ဦးစီးဌာနအကြောင်း

ဝန်ထမ်းရွေးချယ် လေ့ကျင့်ရေးဦးစီးဌာနသည် ပြည်ထောင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့ တည်ရှိသော ရုံးအဆောက်အဦ တစ်ခုတည်းမှာပင် ရုံးဖွင့်လှစ် ထားရှိပါသည်။ ပြည်ထောင်စု ရာထူးဝန်အဖွဲ့၏ အဓိကလုပ်ငန်းများ၊ နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းများ ရွေးချယ်ရေးနှင့် လေ့ကျင့်ရေးကိစ္စများကို တာဝန်ယူ ထောက်ကူဆောင်ရွက်ပေးလျှက်ရှိပါသည်။

ဆက်သွယ်ရန်လိပ်စာ

ဝန်ထမ်းရွေးချယ်လေ့ကျင့်ရေးဦးစီးဌာန

နေပြည်တော်၊ ရုံးအမှတ် (၁၇)၊

ဖုန်း-၀၆၇-၄၀၉၁၆၄

ဖက်(စ်)-၀၆၇-၄၀၉၂၀၈

csstd@mptmail.net.mm

ရန်ကုန်မြို့ရုံးခွဲ

အမှတ် (၆၅)၊ အဝေရာလမ်း၊ မေတ္တာညွန့်ရပ်ကွက်၊ တာမွေမြို့နယ်

၀၁-၅၄၇၅၃၂