သင်တန်းဆိုင်ရာ အချက်အလက်များ

သင်တန်းများ

ဖွင့်လှစ်သင်ကြားပေးလျက်ရှိသောသင်တန်းများမှာ-

(၁)   ဒီပလိုမာသင်တန်းများ

(၂)   ပုံမှန်သင်တန်းများ

(၃)   အထူးမွမ်းမံသင်တန်းများ

ဒီပလိုမာသင်တန်းများ

(၁)       အလယ်အလတ်အဆင့် အရာထမ်းစီမံခန့်ခွဲမှုသင်တန်း၊ ပြည်သူ့ဝန်ထမ်း စီမံခန့်ခွဲမှု အဆင့်မြင့် ဒီပလိုမာသင်တန်း

အဆင့် – ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူး၊ လက်ထောက်ညွှန်ကြားရေးမှူး

သင်တန်းကာလ – ရက်သတ္တ(၂၀)ပတ်

(၂)       အရာထမ်းလောင်းအခြေခံသင်တန်း၊ ပြည်သူ့ဝန်ထမ်းစီမံခန့်ခွဲမှု ဘွဲ့လွန်ဒီပလိုမာသင်တန်း

အဆင့် – ပြည်ထောင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့မှ ရွေးချယ်ထားသော ဦးစီးအရာရှိ၊ ပုဂ္ဂလိက ၀န်ထမ်းများ

သင်တန်းကာလ – ရက်သတ္တ(၁၆)ပတ်

ပုံမှန်သင်တန်းများ    

(၁)       ၀န်ထမ်းအဖွဲ့အစည်း ဒုတိယအကြီးအမှူးစီမံခန့်ခွဲမှု သင်တန်း

အဆင့် –  ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်

သင်တန်းကာလ – ရက်သတ္တ(၈)ပတ်

(၂)        အဆင့်မြင့်အရာထမ်းစီမံခန့်ခွဲမှုသင်တန်း

အဆင့် -ညွှန်ကြားရေးမှူး

သင်တန်းကာလ – ရက်သတ္တ(၈)ပတ်

(၃)       အရာထမ်းအခြေခံသင်တန်း

အဆင့် – ဦးစီးအရာရှိ

သင်တန်းကာလ – ရက်သတ္တ(၁၄)ပတ်

(၄)        အရာထမ်းလောင်းအခြေခံ(အထူး)သင်တန်း

အဆင့် – လက်ထောက်ဆရာဝန် နှင့် သွားဘက်ဆိုင်ရာဆရာဝန်များ

သင်တန်းကာလ – ရက်သတ္တ(၈)ပတ်

(၅)      အုပ်ချုပ်မှုစွမ်းရည်မြင့်မားရေးသင်တန်း

အဆင့် – အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနမှ လက်ထောက်ညွှန်ကြားရေးမှူး၊ ဦးစီးအရာရှိ၊ ဒုတိယဦးစီးမှူး

သင်တန်းကာလ – ရက်သတ္တ(၁၀)ပတ်

(၆)       အရာထမ်းငယ် အခြေခံသင်တန်း

အဆင့် – ဒုတိယဦးစီးမှူး

သင်တန်းကာလ – ရက်သတ္တ(၁၀)ပတ်

(၇)       စာရေးဝန်ထမ်း ကြီးကြပ်မှု တန်းမြင့်သင်တန်း

အဆင့် – ရုံးအုပ်၊ ဌာနခွဲစာရေး

သင်တန်းကာလ – ရက်သတ္တ(၁၀)ပတ်

(၇)       စာရေးဝန်ထမ်းအခြေခံသင်တန်း

အဆင့် – အကြီးတန်းစာရေး၊ အငယ်တန်းစာရေး

သင်တန်းကာလ – ရက်သတ္တ(၁၀)ပတ်

အထူးမွမ်းမံသင်တန်းများ

(၁)       တက္ကသိုလ် ၊ ကောလိပ်ဆရာ၊ ဆရာမများ အထူးမွမ်းမံသင်တန်း

(၂)        အခြေခံပညာဆရာ၊ ဆရာမများ အထူးမွမ်းမံသင်တန်း

(၃)       နယ်စပ်ဒေသများရှိ မူလတန်းပြဆရာ/ဆရာမများ အထူးမွမ်းမံသင်တန်း

(၄)        အကောက်ခွန်အရာရှိများ အထူးသင်တန်း

(၅)      မြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့ အရာရှိများ အထူးမွမ်းမံသင်တန်း

(၆)      အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနဝန်ထမ်းသင်တန်း

(၇)      အမျိုးသမီးကဏ္ဍဖွံ့ဖြိုးမှုသင်တန်း

ဗဟိုဝန်ထမ်းတက္ကသိုလ်(အထက်မြန်မာပြည်)၊၂၀၂၁ ခုနှစ် အောက်တိုဘာလ မှ ၂၀၂၂ ခုနှစ် မတ်လအထိ ()လတာ လေ့ကျင့်ရေးနှစ်အတွင်း ဖွင့်လှစ်မည့် သင်တန်းများ လျာထားချက်

စဉ်သင်တန်းအမည်သင် တန်း မှတ် စဉ်သင်တန်းကာလသင်တန်းသားဦးရေ
မှထိကျားပေါင်း
ဝန်ထမ်းအဖွဲ့အစည်း ဒုတိယ အကြီးအမှူး စီမံခန့်ခွဲမှု သင်တန်း၂၅-၁၀-၂၀၂၁၁၇-၁၂-၂၀၂၁၃၀
ဝန်ထမ်းအဖွဲ့အစည်း ဒုတိယ အကြီးအမှူး စီမံခန့်ခွဲမှု သင်တန်း၂၄-၁-၂၀၂၂၁၈-၃-၂၀၂၂၃၀
အဆင့်မြင့်အရာထမ်း စီမံခန့်ခွဲမှုသင်တန်း၂၅-၁၀-၂၀၂၁၁၇-၁၂-၂၀၂၁၅၀
အဆင့်မြင့်အရာထမ်း စီမံခန့်ခွဲမှုသင်တန်း၂၄-၁-၂၀၂၂၁၈-၃-၂၀၂၂၅၀
အလယ်အလတ်အဆင့် အရာထမ်း စီမံခန့်ခွဲမှု သင်တန်း၊ ပြည်သူ့ဝန်ထမ်း စီမံခန့်ခွဲမှု အဆင့်မြင့်ဒီပလိုမာ သင်တန်း၈-၁၁-၂၀၂၁၂၅-၃-၂၀၂၂၁၀၀
အရာထမ်းအခြေခံသင်တန်း၆၂၂၇-၁၂-၂၀၂၁၃၁-၃-၂၀၂၂၂၄၀
အရာထမ်းလောင်းအခြေခံ သင်တန်း၊ ပြည်သူ့ဝန်ထမ်း စီမံခန့်ခွဲမှု ဘွဲ့လွန်ဒီပလိုမာ သင်တန်း၁၃-၁၂-၂၀၂၁၃၁-၃-၂၀၂၂၁၅၀
အရာထမ်းငယ်အခြေခံသင်တန်း၈၉၆-၁၂-၂၀၂၁၁၁-၂-၂၀၂၂၂၄၀
စာရေးဝန်ထမ်းအခြေခံ သင်တန်း၉၉၆-၁၂-၂၀၂၁၁၁-၂-၂၀၂၂၄၀၀
၁၀အုပ်ချုပ်မှုစွမ်းရည် မြင့်မားရေးသင်တန်း၂၀-၁၂-၂၀၂၁၂၅-၂-၂၀၂၂၂၀၀
၁၁အခြေခံပညာ ဆရာ၊ဆရာမများ အထူးမွမ်းမံ သင်တန်း၆၇၂၅-၁၀-၂၀၂၁၂၆-၁၁-၂၀၂၁၁၂၈၀

ဖွင့်လှစ်ဆဲသင်တန်းများ (၂၆-၁-၂၀၂၂)

စဉ်သင်တန်းအမည်သင် တန်း မှတ် စဉ်သင်တန်းကာလသင်တန်းသားဦးရေ
မှထိကျားပေါင်း
အလယ်အလတ်အဆင့် အရာထမ်း စီမံခန့်ခွဲမှု သင်တန်း၊ ပြည်သူ့ဝန်ထမ်း စီမံခန့်ခွဲမှု အဆင့်မြင့်ဒီပလိုမာ သင်တန်း၈-၁၁-၂၀၂၁၂၅-၃-၂၀၂၂၃၉၄၄၈၃
အရာထမ်းငယ်အခြေခံသင်တန်း၈၉၆-၁၂-၂၀၂၁၁၁-၂-၂၀၂၂၉၂၁၂၁၂၁၃
စာရေးဝန်ထမ်းအခြေခံ သင်တန်း၉၉၆-၁၂-၂၀၂၁၁၁-၂-၂၀၂၂၁၃၈၁၇၉၃၁၇
အရာထမ်းလောင်းအခြေခံ သင်တန်း၊ ပြည်သူ့ဝန်ထမ်း စီမံခန့်ခွဲမှု ဘွဲ့လွန်ဒီပလိုမာ သင်တန်း၁၃-၁၂-၂၀၂၁၃၁-၃-၂၀၂၂၇၂၇၁၁၄၃
အုပ်ချုပ်မှုစွမ်းရည် မြင့်မားရေးသင်တန်း၂၀-၁၂-၂၀၂၁၂၅-၂-၂၀၂၂၉၈၉၉၁၉၇
အရာထမ်းအခြေခံသင်တန်း၆၂၂၇-၁၂-၂၀၂၁၃၁-၃-၂၀၂၂၈၇၁၁၇၂၀၄
ဝန်ထမ်းအဖွဲ့အစည်း ဒုတိယအကြီးအမှူး စီမံခန့်ခွဲမှုသင်တန်း၂၄-၁-၂၀၂၂၁၈-၃-၂၀၂၂၃၁၁၂၄၃
အဆင့်မြင့်အရာထမ်းစီမံခန့်ခွဲမှုသင်တန်း၂၄-၁-၂၀၂၂၁၈-၃-၂၀၂၂၁၇၂၀၃၇
စုစုပေါင်း   ၅၇၄၆၆၃၁၂၃၇

လေ့ကျင့်ပြီးသင်တန်းသားအင်အားစာရင်း

(၇-၂-၁၉၉၉ ရက်နေ့မှ ၂၆-၁-၂၀၂၂ ရက်နေ့အထိ)

ကျားပေါင်း
သင်တန်းအကြိမ်ပေါင်း   (၄၆၈)ကြိမ်၄၁၃၆၆၁၁၇၆၉၄၁၅၉၀၆၀