ဦးတည်ချက်

(၁) နိုင်ငံတော်၏ နိုင်ငံရေး၊ စီးပွားရေး၊ လူမှုရေးဆိုင်ရာ စီမံခန့်ခွဲမှုပညာရပ်များကို စဉ်ဆက်မပြတ် လေ့ကျင်‌့သင်ကြားပေးသည်‌့ ဝန်ထမ်းတက္ကသိုလ် ဖြစ်စေရန်၊

(၂) ကောင်းမွန်သော အုပ်ချုပ်မှုကို အထောက်အကူဖြစ်စေရန်၊

(၃) ပြည်သူကို အကျိုးပြုမည့် နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းကောင်းများ ဖြစ်စေရန်၊