သင်တန်းဆိုင်ရာ သတင်းအချက်အလက်များ

သင်တန်းများ

(၁)        ဒီပလိုမာသင်တန်းများ

(၂)        ပုံမှန်သင်တန်းများ

(၃)        အထူးမွမ်းမံသင်တန်းများ

ဒီပလိုမာသင်တန်းများ
စဉ်သင်တန်းအမည်အဆင့်ကာလ (ရက်သတ္တပတ်)
အလယ်အလတ်အဆင့်အရာထမ်းစီမံခန့်ခွဲမှုသင်တန်း၊ အဆင့်မြင့်ဒီပလိုမာသင်တန်းဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူး/လ/ထညွှန်ကြားရေးမှူး၂၄
အရာထမ်းလောင်းအခြေခံသင်တန်း၊ ပြည်သူ့ဝန်ထမ်း စီမံခန့်ခွဲမှုဘွဲ့လွန်ဒီပလိုမာသင်တန်းအသစ်ရွေးချယ်ခန့်ထားသူ/ အရာထမ်းလောင်းများ၁၆
ပုံမှန်သင်တန်းများ
စဉ်သင်တန်းအမည်အဆင့်ကာလ (ရက်သတ္တပတ်)
ဝန်ထမ်းအဖွဲ့အစည်းဒုတိယအကြီးအမှူးသင်တန်းဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်
အဆင့်မြင့်အရာထမ်းစီမံခန့်ခွဲမှုသင်တန်းညွှန်ကြားရေးမှူး
အရာထမ်းအခြေခံသင်တန်းပြန်တမ်းဝင်အရာရှိ၂၄
အရာထမ်းလောင်းအခြေခံ(အထူး)သင်တန်းလ/ထ ဆရာဝန်
အရာထမ်းငယ်အခြေခံသင်တန်းဒုတိယဉီးစီးမှူး၁၆
စာရေးဝန်ထမ်းကြီးကြပ်မှုတန်းမြင့်သင်တန်းရုံးအုပ်/ဌာနခွဲစာရေး၁၀
စာရေးဝန်ထမ်းအခြေခံသင်တန်းအကြီးတန်းစာရေး/ အငယ်တန်းစာရေး၁၀
 
အထူးမွမ်းမံသင်တန်းများ
စဉ်သင်တန်းအမည် ကာလ (ရက်သတ္တပတ်) 
အခြေခံပညာ ဆရာ၊ဆရာမများအထူးမွမ်းမံသင်တန်း ၅ 
တက္ကသိုလ်ကောလိပ် ဆရာ၊ ဆရာမများ အထူးမွမ်းမံသင်တန်း 
မြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့အရာရှိများအထူးမွမ်းမံသင်တန်း ၄ 
ဆရာဝန်များအထူးမွမ်းမံသင်တန်း – 

သင်တန်းကာလလျာထားချက်(၂၀၂၂-၂၀၂၃)

စဉ်သင်တန်းအမည်သင် တန်း အမှတ် စဉ်သင်တန်းကာလဦးရေ
မှထိပေါင်း
ဝန်ထမ်းအဖွဲ့အစည်း ဒုတိယအကြီးအမှူး စီမံခန့်ခွဲမှု သင်တန်း၂၅-၄-၂၀၂၂၁၇-၆-၂၀၂၂၃၀
ဝန်ထမ်းအဖွဲ့အစည်း ဒုတိယ အကြီးအမှူး စီမံခန့်ခွဲမှု သင်တန်း၂၇-၆-၂၀၂၂၁၉-၈-၂၀၂၂၃၀
ဝန်ထမ်းအဖွဲ့အစည်း ဒုတိယအကြီးအမှူး စီမံခန့်ခွဲမှု သင်တန်း၅-၁၂-၂၀၂၂၂၇-၁-၂၀၂၃၃၀
ဝန်ထမ်းအဖွဲ့အစည်း ဒုတိယ အကြီးအမှူး စီမံခန့်ခွဲမှု သင်တန်း၆-၂-၂၀၂၂၃၁-၃-၂၀၂၂၃၀
အဆင့်မြင့်အရာထမ်း စီမံခန့်ခွဲမှုသင်တန်း၁၇၂၅-၄-၂၀၂၂၁၇-၆-၂၀၂၂၅၀
အဆင့်မြင့်အရာထမ်း စီမံခန့်ခွဲမှုသင်တန်း၁၈၂၇-၆-၂၀၂၂၁၉-၈-၂၀၂၂၅၀
အဆင့်မြင့်အရာထမ်း စီမံခန့်ခွဲမှုသင်တန်း၁၉၅-၁၂-၂၀၂၂၂၇-၁-၂၀၂၃၅၀
အဆင့်မြင့်အရာထမ်း စီမံခန့်ခွဲမှုသင်တန်း၂၀၆-၂-၂၀၂၂၃၁-၃-၂၀၂၂၅၀
အလယ်အလတ်အဆင့် အရာထမ်း စီမံခန့်ခွဲမှု သင်တန်း၊ ပြည်သူ့ဝန်ထမ်း စီမံခန့်ခွဲမှု အဆင့်မြင့်ဒီပလိုမာ သင်တန်း (Online + In-House)၂-၅-၂၀၂၂၂၁-၁၀-၂၀၂၂၂၂၀
၁၀အလယ်အလတ်အဆင့် အရာထမ်း စီမံခန့်ခွဲမှု သင်တန်း၊ ပြည်သူ့ဝန်ထမ်း စီမံခန့်ခွဲမှု အဆင့်မြင့်ဒီပလိုမာ သင်တန်း (Online + In-House)၄-၇-၂၀၂၂၂၃-၁၂-၂၀၂၃၁၂၀
၁၁အလယ်အလတ်အဆင့် အရာထမ်း စီမံခန့်ခွဲမှု သင်တန်း၊ ပြည်သူ့ဝန်ထမ်း စီမံခန့်ခွဲမှု အဆင့်မြင့်ဒီပလိုမာ သင်တန်း (Online + In-House)၅-၉-၂၀၂၂၂၄-၂-၂၀၂၃၁၂၀
၁၂အရာထမ်းအခြေခံသင်တန်း (Online + In-House)၂၁၄၂-၅-၂၀၂၂၂၁-၁၀-၂၀၂၂၄၇၂
၁၃အရာထမ်းအခြေခံသင်တန်း (Online + In-House)၂၁၅၆-၆-၂၀၂၂၂၅-၁၁-၂၀၂၂၄၇၂
၁၄အရာထမ်းအခြေခံသင်တန်း (Online + In-House)၂၁၆၃-၁၀-၂၀၂၂၂၄-၃-၂၀၂၃၄၇၂
၁၅အရာထမ်းလောင်းအခြေခံ သင်တန်း၊ ပြည်သူ့ဝန်ထမ်း စီမံခန့်ခွဲမှု ဘွဲ့လွန်ဒီပလိုမာ သင်တန်း၂၀-၄-၂၀၂၂၅-၈-၂၀၂၂၄၂၃
၁၆အရာထမ်းလောင်းအခြေခံ သင်တန်း၊ ပြည်သူ့ဝန်ထမ်း စီမံခန့်ခွဲမှု ဘွဲ့လွန်ဒီပလိုမာ သင်တန်း၁၂-၁၂-၂၀၂၂၃၁-၃-၂၀၂၃၅၅၈
၁၇စာရေးဝန်ထမ်း ကြီးကြပ်မှု တန်းမြင့် သင်တန်း၈၈၂-၅-၂၀၂၂၈-၇-၂၀၂၂၄၈၂
၁၈စာရေးဝန်ထမ်း ကြီးကြပ်မှု တန်းမြင့် သင်တန်း၈၉၁၈-၇-၂၀၂၂၂၃-၉-၂၀၂၂၃၂၅
၁၉စာရေးဝန်ထမ်း ကြီးကြပ်မှု တန်းမြင့် သင်တန်း၉၀၃-၁၀-၂၀၂၂၉-၁၂-၂၀၂၂၃၂၅
၂၀စာရေးဝန်ထမ်း ကြီးကြပ်မှု တန်းမြင့် သင်တန်း၉၁၁၉-၁၂-၂၀၂၂၂၄-၂-၂၀၂၃၃၂၅
၂၁အရာထမ်းငယ်အခြေခံသင်တန်း (Online + In-House)၁၂၀၂၅-၂-၂၀၂၂၁၉-၈-၂၀၂၂၇၀၂
၂၂အရာထမ်းငယ်အခြေခံသင်တန်း (Online + In-House)၁၂၁၄-၇-၂၀၂၂၂၈-၁၀-၂၀၂၂၇၁၀
၂၃အရာထမ်းငယ်အခြေခံသင်တန်း (Online + In-House)၁၂၂၈-၈-၂၀၂၂၂-၁၂-၂၀၂၂၄၉၀
၂၄အရာထမ်းငယ်အခြေခံသင်တန်း (Online + In-House)၁၂၃၁၇-၁၀-၂၀၂၂၁၀-၂-၂၀၂၃၆၀၂
၂၅အရာထမ်းငယ်အခြေခံသင်တန်း (Online + In-House)၁၂၄၅-၁၂-၂၀၂၂၃၁-၃-၂၀၂၃၄၃၇
၂၆စာရေးဝန်ထမ်းအခြေခံ သင်တန်း၂၀၀၂၅-၄-၂၀၂၂၁-၇-၂၀၂၂၆၉၀
၂၇စာရေးဝန်ထမ်းအခြေခံ သင်တန်း၂၀၁၁၁-၇-၂၀၂၂၁၆-၉-၂၀၂၂၇၁၅
၂၈စာရေးဝန်ထမ်းအခြေခံ သင်တန်း၂၀၂၂၆-၉-၂၀၂၂၂-၁၂-၂၀၂၂၅၉၅
၂၉စာရေးဝန်ထမ်းအခြေခံ သင်တန်း၂၀၃၂၆-၁၂-၂၀၂၂၃-၃-၂၀၂၃၅၉၅
၃၀အုပ်ချုပ်မှုစွမ်းရည် မြင့်မားရေးသင်တန်း၂၅-၇-၂၀၂၂၃၀-၉-၂၀၂၂၂၅၀
၃၁အုပ်ချုပ်မှုစွမ်းရည် မြင့်မားရေးသင်တန်း၁၆-၁-၂၀၂၃၂၄-၃-၂၀၂၃၂၅၀
၃၂အခြေခံပညာ ဆရာ၊ဆရာမများ အထူးမွမ်းမံ သင်တန်း၉၈၁၃-၆-၂၀၂၂၁၅-၇-၂၀၂၂၅၀၀
၃၃အခြေခံပညာ ဆရာ၊ဆရာမများ အထူးမွမ်းမံ သင်တန်း၉၉၂၄-၁၀-၂၀၂၂၂၅-၁၁-၂၀၂၂၅၀၀
၃၄အခြေခံပညာ ဆရာ၊ဆရာမများ အထူးမွမ်းမံ သင်တန်း၁၀၀၅-၁၂-၂၀၂၂၆-၁-၂၀၂၃၆၀၀
၃၅တက္ကသိုလ်/ကောလိပ် ဆရာ၊ဆရာမများ အထူးမွမ်းမံ သင်တန်း၂၅၂-၅-၂၀၂၂၃-၆-၂၀၂၂၃၀၀