ဖွင့်လှစ်လျက်ရှိသောသင်တန်းများ

စဥ်သင်တန်းအမည်အမှတ်စဥ်မှထိကျားစုစုပေါင်း
ပေါင်း    

လေ့ကျင့်ပြီးသင်တန်းသားအင်အားစာရင်း
(၁-၁-၁၉၆၅ မှ ၂၉-၃-၂၀၂၄ အထိ)

သင်တန်းကြိမ်ပေါင်းကျားစုစုပေါင်း
(၁၁၄၅) ကြိမ်၁၅၂၁၁၂၂၁၄၄၈၆၃၆၆၅၉၈