ရည်ရွယ်ချက်

(က)  နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေများ၊ ပြည်ထောင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့ဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေများ၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်း၊ အမိန့်နှင့်ညွှန်ကြားချက်များကို ပြည်ထောင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့၏လမ်းညွှန်မှုနှင့်အညီ ဆောင်ရွက်ရန်၊

( ခ )  နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေများ၊ ပြည်ထောင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့ဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေများကိုခေတ်စနစ်နှင့်အညီ ပြင်ဆင်ရေးဆွဲခြင်း၊ ဖြည့်စွက်ခြင်းလုပ်ငန်းများကို အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်နိုင်ရေးနှင့်  အမိန့်ညွှန်ကြားချက်၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများထုတ်ပြန်နိုင်ရေးအတွက် အထောက်အကူပြုဆောင်ရွက်ရန်၊

( ဂ )  ဝန်ကြီးဌာနနှင့်အဖွဲ့အစည်းများကမေးမြန်းလာသည့် ဝန်ထမ်းရေးရာကိစ္စရပ်များကို လေ့လာစိစစ်ပြီး နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းဥပဒေ၊ နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းနည်းဥပဒေများ၊ အမိန့် ညွှန်ကြားချက်၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနှင့်အညီ အကြံပြုပြန်ကြားနိုင်ရေး လမ်းညွှန်မှုခံယူဆောင်ရွက်ရန်၊

(ဃ)  ဝန်ကြီးဌာနနှင့်အဖွဲ့အစည်းများတွင် ဖွင့်လှစ်သည့်ဌာနဆိုင်ရာသင်တန်းများ၌  နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းများလေ့လာသိရှိကျင့်သုံးအပ်သည့် နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းဆိုင်ရာအထောက်အကူပြုဘာသာရပ်များကို ဆွေးနွေးပို့ချရန်၊

( င )  ပြည်ထောင်စုအဆင့်အဖွဲ့အစည်းနှင့် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဌာနအသီးသီးတို့မှ အရာထမ်း၊ အမှုထမ်းများ၏ ရာထူးမှထုတ်ပယ်ခြင်း၊ ဝန်ထမ်းအဖြစ်မှထုတ်ပစ်ခြင်းခံရသူများစာရင်းကို နှစ်စဉ်အစီရင်ခံစာပြုစုလျက် နိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီရုံးနှင့် ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့ရုံးတို့သို့ အချိန်မီ ပေးပို့တင်ပြဆောင်ရွက်ရန်၊

( စ )  နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းများ သိရှိလေ့လာဖတ်ရှုသင့်သည့်စာအုပ်စာစောင်များပြုစုထုတ်ဝေပြီး နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းများအား အသိပညာဗဟုသုတများဖြန့်ဝေပေးရန်၊

(ဆ)  ပြည်ထောင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့မှ အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည့် e-Recruitment and Integrated Civil Service System (ERICSS) ပါ Software များတွင် သက်ဆိုင်ရာ Software များအလိုက် အချက်အလက်များထည့်သွင်းဆောင်ရွက်ရန်၊

( ဇ )  ဝန်ထမ်းမှတ်တမ်းများထိန်းသိမ်းခြင်းဆောင်ရွက်ရာတွင် အထက်အဖွဲ့အစည်းများ၏ လမ်းညွှန်ချက်များနှင့်အညီ အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ရန်။