ဖွင့်လှစ်လျက်ရှိသောသင်တန်းများ

စဥ်သင်တန်းအမည်အမှတ်စဥ်မှထိကျားစုစုပေါင်း
ဝန်ထမ်းအဖွဲ့အစည်းဒုတိယအကြေီးအမှူးစီမံခန့်ခွဲမှုသင်တန်း၅-၁၂-၂၀၂၂၂၇-၁-၂၀၂၃၁၀၁၇
အဆင့်မြင့်အရာထမ်းစီမံခန့်ခွဲမှုသင်တန်း၁၉၅-၁၂-၂၀၂၂၂၇-၁-၂၀၂၃၂၄၁၇၄၁
အရာထမ်းလောင်းအခြေခံသင်တန်း၊ ပြည်သူ့ဝန်ထမ်းစီမံခန့်ခွဲမှု ဘွဲ့လွန်ဒီပလိုမာသင်တန်း(Online & In house)၅-၉-၂၀၂၂၂၄-၂-၂၀၂၃၅၂၅၆၁၀၈
စာရေးဝန်ထမ်းကြီးကြပ်မှုတန်းမြင့်သင်တန်း၉၁၁၉-၁၂-၂၀၂၂၂၄-၂-၂၀၂၃၃၉၁၁၈၁၅၇
စာရေးဝန်ထမ်းအခြေခံသင်တန်း၂၀၃၉-၁-၂၀၂၃၁၇-၃-၂၀၂၃၁၉၀၂၈၁၄၇၁
အရာထမ်းအခြေခံသင်တန်း (Online & In house)၂၁၆၃-၁၀-၂၀၂၂၂၄-၃-၂၀၂၃၂၁၁၂၄၈၄၅၉
အရာထမ်းငယ်အခြေခံသင်တန်း (Online & In house)၁၂၃၁၇-၁၀-၂၀၂၂၁၀-၂-၂၀၂၃၂၀၇၃၂၀၅၂၇
အရာထမ်းငယ်အခြေခံသင်တန်း (Online & In house)၁၂၄၅-၁၂-၂၀၂၂၃၁-၃-၂၀၂၃၂၁၁၂၄၈၄၅၉
Total    ၉၁၆၁၂၆၈၂၁၈၄

လေ့ကျင့်ပြီးသင်တန်းသားအင်အားစာရင်း
(၁-၁-၁၉၆၅ မှ ၁-၁-၂၀၂၃ အထိ)

သင်တန်းကြိမ်ပေါင်းကျားစုစုပေါင်း
(၁၁၀၃) ကြိမ်၁၄၈၄၆၅၂၀၇၇၄၇၃၅၆၂၁၂