ဖွင့်လှစ်လျက်ရှိသောသင်တန်းများ

စဥ်သင်တန်းအမည်အမှတ်စဥ်မှထိကျားစုစုပေါင်း
ဝန်ထမ်းအဖွဲ့အစည်းဒုတိယအကြေီးအမှူးစီမံခန့်ခွဲမှုသင်တန်း၂၇-၆-၂၀၂၂၁၉-၈-၂၀၂၂၁၂၂၀
အဆင့်မြင့်အရာထမ်းစီမံခန့်ခွဲမှုသင်တန်း၁၈၆-၁၂-၂၀၂၁၁၁-၃-၂၀၂၂၂၃၂၄၄၇
အရာထမ်းလောင်းအခြေခံသင်တန်း၊ ပြည်သူ့ဝန်ထမ်းစီမံခန့်ခွဲမှု ဘွဲ့လွန်ဒီပလိုမာသင်တန်း၂၀-၄-၂၀၂၂၅-၈-၂၀၂၂၁၁၁၂၂၃၃၃၄
စာရေးဝန်ထမ်းအခြေခံသင်တန်း၂၀၁၁၁-၇-၂၀၂၂၁၆-၉-၂၀၂၂၂၄၂၃၉၂၆၃၄
အခြေခံပညာဆရာ၊ဆရာမများအထူးမွမ်းမံသင်တန်း၉၈၁၃-၆-၂၀၂၂၁၅-၇-၂၀၂၂၅၀၄၃၁၄၈၁
အလယ်အလတ်အဆင့်အရာထမ်း စီမံခန့်ခွဲမှုသင်တန်း၊ ပြည်သူ့ဝန်ထမ်း စီမံခန့်ခွဲမှုအဆင့်မြင့်ဒီပလိုမာသင်တန်း (Online System)၂-၅-၂-၂၀၂၂၂၁-၁၀-၂၀၂၂၉၉၉၁၁၉၀
အလယ်အလတ်အဆင့်အရာထမ်း စီမံခန့်ခွဲမှုသင်တန်း၊ ပြည်သူ့ဝန်ထမ်း စီမံခန့်ခွဲမှုအဆင့်မြင့်ဒီပလိုမာသင်တန်း (Online & In house)၄-၇-၂၀၂၂၂၃-၁၂-၂၀၂၂၅၆၆၀၁၁၆
အရာထမ်းအခြေခံသင်တန်း (Online & In house)၂၁၄၂-၅-၂၀၂၂၂၁-၁၀-၂၀၂၂၁၇၉၂၂၈၄၀၇
အရာထမ်းအခြေခံသင်တန်း (Online & In house)၂၁၅၆-၆-၂၀၂၂၂၅-၁၁-၂၀၂၂၂၀၈၂၄၁၄၄၉
၁၀အရာထမ်းငယ်အခြေခံသင်တန်း (Online & In house)၁၂၀၂၅-၄-၂၀၂၂၁၉-၈-၂၀၂၂၂၃၄၃၃၈၅၇၂
၁၁အရာထမ်းငယ်အခြေခံသင်တန်း (Online & In house)၁၂၁၄-၇-၂၀၂၂၂၈-၁၀-၂၀၂၂၂၈၄၃၈၉၆၇၃
Total    ၁၄၉၄၂၄၂၉၃၉၂၃

လေ့ကျင့်ပြီးသင်တန်းသားအင်အားစာရင်း
(၁-၁-၁၉၆၅ မှ ၁၂-၇-၂၀၂၂ အထိ)

သင်တန်းကြိမ်ပေါင်းကျားစုစုပေါင်း
(၁၀၈၄) ကြိမ်၁၄၆၁၀၉၂၀၃၅၇၂၃၄၉၆၈၁