ဌာနခွဲစာရေးနှင့် လစာနှုန်းတူ ဒုတိယဦးစီးမှူး၊ ဒုတိယကြီးကြပ်ရေးမှူး၊ စာရင်းကိုင်-၂ စသည့် ရာထူးများမှ ဌာနစုမှူး (ဦးစီးအရာရှိ) ရာထူးနေရာသို့ခန့်ထားရန် ရေးဖြေစာမေးပွဲ ဖြေဆိုခွင့်ရှိသည့် ရာထူးအမျိုးအစားနှင့် ရေးဖြေစာမေးပွဲ ဖြေဆိုခွင့်မရှိသည့် ရာထူးအမျိုးအစားတို့အား ခွဲခြားပေးပါရန် သဘောထားမှတ်ချက်မေးမြန်းလာသည့်ကိစ္

နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းနည်းဥပဒေများ၊ နည်းဥပဒေ ၃၃၊ ဇယား (၁) တွင် စာရေးဝန်ထမ်း၊ ကျွမ်းကျင် ဝန်ထမ်း၊ ပညာရှင်၊ စီမံခန့်ခွဲရေးဝန်ထမ်း (စီးပွားရေး)၊ စီမံခန့်ခွဲရေးဝန်ထမ်း (အုပ်ချုပ်ရေး၊ လူမူရေး) နှင့် ရုံးအကူဝန်ထမ်းဟူ၍ ရာထူးစုအမျိုးအစား (၆) မျိုး ခွဲခြားသတ်မှတ်ထားရှိပြီး ယင်းရာထူးစု အလိုက် ရာထူးအဆင့်အသီးသီးအတွက် ရာထူးတိုးမြှင့်ပေးရန် အနည်းဆုံးလိုအပ်သည့် လက်ရှိ ရာထူးသက် (လုပ်သက်) တို့ကို သတ်မှတ်ထားပါကြောင်း၊

နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းနည်းဥပဒေများ၊ နည်းဥပဒေ ၄၅ တွင် “ဝန်ထမ်းတစ်ဦးကို သက်ဆိုင်သည့် ရာထူးအဆင့် အမျိုးအစားအတွင်း သာမန်အားဖြင့် အဆင့်မကျော်ဘဲ တစ်ဆင့်စီသာ ရာထူးတိုးမြှင့် ပေးရမည်” ဟု ပြဋ္ဌာန်းထားပါကြောင်း၊ ယင်းပြဋ္ဌာန်းချက်နှင့်အညီ ဌာနခွဲစာရေးနှင့် လစာနှုန်းတူ ရာထူးအမျိုးအစားများအတွက် ဝန်ထမ်းအမျိုးအစားအပေါ်မူတည်၍ ရာထူးအဆင့်အလိုက် သတ်မှတ်ထားသည့် ရာထူးသက်ပြည့်မီပါက ဖွဲ့စည်းပုံပါ တစ်ဆင့်မြင့်ရာထူးကိုသာ နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်း ဥပဒေ၊ နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းနည်းဥပဒေများပါ ပြဋ္ဌာန်းချက်များနှင့်အညီ ရာထူးတိုးမြှင့်ခန့်ထားခွင့်ရှိမည် ဖြစ်ပါကြောင်း၊

အကယ်၍ သက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာန၏ ဖွဲ့စည်းပုံပါ ဌာနခွဲစာရေးနှင့် လစာနှုန်းတူ ရာထူး များ၌ ရာထူးတိုးမြှင့်ရေးလမ်းကြောင်းနှင့်အညီ တစ်ဆင့်မြင့်ရာထူးအား ရေးဆွဲထားခြင်းမရှိပါက ရာထူးစုအမျိုးအစားအပေါ်မူတည်၍ စာရေးဝန်ထမ်းနှင့် ကျွမ်းကျင်ဝန်ထမ်းများအတွက် လက်ရှိ ရာထူးတွင် အနည်းဆုံးရှိရမည့် ရာထူးသက် (၂) နှစ်နှင့် တစ်ဆင့်မြင့်ရာထူးတွင် ရှိရမည့်ရာထူးသက် (၃) နှစ် စုစုပေါင်း ရာထူးသက် (၅) နှစ်၊ ပညာရှင်ဝန်ထမ်းနှင့် စီမံခန့်ခွဲရေးဝန်ထမ်း (စီပွားရေး)/ (အုပ်ချုပ်ရေး၊ လူမူရေး) များအတွက် လက်ရှိရာထူးတွင် အနည်းဆုံးရှိရမည့် ရာထူးသက် (၃) နှစ် ပြည့်ပါက ဌာနစုမှူး (ဦးစီးအရာရှိ) ရာထူးသို့ နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းနည်းဥပဒေများပါ ရာထူးတိုးမြှင့်ရေး ဆိုင်ရာ ပြဋ္ဌာန်းချက်များနှင့်အညီ ရာထူးတိုးမြှင့်ခန့်ထားနိုင်ရေး ဆောင်ရွက်နိုင်မည်ဖြစ်ပါကြောင်း ဤအဖွဲ့မှသဘောထားမှတ်ချက်ပြန်ကြားခဲ့ပါသည်။