ဦးစီးဌာနသမိုင်း

အုပ်ချုပ်ရေးယန္တရား ပြန်လည်ဖွဲ့စည်းရေး၊ ဝန်ထမ်းများအား ခေတ်မီသောပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးပညာရပ်များ လေ့ကျင့်ပညာပေးရေးလုပ်ငန်းများကို ဌာနတစ်ခုမစုစည်းအကောင်အထည်ဖော် တွန်းအားပေးဆောင်ရွက်နိုင်ရေးတို့အတွက် ဤဦးစီးဌာနကို ၁၉၅၅ ခုနှစ်တွင် ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာန၏ကွပ်ကဲမှုအောက်၌ ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးဌာနအဖြစ် စတင်ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါသည်။

ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးဌာန၏လုပ်ငန်းများမှာ ဝန်ထမ်းဌာနအဖွဲ့အစည်းအားလုံးနှင့်ပတ်သက်သည့် လုပ်ငန်းရပ်များဖြစ်သဖြင့် ပိုမိုထိရောက်စွာ အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ရန်အတွက် ဤဦးစီးဌာနကို ၁၉၅၈ ခုနှစ်တွင် ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာန၏ ကွပ်ကဲမှုအောက်မှ ဝန်ကြီးချုပ်ရုံး၏တိုက်ရိုက်ကွပ်ကဲမှုအောက်သို့ လွှဲပြောင်းထားရှိခဲ့ပါသည်။

၁၉၇၂ ခုနှစ်တွင် ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံအုပ်ချုပ်ရေးစနစ်သစ် ဖော်ထုတ်ခြင်းနှင့်စပ်လျဉ်းသည့် တော်လှန်ရေးကောင်စီ၏ ၁၅-၃-၁၉၇၂ ရက်စွဲပါ အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် (၉၇) အရ ဝန်ကြီးချုပ်ရုံး အောက်ရှိ ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးဌာနအား ၎င်း၏လုပ်ငန်းများအပြင် ဘဏ္ဍာရေးနှင့်အခွန်ဝန်ကြီးဌာနက တာဝန်ခံဆောင်ရွက်ခဲ့သော ဝန်ထမ်းစည်းမျဉ်းကဏ္ဍနှင့်ပတ်သက်သည့် လုပ်ငန်းရပ်များကို တာဝန်ယူ ဆောင်ရွက်နိုင်ရေးအတွက် ပြည်သူ့ဝန်ထမ်းရေးရာဦးစီးဌာနအဖြစ် ပြုပြင်ဖွဲ့စည်းပြီး ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာန၏ ကြီးကြပ်ကွပ်ကဲမှုအောက်သို့ ပြန်လည်ပြောင်းလဲထားရှိခဲ့ပါသည်။ စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန၏ ၂၂ – ၂ – ၁၉၇၃ ရက်စွဲပါ အမိန့်ကြော်ငြာစာဖြင့် ပြည်သူ့ဝန်ထမ်းရေးရာဦးစီးဌာနကို ဦးစီးဌာနအဆင့် (၁) အဖြစ် သတ်မှတ်ခဲ့ပါသည်။ ထို့နောက် နိုင်ငံတော်ကောင်စီ၏ ၃၁ – ၃ – ၁၉၇၇ ရက်စွဲပါ အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် ၂၈ / ၇၇ အရ ဦးစီးဌာနအမည်ကို ဝန်ထမ်းရေးရာဦးစီးဌာနအဖြစ်သတ်မှတ်ကာ နိုင်ငံတော်ကောင်စီအောက်သို့ လွှဲပြောင်းပေးခဲ့ပြီး ဝန်ထမ်းရွေးချယ်လေ့ကျင့်ရေးအဖွဲ့အုပ်ချုပ်ကွပ်ကဲမှုအောက်တွင် ထားရှိခဲ့ပါသည်။ ထို့နောက် ၁၄ – ၁၀ – ၁၉၈၈ ရက်နေ့တွင် ကျင်းပသော နိုင်ငံတော်ငြိမ်ဝပ်ပိပြားမှုတည်ဆောက်ရေးအဖွဲ့၏ အစည်းအဝေးအမှတ်စဉ် (၈ / ၈၈) ၏ ဆုံးဖြတ်ချက်အရ ၁၉၈၈ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ (၁) ရက်နေ့မှစ၍ ဝန်ထမ်းရွေးချယ်လေ့ကျင့်ရေးအဖွဲ့သည် နိုင်ငံတော်ငြိမ်ဝပ်ပိပြားမှုတည်ဆောက်ရေးအဖွဲ့အောက်သို့ လွှဲပြောင်းရောက်ရှိခဲ့ပါသည်။ နိုင်ငံတော်အေးချမ်းသာယာရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးကောင်စီသည် ၂၈ – ၁၀ – ၂၀၁၀ ရက်စွဲပါ ဥပဒေအမှတ် ၂၄ / ၂၀၁၀ ဖြင့် ပြည်ထောင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့ဥပဒေကိုပြဋ္ဌာန်းခဲ့ပြီး ဝန်ထမ်းရွေးချယ်လေ့ကျင့်ရေးအဖွဲ့ဥပဒေ (၁၉၇၇ ခုနှစ်၊ ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဥပဒေအမှတ် – ၄) ကို ရုပ်သိမ်းခဲ့ပါသည်။ ၁၉၅၅ မှ ယနေ့အထိ ဦးစီးဌာနအား ဌာနအကြီးအမှူး (၁၄) ဦးမှ အဆင့်ဆင့်တာဝန်ယူအုပ်ချုပ်ခဲ့ပါသည်။ ဝန်ထမ်းရေးရာဦးစီးဌာနသည် လုပ်ငန်းတာဝန်များကိနေပြည်တော်တွင် ၂၁ – ၁၀ – ၂၀၀၆ ရက်နေ့မှစ၍ စတင်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။

ပြည်ထောင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့ ကြီးကြပ်မှုအောက်ရှိ ဝန်ထမ်းရေးရာဦးစီးဌာန၏ မူလဖွဲ့စည်းပုံကို အရာထမ်း (၄၂) နေရာ၊ အမှုထမ်း (၁၂၃) နေရာ၊ စုစုပေါင်း (၁၆၅) နေရာဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားရှိရာမှ ၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ မေလ (၃၁) ရက်နေ့တွင် ကျင်းပပြုလုပ်သည့် ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့ အစည်းအဝေးအမှတ်စဉ် (၄/၂၀၂၂) မှ သဘောတူခွင့်ပြုခဲ့ပြီး ပြည်ထောင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့၏ ၁-၆-၂၀၂၂ ရက်စွဲပါအမိန့် ကြော်ငြာစာအမှတ် (၃၃/၂၀၂၂) ဖြင့် ဥက္ကဋ္ဌရုံးအဖွဲ့၊ ဝန်ထမ်းရေးရာဦးစီးဌာနတို့ကိုအင်အားတိုးချဲ့ ပြင်ဆင်ဖွဲ့စည်းခြင်း၊ ဝန်ထမ်းရွေးချယ်လေ့ကျင့်ရေးဦးစီးဌာနကိုလျှော့ချပြင်ဆင်ဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့် ဗဟိုဝန်ထမ်းတက္ကသိုလ်များ၏ ဖွဲ့စည်းပုံကို မူလအင်အားဖွဲ့စည်းပုံအတိုင်း ပြောင်းလဲမှုမရှိဘဲ နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းတက္ကသိုလ်များအဖြစ် အမည်ပြင်ဆင်ပြောင်းလဲသတ်မှတ်ခြင်းကို ပြောင်းရွှေ့တိုးချဲ့ပြင်ဆင်ဖွဲ့စည်းခြင်းအရ ဝန်ထမ်းရေးရာဦးစီးဌာန၏ လက်ရှိဖွဲ့စည်းပုံကို အရာထမ်း (၄၈) နေရာ၊ အမှုထမ်း (၁၈၃) နေရာ၊ စုစုပေါင်း (၂၃၁) နေရာဖြင့် ပြင်ဆင်ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါသည်။