ဦးစီးဌာနအကြောင်း

ဝန်ထမ်းရွေးချယ်လေ့ကျင့်ရေးဦးစီးဌာနသည် ပြည်ထောင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့၊ ရုံးအမှတ် (၁၇)၊ နေပြည်တော်တွင် တည်ရှိပါသည်။ ဝန်ထမ်းရွေးချယ်လေ့ကျင့်ရေးဦးစီးဌာန၏ အဓိကလုပ်ငန်း တာဝန်များမှာ နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းများကို ရွေးချယ်ပေးခြင်း၊ ရာထူးတိုးမြှင့်ပေးခြင်းနှင့် လေ့ကျင့်ပေးခြင်း ကိစ္စများကို တာဝန်ယူဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။

ဆက်သွယ်ရန်လိပ်စာ

ဝန်ထမ်းရွေးချယ်လေ့ကျင့်ရေးဦးစီးဌာန

နေပြည်တော်၊ ရုံးအမှတ် (၁၇)၊

ဖုန်း-၀၆၇-၄၀၉၁၆၄

ဖက်(စ်)-၀၆၇-၄၀၉၂၀၈

csstd@mptmail.net.mm

ရန်ကုန်မြို့ရုံးခွဲ

အမှတ် (၆၅)၊ အဝေရာလမ်း၊ မေတ္တာညွန့်ရပ်ကွက်၊ တာမွေမြို့နယ်

၀၁-၅၄၇၅၃၂