ဝန်ထမ်းရွေးချယ်လေ့ကျင့်ရေးဦးစီးဌာန သမိုင်း

၁၉၅၃ ခုနှစ်၊ ပြည်ထောင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့ အက်ဥပဒေအရ ရာထူးဝန်အဖွဲ့သည် ဝန်ထမ်းရွေးချယ်မှု တာဝန်ကို ထမ်းဆောင်ခဲ့ရာ ထိုအဖွဲ့တွင် အတွင်းဝန်တစ်ဦး ဦးဆောင်သော အဖွဲ့ရုံးတစ်ရပ် ရှိခဲ့ပါသည်။ ၁၉၇၂ခုနှစ်တွင် စနစ်သစ်အုပ်ချုပ်ရေးအရ ဝန်ထမ်းရွေးချယ်လေ့ကျင့်ရေးအဖွဲ့ကို ပြည်သူ့ ဝန်ထမ်းရွေးချယ်လေ့ကျင့်ရေးအဖွဲ့ဟု ပြောင်းလဲဖွဲ့စည်းပြီးသောအခါ လုပ်ငန်းတာဝန်များ ပိုမို လာသောကြောင့် မူလရာထူးဝန်အဖွဲ့ရုံးကို ပြည်ထဲရေးနှင့် သာသနာရေးဝန်ကြီးဌာနအောက်သို့ ပြောင်းရွှေ့ခဲ့သဖြင့် ထိုအခါမှစ၍ အဖွဲ့၏အောက်တွင် ဝန်ထမ်းရွေးချယ်လေ့ကျင့်ရေးဦးစီးဌာန ဟု ဦးစီးဌာန တစ်ခု ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါသည်။

ဝန်ထမ်းရွေးချယ်လေ့ကျင့်ရေးဦးစီးဌာနကို ၄-၁၂-၁၉၉၇ ရက်နေ့တွင် ပြည်ထောင်စု အစိုးရအဖွဲ့ အစည်းအဝေး အမှတ်စဉ်(၁၁/၁၉၉၇)ဖြင့် နိုင်ငံတော်အေးချမ်းသာယာရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေး ကောင်စီ၏ သဘောတူခွင့်ပြု ချက်အရ ပြည်ထောင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့အောက်ရှိ ဝန်ထမ်းရွေးချယ်လေ့ကျင့်ရေးဦးစီးဌာနကို အရာထမ်းရာထူး (၁၉)နေရာ၊ အမှုထမ်းရာထူး (၁၂၀)နေရာ၊ စုစုပေါင်း ရာထူး(၁၃၉)နေရာဖြင့်လည်းကောင်း၊ ၁၁-၇-၂၀၀၂ ရက်နေ့တွင် ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့ အစည်းအဝေး အမှတ်စဉ်(၂၅/၂၀၀၂)ဖြင့် နိုင်ငံတော်အေးချမ်းသာယာရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးကောင်စီ၏ သဘောတူခွင့်ပြု ချက်အရ ပြည်ထောင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့အောက်ရှိ ဝန်ထမ်းရွေးချယ် လေ့ကျင့်ရေး ဦးစီးဌာနကို အရာထမ်းရာထူး (၃၁)နေရာ၊ အမှုထမ်းရာထူး (၁၄၃)နေရာ၊ စုစုပေါင်း ရာထူး(၁၇၄) နေရာဖြင့်လည်ကောင်း၊ ၂၆-၄-၂၀၁၃ရက်နေ့တွင် ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့ အစည်းအဝေး အမှတ်စဉ်(၁၄/၂၀၁၃)ဖြင့် နိုင်ငံတော်အေးချမ်းသာယာရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးကောင်စီ၏ သဘောတူခွင့်ပြုချက်အရ ပြည်ထောင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့အောက်ရှိ ဝန်ထမ်းရွေးချယ်လေ့ကျင့်ရေးဦးစီးဌာနကို အရာထမ်းရာထူး (၃၈)နေရာ၊ အမှုထမ်းရာထူး (၁၅၇)နေရာ၊ စုစုပေါင်း ရာထူး(၁၉၅)နေရာဖြင့် လည်းကောင်း၊ ၁၈-၁၂-၂၀၁၄ ရက်နေ့တွင် ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့ အစည်းအဝေး အမှတ်စဉ် (၂၅/၂၀၁၄)ဖြင့် နိုင်ငံတော်အေးချမ်းသာယာရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးကောင်စီ၏ သဘောတူခွင့်ပြုချက်အရ ပြည်ထောင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့အောက်ရှိ ဝန်ထမ်းရွေးချယ်လေ့ကျင့်ရေးဦးစီးဌာနကို အရာထမ်းရာထူး (၄၆)နေရာ၊ အမှုထမ်းရာထူး (၁၆၆)နေရာ၊ စုစုပေါင်း ရာထူး(၂၁၂)နေရာဖြင့် လည်ကောင်း၊ ဝန်ထမ်းရွေးချယ်လေ့ကျင့်ရေးဦးစီးဌာနကို ၉-၇-၂၀၂၀ ရက်နေ့တွင် ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့ အစည်းအဝေး အမှတ်စဉ် (၁၃/၂၀၂၀)ဖြင့် နိုင်ငံတော်အေးချမ်းသာယာရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးကောင်စီ၏ သဘောတူခွင့်ပြုချက်အရ ပြည်ထောင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့အောက်ရှိ ဝန်ထမ်းရွေးချယ်လေ့ကျင့်ရေးဦးစီးဌာနကို အရာထမ်းရာထူး (၅၉)နေရာ၊ အမှုထမ်းရာထူး (၁၇၈)နေရာ၊ စုစုပေါင်း ရာထူး(၂၃၇)နေရာဖြင့်လည်းကောင်း၊ ဝန်ထမ်းရွေးချယ်လေ့ကျင့်ရေးဦးစီးဌာနကို ၃၁-၅-၂၀၂၂ ရက်နေ့တွင် ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့ အစည်းအဝေး အမှတ်စဉ် (၄/၂၀၂၂)ဖြင့် နိုင်ငံတော်အေးချမ်းသာယာရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးကောင်စီ၏ သဘောတူခွင့်ပြုချက်အရ ပြည်ထောင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့အောက်ရှိ ဝန်ထမ်းရွေးချယ်လေ့ကျင့်ရေးဦးစီးဌာနကို အရာထမ်းရာထူး (၅၂)နေရာ၊ အမှုထမ်းရာထူး (၁၆၄)နေရာ၊ စုစုပေါင်း ရာထူး(၂၁၆)နေရာဖြင့်လည်းကောင်းအသီးသီးဖွဲ့စည်းခဲ့ပါသည်။