လေ့ကျင့်သင်ကြားရေး

လေ့ကျင့်သင်ကြားရေးဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများ

ပညာဌာနများ

ပညာဌာနကြီး(၈)ခုရှိပါသည်-

  • စီမံခန့်ခွဲမှုပညာဌာန
  • စီးပွားရေးပညာဌာန
  • နိုင်ငံရေးသိပ္ပံပညာဌာန
  • လူမှုရေးသိပ္ပံပညာဌာန
  • ဥပဒေပညာဌာန
  • သတင်းအချက်အလက်နှင့်ဆက်သွယ်ရေးနည်းပညာဌာန
  • အင်္ဂလိပ်ဘာသာပညာဌာန
  • ကာကွယ်ရေးပညာဌာန

စီမံခန့်ခွဲမှုပညာဌာန

ပို့ချဘာသာရပ်များမှာ-

(၁)       အထွေထွေစီမံခန့်ခွဲမှု

(၂)       ခေါင်းဆောင်မှု

(၃)       စီမံကိန်းစီမံခန့်ခွဲမှု

(၄)       ရုံးလုပ်ငန်းအခြေခံ

(၅)      ရုံးလုပ်ငန်းစီမံခန့်ခွဲမှု

(၆)      ဘဏ္ဍာရေးစည်းမျဉ်း

(၇)      ဌာနဆိုင်ရာငွေစာရင်းထားသိုနည်း

(၈)      သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှု

(၉)      ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှု၊ ကျင့်ဝတ်နှင့်လူမှုရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတာဝန်

(၁၀)    လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်စီမံခန့်ခွဲမှု

(၁၁)    ကြီးကြပ်မှု

(၁၂)     ဝန်ဆောင်မှုဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှု

(၁၃)    အရည်အသွေးပြည့်စီမံခန့်ခွဲမှု

(၁၄)    အသိပညာစီမံခန့်ခွဲမှု

(၁၅)    စဉ်ဆက်မပြတ်သင်ယူမှုအဖွဲ့အစည်း

(၁၆)    အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာစံသတ်မှတ်ချက်များ

(၁၇)   လေ့ကျင့်သင်ကြားရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးမှု

လေ့ကျင့်သင်ကြားနည်း

            သင်တန်းသား၊ သင်တန်းသူများကို လေ့ကျင့်သင်ကြားရာတွင် ဆွေးနွေးပို့ချနည်း၊ တစ်ဦးချင်းအပြန်အလှန်ဆွေးနွေးခြင်း၊ အဖွဲ့လိုက်ပြန်လည်ဆွေးနွေးခြင်း၊ လက်တွေ့ လေ့ကျင့်ခန်းပြုလုပ်ခြင်း၊ စီမံခန့်ခွဲမှုကစားနည်းများနှင့် ရေးဖြေဆန်းစစ်ခြင်းတို့ကို ကျင့်သုံးဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။

စီးပွားရေးပညာဌာန

            ပို့ချဘာသာရပ်များ

(၁)       Economics

(၂)       Microeconomics

(၃)       Macroeconomics

(၄)       Economic Development

(၅)      Basic Statistics

(၆)      Economics and Social Statistics

(၇)      စီးပွားရေးနိဒါန်းနှင့်နိုင်ငံတော်၏စီးပွားရေးမူဝါဒများ

(၈)      မိုက်ခရိုဘောဂဗေဒနှင့်မက်ခရိုဘောဂဗေဒ

(၉)      စီးပွားရေးစီမံကိန်းပညာ

(၁၀)    ဖွံ့ဖြိုးမှုဘောဂဗေဒ

(၁၁)    စာရင်းအင်းပညာ

(၁၂)     အစိမ်းရောင်စီးပွားရေး

(၁၃)    အသေးစားနှင့်အလတ်စားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ

(၁၄)    အခြေခံစီးပွားရေးသဘောတရားများ

(၁၅)    ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနည်းလမ်းများအား ခွဲခြားသိမြင်ခြင်း

(၁၆)    ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်

(၁၇)    ကမ္ဘာ့ကုလသမဂ္ဂ၏စဉ်ဆက်မပြတ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်များ

(၁၈)    အာဆီယံနိုင်ငံများအတွင်း ဒေသဆိုင်ရာ စီးပွားရေးပေါင်းစည်းမှု

လေ့ကျင့်သင်ကြားနည်း

            သင်တန်းသား၊ သင်တန်းသူများကို သင်ကြားပို့ချရာတွင် သင်ကြားပို့ချနည်း၊ ပို့ချမှုအပေါ်ပြန်လည်ဆွေးနွေးသည့်နည်း၊ လက်တွေ့လေ့ကျင့်ခန်းများပေး၍ တွက်ချက် စေသည့်နည်း၊ လေ့လာရေးခရီးထွက်ခွါ၍ စာတမ်းပြုစုရေးသားစေသည့်နည်းလမ်း၊ အဖွဲ့လိုက်ဆွေးနွေးတင်ပြမှုနည်း၊ ဌာနဆိုင်ရာစာတမ်းဖတ်ကြားဆွေးနွေးသည့်နည်းနှင့် ရေးဖြေဆန်းစစ်သည့်နည်းလမ်းတို့ဖြင့် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။