ဥက္ကဌ ရုံးအဖွဲ့ရည်ရွယ်ချက်

ပြည်ထောင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့၏ အဓိကလုပ်ငန်း တာဝန်များဖြစ်သည့် နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်း ရွေးချယ်ရေး၊ လေ့ကျင့်ရေးတာဝန်နှင့် နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်း စည်းမျဉ်းစည်းကမ်း သတ်မှတ်ရေး တာဝန်များကို ပိုမိုနက်ရှိုင်းစွာ တာဝန်ယူဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ရေးနှင့် အဖွဲ့၏လုပ်ငန်းများကို စနစ် တကျပီပြင်စွာ တာဝန်ယူအထောက်အကူပြု ဆောင်ရွက်ရန်။