ပေးမှုကို သက်ဆိုင်ရာငွေစာရင်း ခေါင်းစဉ် အလိုက် ပြုစုရေးဆွဲ၍ စနစ်တကျ ရေးသွင်းမှတ်တမ်းထားရှိခြင်း၊
(ထ)ဦးစီးဌာန၏ ဘဏ္ဍာရေးဆိုင်ရာ ပုံမှန်ဆောင်ရွက်ချက်များကို သက်ဆိုင်ရာဌာန အဖွဲ့အစည်းများသို့ ပေးပို့နိုင်ရေးဆောင်ရွက်ခြင်း၊
( ဒ )နှစ်စဉ်ငွေလုံးငွေရင်းအသုံးစရိတ်၊ သာမန်အသုံးစရိတ်များ၏ ရငွေသုံးငွေများနှင့် ပတ်သက်၍ စီမံကိန်းများလျာထားရေးဆွဲခြင်း၊ သုံးစွဲခြင်းတို့ကို ဆောင်ရွက်ရာတွင် ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်အား အထောက်အကူပြုခြင်း၊
( ဓ )ဦးစီးဌာန၏ လစဉ်စာရင်းများ၊ ၃ လပတ်၊ ၆ လပတ်စာရင်းများ၊ နှစ်ချုပ် စာရင်းများကို ကြီးကြပ်ဆောင်ရွက်ခြင်း၊
( န )ပြည်ထောင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့ စာကြည့်တိုက်နှင့်မော်ကွန်းတိုက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများကို ကြီးကြပ်ဆောင်ရွက်ခြင်းနှင့် စာအုပ်၊ စာတမ်းများ၊ မှတ်တမ်းများကို ထိန်းသိမ်းခြင်း။