ဖွင့်လှစ်လျက်ရှိသောသင်တန်းများ

စဥ်သင်တန်းအမည်အမှတ်စဥ်မှထိကျားစုစုပေါင်း
အလယ်အလတ်အဆင့်အရာထမ်းသင်တန်း ၂၈-၅-၂၀၂၃၂၀-၁၀-၂၀၂၃၄၈၄၇၉၅
အလယ်အလတ်အဆင့်အရာထမ်းသင်တန်း (Online & In house)၁၀၇-၈-၂၀၂၃၂၆-၁-၂၀၂၄၄၃၄၉၉၂
အရာထမ်းအခြေခံသင်တန်း ၂၁၇၂-၅-၂၀၂၃၂၀-၁၀-၂၀၂၃၈၅၉၆၁၈၁
အရာထမ်းအခြေခံသင်တန်း (Online & In house)၂၁၈၅-၆-၂၀၂၃၂၄-၁၁-၂၀၂၃၈၈၁၀၃၁၉၁
အရာထမ်းအခြေခံသင်တန်း (Online & In house)၂၁၉၂၅-၉-၂၀၂၃၁၅-၃-၂၀၂၃၉၀၁၀၁၁၉၁
စာရေးဝန်ထမ်းကြီးကြပ်မှုသင်တန်း၉၃၁၈-၉-၂၀၂၃၂၄-၁၁-၂၀၂၃၄၂၉၅၁၃၇
အရာထမ်းငယ်သင်တန်း (Online & In house)၁၂၆၁၀-၇-၂၀၂၃၃-၁၁-၂၀၂၃၂၃၄၂၄၁၄၇၅
အရာထမ်းငယ်သင်တန်း (Online & In house)၁၂၇၂၁-၈-၂၀၂၃၁၅-၁၂-၂၀၂၃၂၀၈၂၃၇၄၄၅
အရာထမ်းငယ်သင်တန်း (Online & In house)၁၂၈၂၅-၉-၂၀၂၃၁၉-၁-၂၀၂၄၁၈၄၂၁၄၃၉၈
၁၀စာရေးဝန်ထမ်းသင်တန်း၂၀၆၂၈-၈-၂၀၂၃၃-၁၁-၂၀၂၃၂၀၄၂၉၀၄၉၄
ပေါင်း    ၁၂၂၆၁၄၇၃၂၆၉၉

လေ့ကျင့်ပြီးသင်တန်းသားအင်အားစာရင်း
(၁-၁-၁၉၆၅ မှ ၂၅-၉-၂၀၂၃ အထိ)

သင်တန်းကြိမ်ပေါင်းကျားစုစုပေါင်း
(၁၁၂၅) ကြိမ်၁၅၀၂၂၅၂၁၁၁၅၆၃၆၁၃၈၁