ရည်ရွယ်ချက်

 

( က ) ပြည်ထောင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့ဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေများ၊ နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေ များ၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်း၊ အမိန့်နှင့်ညွှန်ကြားချက်များကို ပြည်ထောင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့၏ လမ်းညွှန်မှုနှင့်အညီ စီမံခန့်ခွဲရန်၊


( ခ ) ပြည်ထောင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့ဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေများ၊ နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေ များကို ခေတ်စနစ်နှင့်အညီ ပြင်ဆင်ရေးဆွဲခြင်း၊ ဖြည့်စွက်ခြင်းလုပ်ငန်းများကို အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်နိုင်ရေးနှင့် အမိန့်ညွှန်ကြားချက်၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ ထုတ်ပြန်နိုင်ရေးအတွက် အထောက်အကူပြုရန်၊


( ဂ ) ဝန်ကြီးဌာနနှင့်အဖွဲ့အစည်းများက မေးမြန်းလာသည့် ဝန်ထမ်းရေးရာကိစ္စရပ်များကို လေ့လာစိစစ်ပြီး နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းဥပဒေ၊ နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းနည်းဥပဒေများ၊ အမိန့် ညွှန်ကြားချက်၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနှင့်အညီ အကြံပြုပြန်ကြားနိုင်ရေး လမ်းညွှန်မှု ခံယူဆောင်ရွက်ရန်၊


( ဃ ) ဝန်ကြီးဌာနနှင့်အဖွဲ့အစည်းများတွင် ဖွင့်လှစ်သည့် ဌာနဆိုင်ရာသင်တန်းများ၌ နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းများ လေ့လာသိရှိကျင့်သုံးအပ်သည့် နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းဆိုင်ရာ အထောက် အကူပြုဘာသာရပ်များကို ဆွေးနွေးပို့ချရန်၊


( င ) ပြည်ထောင်စုအဆင့်အဖွဲ့အစည်းနှင့် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဌာနအသီးသီးတို့မှ အရာထမ်း၊ အမှုထမ်းများ၏ ရာထူးမှထုတ်ပယ်ခြင်း၊ ဝန်ထမ်းအဖြစ်မှထုတ်ပစ်ခြင်း ခံရသူများစာရင်းကို နှစ်စဉ်အစီရင်ခံစာပြုစုလျက် နိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေး ကောင်စီရုံးနှင့် ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့ရုံးတို့သို့ အချိန်မီ ပေးပို့တင်ပြဆောင်ရွက်ရန်၊


( စ ) နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းများအား နိုင်ငံခြားပညာသင်စေလွှတ်ပေးနိုင်ရေးအတွက် နိုင်ငံတော် စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီရုံးနှင့် ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့ရုံးတို့မှ ချမှတ်ပေးသော မူဝါဒလမ်းညွှန်ချက်များနှင့်အညီ စီမံဆောင်ရွက်ရန်၊


( ဆ ) နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းများ သိရှိလေ့လာဖတ်ရှုသင့်သည့် စာအုပ်စာစောင်များ ပြုစုထုတ်ဝေပြီး နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းများအား အသိပညာဗဟုသုတများ ဖြန့်ဝေပေးရန်၊


( ဇ ) ဝန်ထမ်းရေးရာဦးစီးဌာနမှ အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည့် e-Recruitment and Integrated Civil Service System (ERICSS) ပါ Software (၃) ခုတွင် သက်ဆိုင်ရာ Software များအလိုက် အချက်အလက်များ ထည့်သွင်းဆောင်ရွက်ရန်။