ဝန်ထမ်းရွေးချယ် လေ့ကျင့်ရေး ဦးစီးဌာန

ဝန်ထမ်းရွေးချယ် လေ့ကျင့်ရေး ဦးစီးဌာန၊ ရုံးအမှတ်(၁၇)၊ နေပြည်တော်

ဖုန်းအမှတ်-၀၆၇-၄၀၉၁၆၄

ဖက်(စ်)-၀၆၇-၄၀၉၂၀၈

email:[email protected]