သင်တန်းဆိုင်ရာ အချက်အလက်များ

သင်တန်းများ

ဖွင့်လှစ်သင်ကြားပေးလျက်ရှိသောသင်တန်းများမှာ-

(၁)   ဒီပလိုမာသင်တန်းများ

(၂)   ပုံမှန်သင်တန်းများ

(၃)   အထူးမွမ်းမံသင်တန်းများ

ဒီပလိုမာသင်တန်းများ

(၁)       အလယ်အလတ်အဆင့် အရာထမ်းစီမံခန့်ခွဲမှုသင်တန်း၊ ပြည်သူ့ဝန်ထမ်း စီမံခန့်ခွဲမှု အဆင့်မြင့် ဒီပလိုမာသင်တန်း

အဆင့် – ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူး၊ လက်ထောက်ညွှန်ကြားရေးမှူး

သင်တန်းကာလ – ရက်သတ္တ(၂၄)ပတ်

(၂)       အရာထမ်းလောင်းအခြေခံသင်တန်း၊ ပြည်သူ့ဝန်ထမ်းစီမံခန့်ခွဲမှု ဘွဲ့လွန်ဒီပလိုမာသင်တန်း

အဆင့် – ပြည်ထောင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့မှ ရွေးချယ်ထားသော ဦးစီးအရာရှိ၊ ပုဂ္ဂလိက ၀န်ထမ်းများ

သင်တန်းကာလ – ရက်သတ္တ(၁၆)ပတ်

ပုံမှန်သင်တန်းများ    

(၁)       ၀န်ထမ်းအဖွဲ့အစည်း ဒုတိယအကြီးအမှူးစီမံခန့်ခွဲမှု သင်တန်း

အဆင့် –  ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်

သင်တန်းကာလ – ရက်သတ္တ(၈)ပတ်

(၂)        အဆင့်မြင့်အရာထမ်းစီမံခန့်ခွဲမှုသင်တန်း

အဆင့် -ညွှန်ကြားရေးမှူး

သင်တန်းကာလ – ရက်သတ္တ(၈)ပတ်

(၃)       အရာထမ်းအခြေခံသင်တန်း

အဆင့် – ဦးစီးအရာရှိ

သင်တန်းကာလ – ရက်သတ္တ(၂၀)ပတ်

(၄)        အရာထမ်းလောင်းအခြေခံ(အထူး)သင်တန်း

အဆင့် – လက်ထောက်ဆရာဝန် နှင့် သွားဘက်ဆိုင်ရာဆရာဝန်များ

သင်တန်းကာလ – ရက်သတ္တ(၈)ပတ်

(၅)      အုပ်ချုပ်မှုစွမ်းရည်မြင့်မားရေးသင်တန်း

အဆင့် – အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနမှ လက်ထောက်ညွှန်ကြားရေးမှူး၊ ဦးစီးအရာရှိ၊ ဒုတိယဦးစီးမှူး

သင်တန်းကာလ – ရက်သတ္တ(၁၀)ပတ်

(၆)       အရာထမ်းငယ် အခြေခံသင်တန်း

အဆင့် – ဒုတိယဦးစီးမှူး

သင်တန်းကာလ – ရက်သတ္တ(၁၆)ပတ်

(၇)       စာရေးဝန်ထမ်း ကြီးကြပ်မှု တန်းမြင့်သင်တန်း

အဆင့် – ရုံးအုပ်၊ ဌာနခွဲစာရေး

သင်တန်းကာလ – ရက်သတ္တ(၁၀)ပတ်

(၇)       စာရေးဝန်ထမ်းအခြေခံသင်တန်း

အဆင့် – အကြီးတန်းစာရေး၊ အငယ်တန်းစာရေး

သင်တန်းကာလ – ရက်သတ္တ(၁၀)ပတ်

အထူးမွမ်းမံသင်တန်းများ

(၁)       တက္ကသိုလ် ၊ ကောလိပ်ဆရာ၊ ဆရာမများ အထူးမွမ်းမံသင်တန်း

(၂)        အခြေခံပညာဆရာ၊ ဆရာမများ အထူးမွမ်းမံသင်တန်း

(၃)       နယ်စပ်ဒေသများရှိ မူလတန်းပြဆရာ/ဆရာမများ အထူးမွမ်းမံသင်တန်း

(၄)        အကောက်ခွန်အရာရှိများ အထူးသင်တန်း

(၅)      မြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့ အရာရှိများ အထူးမွမ်းမံသင်တန်း

(၆)      အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနဝန်ထမ်းသင်တန်း

(၇)      အမျိုးသမီးကဏ္ဍဖွံ့ဖြိုးမှုသင်တန်း

နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းတက္ကသိုလ်(အထက်မြန်မာပြည်)၊၂၀၂၂-၂၀၂၃ လေ့ကျင့်ရေးနှစ်အတွင်း ဖွင့်လှစ်မည့် သင်တန်းများ လျာထားချက်

စဉ်သင်တန်းအမည်သင် တန်း အမှတ် စဉ်သင်တန်းကာလဦးရေ
မှထိပေါင်း
ဝန်ထမ်းအဖွဲ့အစည်း ဒုတိယအကြီးအမှူး စီမံခန့်ခွဲမှု သင်တန်း၂၅-၄-၂၀၂၂၁၇-၆-၂၀၂၂၃၀
ဝန်ထမ်းအဖွဲ့အစည်း ဒုတိယ အကြီးအမှူး စီမံခန့်ခွဲမှု သင်တန်း၁၀၂၇-၆-၂၀၂၂၁၉-၈-၂၀၂၂၃၀
ဝန်ထမ်းအဖွဲ့အစည်း ဒုတိယအကြီးအမှူး စီမံခန့်ခွဲမှု သင်တန်း၁၁၅-၁၂-၂၀၂၂၂၇-၁-၂၀၂၃၃၀
ဝန်ထမ်းအဖွဲ့အစည်း ဒုတိယ အကြီးအမှူး စီမံခန့်ခွဲမှု သင်တန်း၁၂၆-၂-၂၀၂၂၃၁-၃-၂၀၂၂၃၀
အဆင့်မြင့်အရာထမ်း စီမံခန့်ခွဲမှုသင်တန်း၁၀၂၅-၄-၂၀၂၂၁၇-၆-၂၀၂၂၅၀
အဆင့်မြင့်အရာထမ်း စီမံခန့်ခွဲမှုသင်တန်း၁၁၂၇-၆-၂၀၂၂၁၉-၈-၂၀၂၂၅၀
အဆင့်မြင့်အရာထမ်း စီမံခန့်ခွဲမှုသင်တန်း၁၂၅-၁၂-၂၀၂၂၂၇-၁-၂၀၂၃၅၀
အဆင့်မြင့်အရာထမ်း စီမံခန့်ခွဲမှုသင်တန်း၁၃၆-၂-၂၀၂၂၃၁-၃-၂၀၂၂၅၀
အလယ်အလတ်အဆင့် အရာထမ်း စီမံခန့်ခွဲမှု သင်တန်း၊ ပြည်သူ့ဝန်ထမ်း စီမံခန့်ခွဲမှု အဆင့်မြင့်ဒီပလိုမာ သင်တန်း (Online + In-House)၆-၆-၂၀၂၂၂၅-၁၁-၂၀၂၂၂၀၀
၁၀အလယ်အလတ်အဆင့် အရာထမ်း စီမံခန့်ခွဲမှု သင်တန်း၊ ပြည်သူ့ဝန်ထမ်း စီမံခန့်ခွဲမှု အဆင့်မြင့်ဒီပလိုမာ သင်တန်း (Online + In-House)၈-၈-၂၀၂၂၂၇-၁-၂၀၂၃၁၀၀
၁၁အလယ်အလတ်အဆင့် အရာထမ်း စီမံခန့်ခွဲမှု သင်တန်း၊ ပြည်သူ့ဝန်ထမ်း စီမံခန့်ခွဲမှု အဆင့်မြင့်ဒီပလိုမာ သင်တန်း (Online + In-House)၁၀-၁၀-၂၀၂၂၃၁-၃-၂၀၂၃၁၀၀
၁၂အရာထမ်းအခြေခံသင်တန်း (Online + In-House)၆၃၂-၅-၂၀၂၂၂၁-၁၀-၂၀၂၂၂၀၀
၁၃အရာထမ်းအခြေခံသင်တန်း (Online + In-House)၆၄၁၃-၆-၂၀၂၂၂-၁၂-၂၀၂၂၂၀၀
၁၄အရာထမ်းလောင်းအခြေခံ သင်တန်း၊ ပြည်သူ့ဝန်ထမ်း စီမံခန့်ခွဲမှု ဘွဲ့လွန်ဒီပလိုမာ သင်တန်း၂၀-၄-၂၀၂၂၅-၈-၂၀၂၂၄၂၆
၁၅အရာထမ်းလောင်းအခြေခံ သင်တန်း၊ ပြည်သူ့ဝန်ထမ်း စီမံခန့်ခွဲမှု ဘွဲ့လွန်ဒီပလိုမာ သင်တန်း၁၀၁၂-၁၂-၂၀၂၂၃၁-၃-၂၀၂၃၅၅၈
၁၆စာရေးဝန်ထမ်း ကြီးကြပ်မှု တန်းမြင့် သင်တန်း၂၁၂-၅-၂၀၂၂၈-၇-၂၀၂၂၁၀၀
၁၇စာရေးဝန်ထမ်း ကြီးကြပ်မှု တန်းမြင့် သင်တန်း၂၂၁၈-၇-၂၀၂၂၂၃-၉-၂၀၂၂၁၀၀
၁၈အရာထမ်းငယ်အခြေခံသင်တန်း (Online + In-House)၉၀၂-၅-၂၀၂၂၂၆-၈-၂၀၂၂၅၂၈
၁၉အရာထမ်းငယ်အခြေခံသင်တန်း (Online + In-House)၉၁၁၃-၆-၂၀၂၂၇-၁၀-၂၀၂၂၇၆၀
၂၀အရာထမ်းငယ်အခြေခံသင်တန်း (Online + In-House)၉၂၁-၈-၂၀၂၂၂၅-၁၁-၂၀၂၂၄၈၀
၂၁အရာထမ်းငယ်အခြေခံသင်တန်း (Online + In-House)၉၃၃၁-၁၀-၂၀၂၂၂၄-၂-၂၀၂၃၅၂၀
၂၂စာရေးဝန်ထမ်းအခြေခံ သင်တန်း၁၀၀၁၆-၅-၂၀၂၂၂၂-၇-၂၀၂၂၅၂၀
၂၃စာရေးဝန်ထမ်းအခြေခံ သင်တန်း၁၀၁၁-၈-၂၀၂၂၇-၁၀-၂၀၂၂၆၀၀
၂၄စာရေးဝန်ထမ်းအခြေခံ သင်တန်း၁၀၂၁၇-၁၀-၂၀၂၂၂၃-၁၂-၂၀၂၂၈၀၀
၂၅စာရေးဝန်ထမ်းအခြေခံ သင်တန်း၁၀၃၁၆-၁-၂၀၂၃၂၄-၃-၂၀၂၃၁၀၀
၂၆အုပ်ချုပ်မှုစွမ်းရည် မြင့်မားရေးသင်တန်း၁၆-၅-၂၀၂၂၂၂-၇-၂၀၂၂၂၅၀
၂၇အုပ်ချုပ်မှုစွမ်းရည် မြင့်မားရေးသင်တန်း၁-၈-၂၀၂၂၇-၁၀-၂၀၂၂၂၅၀
၂၈အခြေခံပညာ ဆရာ၊ဆရာမများ အထူးမွမ်းမံ သင်တန်း၆၈၁၃-၆-၂၀၂၂၁၅-၇-၂၀၂၂၅၀၀
၂၉အခြေခံပညာ ဆရာ၊ဆရာမများ အထူးမွမ်းမံ သင်တန်း၆၉၂၄-၁၀-၂၀၂၂၂၅-၁၁-၂၀၂၂၅၀၀
၃၀အခြေခံပညာ ဆရာ၊ဆရာမများ အထူးမွမ်းမံ သင်တန်း၇၀၅-၁၂-၂၀၂၂၆-၁-၂၀၂၃၆၀၀
၃၁တက္ကသိုလ်/ကောလိပ် ဆရာ၊ဆရာမများ အထူးမွမ်းမံ သင်တန်း၂၂၁၂-၅-၂၀၂၂၁၀-၆-၂၀၂၂၃၀၀

ဖွင့်လှစ်လျက်ရှိသောသင်တန်းများ 

စဉ်သင်တန်းအမည်သင် တန်း အမှတ် စဉ်သင်တန်းကာလဦးရေ
မှထိပေါင်း
ဝန်ထမ်းအဖွဲ့အစည်း ဒုတိယ အကြီးအမှူး စီမံခန့်ခွဲမှု သင်တန်း၁၁၅-၁၂-၂၀၂၂၂၇-၁-၂၀၂၃၂၀
အဆင့်မြင့်အရာထမ်း စီမံခန့်ခွဲမှုသင်တန်း၁၂၅-၁၂-၂၀၂၂၂၇-၁-၂၀၂၃၃၈
အလယ်အလတ်အဆင့် အရာထမ်း စီမံခန့်ခွဲမှု သင်တန်း၊ ပြည်သူ့ဝန်ထမ်း စီမံခန့်ခွဲမှု အဆင့်မြင့်ဒီပလိုမာ သင်တန်း (Online + In-House)၈-၈-၂၀၂၂၂၇-၁-၂၀၂၃၉၈
အလယ်အလတ်အဆင့် အရာထမ်း စီမံခန့်ခွဲမှု သင်တန်း၊ ပြည်သူ့ဝန်ထမ်း စီမံခန့်ခွဲမှု အဆင့်မြင့်ဒီပလိုမာ သင်တန်း (Online + In-House)၁၀-၁၀-၂၀၂၂၂၃-၃-၂၀၂၃၁၀၃
အရာထမ်းလောင်းအခြေခံ သင်တန်း၊ ပြည်သူ့ဝန်ထမ်း စီမံခန့်ခွဲမှု ဘွဲ့လွန်ဒီပလိုမာ သင်တန်း၁၀၁၉-၉-၂၀၂၂၆-၁-၂၀၂၃၁၉၇
အရာထမ်းငယ်အခြေခံသင်တန်း (Online + In-House)၉၂၁၇-၁၀-၂၀၂၂၁၀-၂-၂၀၂၃၄၄၇
အရာထမ်းငယ်အခြေခံသင်တန်း (Online + In-House)၉၃၂၈-၁၁-၂၀၂၂၂၄-၃-၂၀၂၃၄၉၇
အခြေခံပညာ ဆရာ၊ဆရာမများ အထူးမွမ်းမံ သင်တန်း၇၀၅-၁၂-၂၀၂၂၆-၁-၂၀၂၃၆၀၀

လေ့ကျင့်ပြီးသင်တန်းသားအင်အားစာရင်း

ကျားပေါင်း
သင်တန်းအကြိမ်ပေါင်း   (၄၉၄)ကြိမ်၄၃၉၁၈၁၂၁၃၀၀၁၆၅၂၁၈