ရည်ရွယ်ချက်

  •  နိုင်ငံ့ ဝန်ထမ်းဥပဒေ၊ နိုင်ငံ့ ဝန်ထမ်းနည်းဥပဒေများ၊ လုပ်ထုံး လုပ်နည်းများနှင့် ညွှန်ကြား ချက်များကို ပြည်ထောင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့၏ လမ်းညွှန်မှုနှင့်အညီ စီမံ ခန့်ခွဲရန်၊
  • နိုင်ငံ့ ၀န်ထမ်းဥပဒေ၊ နိုင်ငံ့ ၀န်ထမ်းနည်းဥပဒေများကို ခေတ်စနစ်နှင့်အညီ ပြင်ဆင်ရေး ဆွဲခြင်း၊ ဖြည့်စွက်ခြင်း လုပ်ငန်းများကို အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်နိုင်ရေးနှင့် အမိန့် ညွှန်ကြားချက်နှင့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ ထုတ်ပြန်နိုင်ရေးအတွက် အထောက်အကူပြုရန်၊
  • ဝန်ထမ်း အဖွဲ့အစည်းများက မေးမြန်းလာသည့် ဝန်ထမ်းရေးရာ ကိစ္စရပ်များကို လေ့လာ စိစစ်ပြီး နိုင်ငံ့ ဝန်ထမ်းဥပဒေ၊ နိုင်ငံ့ ဝန်ထမ်းနည်းဥပဒေများ၊ အမိန့် ညွှန်ကြားချက်၊ လုပ်ထုံး လုပ်နည်းများနှင့်အညီ အကြံပြု ပြန်ကြားနိုင်ရေး လမ်းညွှန်မှု ခံယူ ဆောင်ရွက်ရန်၊
  • ဝန်ကြီးဌာနနှင့် အဖွဲ့အစည်းများတွင် ဖွင့်လှစ်သည့် ဌာနဆိုင်ရာသင်တန်းများ၌ နိုင်ငံ့ ဝန်ထမ်းများ လေ့လာသိရှိကျင့်သုံးအပ်သည့် နိုင်ငံ့ ဝန်ထမ်းဆိုင်ရာ အထောက်အကူပြု ဘာသာရပ်များကို ဆွေးနွေးပို့ချရန်၊
  • ပြည်ထောင်စုအဆင့်အဖွဲ့အစည်းနှင့် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဌာနအသီးသီးတို့မှ အရာထမ်း၊ အမှုထမ်းများ၏ ရာထူးမှထုတ်ပယ်ခြင်း၊ ဝန်ထမ်းအဖြစ်မှ ထုတ်ပစ်ခြင်း ခံရသူများ စာရင်းကို နှစ်စဉ်အစီရင်ခံစာပြုစုလျက် နိုင်ငံတော်သမ္မတရုံးနှင့် ပြည်ထောင်စုအစိုးရ အဖွဲ့ရုံးသို့ အချိန်မီ ပေးပို့တင်ပြဆောင်ရွက်ရန်၊
  • နိုင်ငံ့ ဝန်ထမ်းများအား နိုင်ငံခြား ပညာသင် စေလွှတ်ပေးနိုင်ရေးအတွက် နိုင်ငံတော် သမ္မတရုံးနှင့် ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့ရုံးတို့မှ ချမှတ်ပေးသော မူဝါဒလမ်းညွှန်ချက်များ နှင့်အညီ စီမံဆောင်ရွက်ရန်၊
  • နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းများ သိရှိလေ့လာဖတ်ရှုသင့်သည့် စာအုပ်စာစောင်များ ပြုစုထုတ်ဝေပြီး နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းများအား အသိပညာဗဟုသုတများ ဖြန့်ဝေပေးရန်။