သင်တန်းဆိုင်ရာ သတင်းအချက်အလက်များ

သင်တန်းများ

(၁)        ဒီပလိုမာသင်တန်းများ

(၂)        ပုံမှန်သင်တန်းများ

(၃)        အထူးမွမ်းမံသင်တန်းများ

ဒီပလိုမာသင်တန်းများ
စဉ်သင်တန်းအမည်အဆင့်ကာလ (ရက်သတ္တပတ်)
အလယ်အလတ်အဆင့်အရာထမ်းသင်တန်းဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူး/လ/ထညွှန်ကြားရေးမှူး၂၄
အရာထမ်းလောင်း(အထူး)သင်တန်းအသစ်ရွေးချယ်ခန့်ထားသူ/ အရာထမ်းလောင်းများ၁၆
ပုံမှန်သင်တန်းများ
စဉ်သင်တန်းအမည်အဆင့်ကာလ (ရက်သတ္တပတ်)
ဝန်ထမ်းဖွဲ့အစည်းအကြီးအမှူးသင်တန်းဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်
အဆင့်မြင့်အရာထမ်းသင်တန်းညွှန်ကြားရေးမှူး
အရာထမ်းအခြေခံသင်တန်းပြန်တမ်းဝင်အရာရှိ၂၄
အရာထမ်းလောင်းအခြေခံ(အထူး)သင်တန်းလ/ထ ဆရာဝန်
အရာထမ်းငယ်သင်တန်းဒုတိယဉီးစီးမှူး၁၆
စာရေးဝန်ထမ်းကြီးကြပ်သင်တန်းရုံးအုပ်/ဌာနခွဲစာရေး၁၀
စာရေးဝန်ထမ်းသင်တန်းအကြီးတန်းစာရေး/ အငယ်တန်းစာရေး၁၀
 
အထူးမွမ်းမံသင်တန်းများ
စဉ်သင်တန်းအမည် ကာလ (ရက်သတ္တပတ်) 
အခြေခံပညာ ဆရာ၊ဆရာမများအထူးမွမ်းမံသင်တန်း ၅ 
တက္ကသိုလ်ကောလိပ် ဆရာ၊ ဆရာမများ အထူးမွမ်းမံသင်တန်း 
မြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့အရာရှိများအထူးမွမ်းမံသင်တန်း ၄ 
ဆရာဝန်များအထူးမွမ်းမံသင်တန်း – 

သင်တန်းကာလလျာထားချက်(၂၀၂၃-၂၀၂၄)

စဉ်သင်တန်းအမည်သင် တန်း အမှတ် စဉ်သင်တန်းကာလဦးရေ
မှထိပေါင်း
ဝန်ထမ်းအဖွဲ့အစည်း အကြီးအမှူးသင်တန်း၂၆-၆-၂၀၂၃၁၈-၈-၂၀၂၃၃၀
ဝန်ထမ်းအဖွဲ့အစည်း အကြီးအမှူးသင်တန်း၆-၁၁-၂၀၂၃၂၉-၁၂-၂၀၂၃၃၀
အဆင့်မြင့်အရာထမ်းသင်တန်း၂၁၂၄-၄-၂၀၂၃၁၆-၆-၂၀၂၃၅၀
အဆင့်မြင့်အရာထမ်း သင်တန်း၂၂၄-၉-၂၀၂၃၂၇-၁၀-၂၀၂၃၅၀
အဆင့်မြင့်အရာထမ်း သင်တန်း၂၃၂၂-၁-၂၀၂၃၁၅-၃-၂၀၂၃၅၀
အလယ်အလတ်အဆင့် အရာထမ်းသင်တန်း (Online + In-House)၂-၅-၂၀၂၃၂၀-၁၀-၂၀၂၃၁၀၀
အလယ်အလတ်အဆင့် အရာထမ်းသင်တန်း (Online + In-House)၁၀၄-၈-၂၀၂၃၂၆-၁-၂၀၂၄၁၀၀
အရာထမ်းအခြေခံသင်တန်း (Online + In-House)၂၁၇၂-၅-၂၀၂၃၂၀-၁၀-၂၀၂၃၂၀၀
အရာထမ်းအခြေခံသင်တန်း (Online + In-House)၂၁၈၅-၆-၂၀၂၃၂၄-၁၁-၂၀၂၃၂၀၀
၁၀အရာထမ်းအခြေခံသင်တန်း (Online + In-House)၂၁၉၂၅-၉-၂၀၂၃၁၅-၃-၂၀၂၄၂၀၀
၁၁အရာထမ်းလောင်း(အထူး)သင်တန်း၁၀၈-၅-၂၀၂၃၂၅-၈-၂၀၂၃၃၀၀
၁၂အရာထမ်းလောင်း(အထူး)သင်တန်း၁၁၆-၁၁-၂၀၂၃၂၃-၂-၂၀၂၄၂၅၀
၁၃စာရေးဝန်ထမ်း ကြီးကြပ်သင်တန်း၉၂၂၉-၅-၂၀၂၃၄-၈-၂၀၂၃၂၅၀
၁၄စာရေးဝန်ထမ်း ကြီးကြပ်သင်တန်း၉၃၁၈-၉-၂၀၂၃၂၄-၁၁-၂၀၂၃၂၅၀
၁၅စာရေးဝန်ထမ်း ကြီးကြပ်သင်တန်း၉၄၂၂-၁-၂၀၂၄၂၉-၃-၂၀၂၄၂၅၀
၁၆အရာထမ်းငယ်သင်တန်း (Online + In-House)၁၂၅၂၉-၅-၂၀၂၃၂၂-၉-၂၀၂၃၅၀၀
၁၇အရာထမ်းငယ်သင်တန်း (Online + In-House)၁၂၆၁၀-၇-၂၀၂၃၃-၁၁-၂၀၂၃၅၀၀
၁၈အရာထမ်းငယ်သင်တန်း (Online + In-House)၁၂၇၂၀-၈-၂၀၂၃၁၅-၁၂-၂၀၂၃၅၀၀
၁၉အရာထမ်းငယ်သင်တန်း (Online + In-House)၁၂၈၂၅-၉-၂၀၂၃၁၉-၁-၂၀၂၄၄၅၀
၂၀စာရေးဝန်ထမ်းသင်တန်း၂၀၄၂၂-၅-၂၀၂၃၂၈-၇-၂၀၂၃၆၀၀
၂၁စာရေးဝန်ထမ်းသင်တန်း၂၀၅၁၂-၆-၂၀၂၃၁၈-၈-၂၀၂၃၆၀၀
၂၂စာရေးဝန်ထမ်းသင်တန်း၂၀၆၂၈-၈-၂၀၂၃၃-၁၁-၂၀၂၃၆၀၀
၂၃စာရေးဝန်ထမ်းသင်တန်း၂၀၇၆-၁၁-၂၀၂၃၁၂-၁-၂၀၂၄၆၀၀
၂၄စာရေးဝန်ထမ်းသင်တန်း၂၀၈၁၅-၁-၂၀၂၄၂၂-၃-၂၀၂၄၆၀၀
၂၅အုပ်ချုပ်မှုစွမ်းရည် မြင့်မားရေးသင်တန်း၁၅-၅-၂၀၂၃၂၁-၇-၂၀၂၃၂၅၀
၂၆အုပ်ချုပ်မှုစွမ်းရည် မြင့်မားရေးသင်တန်း၄-၁၂-၂၀၂၃၉-၂-၂၀၂၄၂၅၀
၂၇အခြေခံပညာ ဆရာ၊ဆရာမများ အထူးမွမ်းမံ သင်တန်း၁၀၁၅-၆-၂၀၂၃၇-၇-၂၀၂၃၅၀၀
၂၈အခြေခံပညာ ဆရာ၊ဆရာမများ အထူးမွမ်းမံ သင်တန်း၁၀၂၂၄-၇-၂၀၂၃၂၅-၈-၂၀၂၃၅၀၀
၂၉အခြေခံပညာ ဆရာ၊ဆရာမများ အထူးမွမ်းမံ သင်တန်း၁၀၃၂၀-၁၁-၂၀၂၃၂၂-၁၂-၂၀၂၃၅၀၀
၃၀အခြေခံပညာ ဆရာ၊ဆရာမများ အထူးမွမ်းမံ သင်တန်း၁၀၄၁-၁-၂၀၂၄၂-၂-၂၀၂၄၅၀၀
၃၁တက္ကသိုလ်/ကောလိပ် ဆရာ၊ဆရာမများ အထူးမွမ်းမံ သင်တန်း၂၆၉-၁၀-၂၀၂၃၁၀-၁၁-၂၀၂၃၅၀၀