သင်တန်းဆိုင်ရာ အချက်အလက်များ

သင်တန်းများ

ဖွင့်လှစ်သင်ကြားပေးလျက်ရှိသောသင်တန်းများမှာ-

(၁)   ဒီပလိုမာသင်တန်းများ

(၂)   ပုံမှန်သင်တန်းများ

(၃)   အထူးမွမ်းမံသင်တန်းများ

ဒီပလိုမာသင်တန်းများ

(၁)       အလယ်အလတ်အဆင့် အရာထမ်းသင်တန်း (Online + In-House)

အဆင့် – ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူး၊ လက်ထောက်ညွှန်ကြားရေးမှူး

သင်တန်းကာလ – ရက်သတ္တ(၂၄)ပတ်

(၂)       အရာထမ်းလောင်း(အထူး)သင်တန်း

အဆင့် – ပြည်ထောင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့မှ ရွေးချယ်ထားသော ဦးစီးအရာရှိ၊ ပုဂ္ဂလိက ၀န်ထမ်းများ

သင်တန်းကာလ – ရက်သတ္တ(၁၆)ပတ်

ပုံမှန်သင်တန်းများ    

(၁)       ၀န်ထမ်းအဖွဲ့အစည်း အကြီးအမှူးသင်တန်း

အဆင့် –  ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်

သင်တန်းကာလ – ရက်သတ္တ(၈)ပတ်

(၂)        အဆင့်မြင့်အရာထမ်းသင်တန်း

အဆင့် -ညွှန်ကြားရေးမှူး

သင်တန်းကာလ – ရက်သတ္တ(၈)ပတ်

(၃)       အရာထမ်းအခြေခံသင်တန်း (Online + In-House)

အဆင့် – ဦးစီးအရာရှိ

သင်တန်းကာလ – ရက်သတ္တ(၂၀)ပတ်

(၄)        အရာထမ်းလောင်း(အထူး)သင်တန်း

အဆင့် – လက်ထောက်ဆရာဝန် နှင့် သွားဘက်ဆိုင်ရာဆရာဝန်များ

သင်တန်းကာလ – ရက်သတ္တ(၈)ပတ်

(၅)      အုပ်ချုပ်မှုစွမ်းရည်မြင့်မားရေးသင်တန်း

အဆင့် – အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနမှ လက်ထောက်ညွှန်ကြားရေးမှူး၊ ဦးစီးအရာရှိ၊ ဒုတိယဦးစီးမှူး

သင်တန်းကာလ – ရက်သတ္တ(၁၀)ပတ်

(၆)       အရာထမ်းငယ် သင်တန်း (Online + In-House)

အဆင့် – ဒုတိယဦးစီးမှူး

သင်တန်းကာလ – ရက်သတ္တ(၁၆)ပတ်

(၇)       စာရေးဝန်ထမ်း ကြီးကြပ်သင်တန်း

အဆင့် – ရုံးအုပ်၊ ဌာနခွဲစာရေး

သင်တန်းကာလ – ရက်သတ္တ(၁၀)ပတ်

(၇)       စာရေးဝန်ထမ်းသင်တန်း

အဆင့် – အကြီးတန်းစာရေး၊ အငယ်တန်းစာရေး

သင်တန်းကာလ – ရက်သတ္တ(၁၀)ပတ်

အထူးမွမ်းမံသင်တန်းများ

(၁)       တက္ကသိုလ် ၊ ကောလိပ်ဆရာ၊ ဆရာမများ အထူးမွမ်းမံသင်တန်း

(၂)        အခြေခံပညာဆရာ၊ ဆရာမများ အထူးမွမ်းမံသင်တန်း

(၃)       နယ်စပ်ဒေသများရှိ မူလတန်းပြဆရာ/ဆရာမများ အထူးမွမ်းမံသင်တန်း

(၄)        အကောက်ခွန်အရာရှိများ အထူးသင်တန်း

(၅)      မြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့ အရာရှိများ အထူးမွမ်းမံသင်တန်း

(၆)      အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနဝန်ထမ်းသင်တန်း

(၇)      အမျိုးသမီးကဏ္ဍဖွံ့ဖြိုးမှုသင်တန်း

နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းတက္ကသိုလ်(အထက်မြန်မာပြည်)၊၂၀၂၃-၂၀၂၄ လေ့ကျင့်ရေးနှစ်အတွင်း ဖွင့်လှစ်မည့် သင်တန်းများ လျာထားချက်

စဉ်သင်တန်းအမည်သင် တန်း အမှတ် စဉ်သင်တန်းကာလဦးရေ
မှထိပေါင်း
ဝန်ထမ်းအဖွဲ့အစည်း အကြီးအမှူး သင်တန်း၁၃၁၅-၅-၂၀၂၃၇-၇-၂၀၂၃၃၀
ဝန်ထမ်းအဖွဲ့အစည်း အကြီးအမှူး သင်တန်း၁၄၂-၁၀-၂၀၂၃၂၄-၁၁-၂၀၂၃၃၀
အဆင့်မြင့်အရာထမ်း သင်တန်း၁၄၁၅-၅-၂၀၂၃၇-၇-၂၀၂၃၅၀
အဆင့်မြင့်အရာထမ်း သင်တန်း၁၅၂၄-၇-၂၀၂၃၁၅-၉-၂၀၂၃၅၀
အဆင့်မြင့်အရာထမ်း သင်တန်း၁၆၂-၁၀-၂၀၂၃၂၄-၁၁-၂၀၂၃၅၀
အလယ်အလတ်အဆင့် အရာထမ်း သင်တန်း (Online + In-House)၂၅-၆-၂၀၂၃၁၅-၁၂-၂၀၂၃၁၀၀
အလယ်အလတ်အဆင့် အရာထမ်း သင်တန်း (Online + In-House)၁၀၂၈-၈-၂၀၂၃၁၆-၂-၂၀၂၄၁၀၀
အရာထမ်းအခြေခံသင်တန်း (Online + In-House)၆၅၁၅-၅-၂၀၂၃၉-၁၀-၂၀၂၃၂၀၀
အရာထမ်းအခြေခံသင်တန်း (Online + In-House)၆၆၁၉-၆-၂၀၂၃၁၃-၁၁-၂၀၂၃၂၀၀
၁၀အရာထမ်းအခြေခံသင်တန်း (Online + In-House)၆၇၂၅-၉-၂၀၂၃၁၉-၂-၂၀၂၄၂၀၀
၁၁အရာထမ်းလောင်း(အထူး)သင်တန်း၁၁၈-၅-၂၀၂၃၂၅-၈-၂၀၂၃၃၀၀
၁၂အရာထမ်းလောင်း(အထူး)သင်တန်း၁၂၆-၁၁-၂၀၂၃၂၃-၂-၂၀၂၄၂၅၀
၁၃စာရေးဝန်ထမ်း ကြီးကြပ် သင်တန်း၂၃၈-၅-၂၀၂၃၁၄-၇-၂၀၂၃၁၀၀
၁၄စာရေးဝန်ထမ်း ကြီးကြပ် သင်တန်း၂၄၁၁-၁၂-၂၀၂၃၁၆-၂-၂၀၂၄၁၀၀
၁၅အရာထမ်းငယ်သင်တန်း (Online + In-House)၉၄၂၄-၄-၂၀၂၃၁၈-၈-၂၀၂၃၅၀၀
၁၆အရာထမ်းငယ်သင်တန်း (Online + In-House)၉၅၂၉-၅-၂၀၂၃၂၂-၉-၂၀၂၃၅၀၀
၁၇အရာထမ်းငယ်သင်တန်း (Online + In-House)၉၆၃-၇-၂၀၂၃၂၇-၁၀-၂၀၂၃၅၀၀
၁၈အရာထမ်းငယ်သင်တန်း (Online + In-House)၉၇၇-၈-၂၀၂၃၁-၁၂-၂၀၂၃၅၀၀
၁၉အရာထမ်းငယ်သင်တန်း (Online + In-House)၉၈၄-၁၂-၂၀၂၃၂၉-၃-၂၀၂၃၅၅၀
၂၀စာရေးဝန်ထမ်းသင်တန်း၁၀၄၂၄-၄-၂၀၂၃၃၀-၆-၂၀၂၃၆၀၀
၂၁စာရေးဝန်ထမ်းသင်တန်း၁၀၅၁၀-၇-၂၀၂၃၁၅-၉-၂၀၂၃၆၀၀
၂၂စာရေးဝန်ထမ်းသင်တန်း၁၀၆၂၅-၉-၂၀၂၃၁-၁၂-၂၀၂၃၅၀၀
၂၃စာရေးဝန်ထမ်းသင်တန်း၁၀၇၁၅-၁-၂၀၂၄၂၂-၃-၂၀၂၄၆၀၀
၂၄အုပ်ချုပ်မှုစွမ်းရည် မြင့်မားရေးသင်တန်း၈-၅-၂၀၂၃၁၄-၇-၂၀၂၃၂၅၀
၂၅အုပ်ချုပ်မှုစွမ်းရည် မြင့်မားရေးသင်တန်း၂၄-၇-၂၀၂၃၂၉-၉-၂၀၂၃၂၅၀
၂၆တက္ကသိုလ်/ကောလိပ် ဆရာ၊ဆရာမများ အထူးမွမ်းမံ သင်တန်း၂၃၉-၁၀-၂၀၂၃၁၀-၁၁-၂၀၂၃၅၀၀
၂၇အခြေခံပညာ ဆရာ၊ဆရာမများ အထူးမွမ်းမံ သင်တန်း၇၁၅-၆-၂၀၂၃၇-၇-၂၀၂၃၅၀၀
၂၈အခြေခံပညာ ဆရာ၊ဆရာမများ အထူးမွမ်းမံ သင်တန်း၇၂၂၄-၇-၂၀၂၃၂၅-၈-၂၀၂၃၅၀၀
၂၉အခြေခံပညာ ဆရာ၊ဆရာမများ အထူးမွမ်းမံ သင်တန်း၇၃၂၀-၁၁-၂၀၂၃၂၂-၁၂-၂၀၂၃၇၀၀
၃၀အခြေခံပညာ ဆရာ၊ဆရာမများ အထူးမွမ်းမံ သင်တန်း၇၄၁-၁-၂၀၂၄၂-၂-၂၀၂၄၇၀၀
စုစုပေါင်း၁၀၀၁၀

ဖွင့်လှစ်လျက်ရှိသောသင်တန်းများ 

စဉ်သင်တန်းအမည်သင်  တန်း  အမှတ်  စဉ်သင်တန်းကာလဦးရေ
မှထိပေါင်း
ဝန်ထမ်းအဖွဲ့အစည်းအကြီးအမှူးသင်တန်း၁၄၂-၁၀-၂၀၂၃၂၄-၁၁-၂၀၂၃၂၃
အဆင့်မြင့်အရာထမ်းသင်တန်း၁၆၂-၁၀-၂၀၂၃၂၄-၁၁-၂၀၂၃၄၂
အလယ်အလတ်အဆင့်အရာထမ်းသင်တန်း(Online + In-House)၂၅-၆-၂၀၂၃၁၅-၁၂-၂၀၂၃၉၁
အလယ်အလတ်အဆင့်အရာထမ်းသင်တန်း(Online + In-House)၁၀၂၈-၈-၂၀၂၃၁၆-၂-၂၀၂၄၁၀၀
အရာထမ်းလောင်း(အထူး)သင်တန်း၁၂၆-၁၁-၂၀၂၃၂၃-၂-၂၀၂၄၁၁၅
အရာထမ်းအခြေခံသင်တန်း (Online + In-House)၆၆၁၉-၆-၂၀၂၃၈-၁၂-၂၀၂၃၁၉၈
အရာထမ်းအခြေခံသင်တန်း (Online + In-House)၆၇၂၅-၉-၂၀၂၃၁၅-၃-၂၀၂၄၁၉၂
အရာထမ်းငယ်သင်တန်း (Online + In-House)၉၇၇-၈-၂၀၂၃၁-၁၂-၂၀၂၃၃၉၈
စာရေးဝန်ထမ်းသင်တန်း၁၀၆၂၅-၉-၂၀၂၃၁-၁၂-၂၀၂၃၄၃၂

လေ့ကျင့်ပြီးသင်တန်းသားအင်အားစာရင်း

ကျားပေါင်း
သင်တန်းအကြိမ်ပေါင်း   (၅၂၁)ကြိမ်၄၆၈၄၇၁၂၆၇၉၈၁၇၃၆၄၅