ဝန်ထမ်းရွေးချယ်လေ့ကျင့်ရေးဦးစီးဌာန သမိုင်း

၁၉၅၃ ခုနှစ်၊ ပြည်ထောင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့ အက်ဥပဒေအရ ရာထူးဝန်အဖွဲ့သည် ဝန်ထမ်းရွေးချယ်မှု တာဝန်ကို ထမ်းဆောင်ခဲ့ရာ ထိုအဖွဲ့တွင် အတွင်းဝန်တစ်ဦး ဦးဆောင်သော အဖွဲ့ရုံးတစ်ရပ် ရှိခဲ့ပါသည်။ ၁၉၇၂ခုနှစ်တွင် စနစ်သစ်အုပ်ချုပ်ရေးအရ ဝန်ထမ်းရွေးချယ်လေ့ကျင့်ရေးအဖွဲ့ကို ပြည်သူ့ ဝန်ထမ်းရွေးချယ်လေ့ကျင့်ရေးအဖွဲ့ဟု ပြောင်းလဲဖွဲ့စည်းပြီးသောအခါ လုပ်ငန်းတာဝန်များ ပိုမို လာသောကြောင့် မူလရာထူးဝန်အဖွဲ့ရုံးကို ပြည်ထဲရေးနှင့် သာသနာရေးဝန်ကြီးဌာနအောက်သို့ ပြောင်းရွှေ့ခဲ့သဖြင့် ထိုအခါမှစ၍ အဖွဲ့၏အောက်တွင် ဝန်ထမ်းရွေးချယ်လေ့ကျင့်ရေးဦးစီးဌာန ဟု ဦးစီးဌာန တစ်ခု ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါသည်။