ဖွင့်လှစ်လျက်ရှိသောသင်တန်းများ

စဥ်သင်တန်းအမည်အမှတ်စဥ်မှထိကျားစုစုပေါင်း
အလယ်အလတ်အဆင့်အရာထမ်း စီမံခန့်ခွဲမှုသင်တန်း၊ ပြည်သူ့ဝန်ထမ်း စီမံခန့်ခွဲမှုအဆင့်မြင့်ဒီပလိုမာသင်တန်း၈-၁၁-၂၀၂၁၂၅-၃-၂၀၂၂၃၉၃၄၇၃
အရာထမ်းအခြေခံသင်တန်း၂၁၃၆-၁၂-၂၀၂၁၁၁-၃-၂၀၂၂၁၀၀၁၁၁၂၁၁
အရာထမ်းငယ်အခြေခံသင်တန်း၁၁၉၂၀-၁၂-၂၀၂၁၂၅-၂-၂၀၂၂၁၁၂၁၂၉၂၄၁
Total    ၂၅၁၂၇၄၅၂၅

လေ့ကျင့်ပြီးသင်တန်းသားအင်အားစာရင်း
(၁-၁-၁၉၆၅ မှ ၃၁-၃-၂၀၂၁ အထိ)

သင်တန်းကြိမ်ပေါင်းကျားစုစုပေါင်း
(၁၀၇၃) ကြိမ်၁၄၅၂၇၈၂၀၂၁၇၇၃၄၇၄၅၅