သက်ပြည့်ပင်စင်ယူရန် ကြိုတင်ပြင်ဆင်ခွင့်သည် မယူမနေရ ယူရမည့် ခွင့်အမျိုးအစား ဟုတ်-မဟုတ် နှင့် အဆိုပါခွင့်ကို ဝန်ထမ်းက လျှောက်ထားခြင်းမပြုဘဲ ခွင့်ပေးပိုင်ခွင့်ရှိသူက ခွင့်ပြု၍ ရ – မရကိစ္

အငြိမ်းစားယူရန်ကြိုတင်ပြင်ဆင်ခွင့်သည် မယူမနေ ယူရမည့် ခွင့်ဖြစ်သော်လည်း နည်းဥပဒေ ၈၁ အရ ဝန်ထမ်းက တရားဝင်စာဖြင့် ကြိုတင်၍ တင်ပြရန်ဖြစ်ပြီး တင်ပြလျှောက်ထားခြင်းမရှိဘဲ ခွင့်ပေးပိုင်ခွင့်ရှိသူက ခွင့်ပြုပေးခဲ့ခြင်းသည် နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေများနှင့် ညီညွတ်မှုရှိမည် မဟုတ်ပါ။