ဖွင့်လှစ်လျက်ရှိသောသင်တန်းများ

စဥ်သင်တန်းအမည်အမှတ်စဥ်မှထိကျားစုစုပေါင်း
အလယ်အလတ်အဆင့်အရာထမ်းသင်တန်း (Online & In house)၁၀၇-၈-၂၀၂၃၂၆-၁-၂၀၂၄၄၃၄၉၉၂
အရာထမ်းအခြေခံသင်တန်း (Online & In house)၂၁၉၂၅-၉-၂၀၂၃၁၅-၃-၂၀၂၄၈၉၁၀၁၁၉၀
အရာထမ်းငယ်သင်တန်း (Online & In house)၁၂၈၂၅-၉-၂၀၂၃၁၉-၁-၂၀၂၄၁၈၃၂၁၄၃၉၇
အရာထမ်းလောင်း(အထူး)သင်တန်း၁၁၆-၁၁-၂၀၂၃၂၃-၂-၂၀၂၄၄၅၇၁၁၁၆
အရာထမ်းငယ်သင်တန်း၁၂၇၂၀-၁၁-၂၀၂၃၁၅-၁၂-၂၀၂၃၁၈၉၂၂၅၄၁၄
စာရေးဝန်ထမ်းသင်တန်း၂၀၇၆-၁၁-၂၀၂၃၁၂-၁-၂၀၂၄၁၈၆၃၀၀၄၈၆
အခြခံပညာဆရာ၊ဆရာမများအထူးမွမ်းမံသင်တန်း၁၀၃၂၀-၁၁-၂၀၂၃၂၂-၁၂-၂၀၂၃၃၀၃၅၅၃၈၅
ဝန်ထမ်းအဖွဲ့အစည်းအကြီးအမှူးသင်တန်း၁၆-၁၀-၂၀၂၃၈-၁၂-၂၀၂၃၁၁၁၆
အဆင့်မြင့်အရာထမ်းသင်တန်း၂၃၁၆-၁၀-၂၀၂၃၈-၁၂-၂၀၂၃၂၃၁၂၃၅
ပေါင်း    ၇၉၉၁၃၃၂၂၁၃၁

လေ့ကျင့်ပြီးသင်တန်းသားအင်အားစာရင်း
(၁-၁-၁၉၆၅ မှ ၂၆-၁၀-၂၀၂၃ အထိ)

သင်တန်းကြိမ်ပေါင်းကျားစုစုပေါင်း
(၁၁၃၂) ကြိမ်၁၅၀၉၆၃၂၁၂၃၃၈၃၆၃၃၀၁