ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဦးလှအောင်

ဒေါ်စိုးစိုးဦးသည် ၁၉၇၁ ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာလ (၂၆) ရက်နေ့တွင် အဖ ဦးကြွယ်သိန်း၊  အမိ ဒေါ်ခင်အုံးမြင့်တို့မှ ရန်ကုန်မြို့၌မွေးဖွားခဲ့ပါသည်။ ၁၉၉၃ ခုနှစ်မှ ၁၉၉၆ ခုနှစ်အထိ မန္တလေးတက္ကသိုလ် မှ သိပံ္ပ(ဂုဏ်ထူး)ဘွဲ့(ရူပဗေဒ) ဒုတိယတန်း၊ ဒုတိယအဆင့်၊ ၁၉၉၇ ခုနှစ်မှ ၁၉၉၈ ခုနှစ်အထိ မန္တလေး နိုင်ငံခြားဘာသာတက္ကသိုလ်မှှ ဒီပလိုမာဘွဲ့ (အင်္ဂလိပ်)ကို ရရှိခဲ့ပါသည်။ ၁၉၉၈ ခုနှစ်မှ ၂၀၀၀ ခုနှစ်အထိ  မဟာသိပံ္ပဘွဲ့ (ရူပဗေဒ) အထူးအောင်၊ ၂၀၀၀ ခုနှစ်မှ ၂၀၀၁ ခုနှစ်အထိ မဟာသုတေသနဘွဲ့( ရူပဗေဒ) အထူးအောင်နှင့် ၂၀၀၄ ခုနှစ်မှ ၂၀၀၅ ခုနှစ်အထိ ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်မှ ကွန်ပျူတာဒီပလိုမာ ရရှိခဲ့ပါ သည်။

မန္တလေးတက္ကသိုလ်(ရူပဗေဒဌာန)တွင် ၂၁− ၁− ၂၀၀၂ ရက်နေ့မှ ၃၁− ၈ −၂၀၀၂ ရက်နေ့အထိ သရုပ်ပြရာထူးဖြင့် လည်းကောင်း၊  ဝန်ထမ်းရွေးချယ်လေ့ကျင့်ရေးဦးစီးဌာနတွင် ၂− ၉− ၂၀၀၂ ရက်နေ့မှ ၃−၈−၂၀၀၆ ရက်နေ့အထိ ဦးစီးအရာရှိ ရာထူးဖြင့်လည်းကောင်း၊ ၄−၈−၂၀၀၆ ရက်နေ့မှ ၃၁−၈−၂၀၀၉ ရက်နေ့အထိ လက်ထောက်ညွှန်ကြားရေးမှူး ရာထူးဖြင့်လည်းကောင်း၊ ၁−၉−၂၀၀၉ ရက်နေ့မှ ၃၀− ၉ −၂၀၁၁ ရက်နေ့အထိ ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူး ရာထူးဖြင့်လည်းကောင်း၊ ၁−၁၀−၂၀၁၁ ရက်နေ့မှ ၁၁− ၅ −၂၀၂၀ ရက်နေ့အထိ ညွှန်ကြားရေးမှူး ရာထူးဖြင့်လည်းကောင်း၊ ၁၂−၅−၂၀၂၀ ရက်နေ့မှစ၍  ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ရာထူးဖြင့်လည်းကောင်း၊တာဝန်ထမ်းဆောင်လျက်ရှိပါသည်။