သင်တန်းဆိုင်ရာ သတင်းအချက်အလက်များ

သင်တန်းများ

(၁)        ဒီပလိုမာသင်တန်းများ

(၂)        ပုံမှန်သင်တန်းများ

(၃)        အထူးမွမ်းမံသင်တန်းများ

ဒီပလိုမာသင်တန်းများ
စဉ်သင်တန်းအမည်အဆင့်ကာလ (ရက်သတ္တပတ်)
အလယ်အလတ်အဆင့်အရာထမ်းစီမံခန့်ခွဲမှုသင်တန်း၊ အဆင့်မြင့်ဒီပလိုမာသင်တန်းဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူး/လ/ထညွှန်ကြားရေးမှူး၂၀
အရာထမ်းလောင်းအခြေခံသင်တန်း၊ ပြည်သူ့ဝန်ထမ်း စီမံခန့်ခွဲမှုဘွဲ့လွန်ဒီပလိုမာသင်တန်းအသစ်ရွေးချယ်ခန့်ထားသူ/ အရာထမ်းလောင်းများ၁၆
ပုံမှန်သင်တန်းများ
စဉ်သင်တန်းအမည်အဆင့်ကာလ (ရက်သတ္တပတ်)
ဝန်ထမ်းအဖွဲ့အစည်းဒုတိယအကြီးအမှူးသင်တန်းဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်
အဆင့်မြင့်အရာထမ်းစီမံခန့်ခွဲမှုသင်တန်းညွှန်ကြားရေးမှူး
အရာထမ်းအခြေခံသင်တန်းပြန်တမ်းဝင်အရာရှိ၁၄
အရာထမ်းလောင်းအခြေခံ(အထူး)သင်တန်းလ/ထ ဆရာဝန်
အရာထမ်းငယ်အခြေခံသင်တန်းဒုတိယဉီးစီးမှူး၁၀
စာရေးဝန်ထမ်းကြီးကြပ်မှုတန်းမြင့်သင်တန်းရုံးအုပ်/ဌာနခွဲစာရေး၁၀
စာရေးဝန်ထမ်းအခြေခံသင်တန်းအကြီးတန်းစာရေး/ အငယ်တန်းစာရေး၁၀
 
အထူးမွမ်းမံသင်တန်းများ
စဉ်သင်တန်းအမည် ကာလ (ရက်သတ္တပတ်) 
အခြေခံပညာ ဆရာ၊ဆရာမများအထူးမွမ်းမံသင်တန်း ၅ 
တက္ကသိုလ်ကောလိပ် ဆရာ၊ ဆရာမများ အထူးမွမ်းမံသင်တန်း ၄ 
မြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့အရာရှိများအထူးမွမ်းမံသင်တန်း ၄ 
ဆရာဝန်များအထူးမွမ်းမံသင်တန်း – 

သင်တန်းကာလလျာထားချက်(၂၀၂၁-၂၀၂၂)

စဥ်သင်တန်းအမှတ်စဥ်မှထိကျားစုစုပေါင်း
ဝန်ထမ်းအဖွဲ့အစည်းဒုတိယအကြီးအမှူးသင်တန်း၃၁-၁-၂၀၂၂၂၅-၃-၂၀၂၂၁၅၁၅၃၀
အဆင့်မြင့်အရာထမ်းစီမံခန့်ခွဲမှုသင်တန်း၁၆၁၄-၂-၂၀၂၂၈-၄-၂၀၂၂၂၅၂၅၅၀
အလယ်အလတ်အဆင့်အရာထမ်းစီမံခန့်ခွဲမှုသင်တန်း၊ အဆင့်မြင့်ဒီပလိုမာသင်တန်း၈-၁၁-၂၀၂၁၂၅-၃-၂၀၂၂၅၀၅၀၁၀၀
အရာထမ်းအခြေခံသင်တန်း၂၁၃၆-၁၂-၂၀၂၁၁၁-၃-၂၀၂၂၂၄၀၂၄၀၄၈၀
အရာထမ်းငယ်အခြေခံသင်တန်း၁၁၉၂၀-၁၂-၂၀၂၁၂၅-၂-၂၀၂၂၁၁၂၂၂၀၃၃၂
စာရေးဝန်ထမ်းကြီးကြပ်မှုတန်းမြင့်သင်တန်း၈၇၃၁-၁-၂၀၂၂၃၁-၃-၂၀၂၂၅၀၁၇၅၂၂၅
စာရေးဝန်ထမ်းအခြေခံသင်တန်း၁၉၉၃၁-၁-၂၀၂၂၃၁-၃-၂၀၂၂၁၅၀၄၀၇၅၅၇