ဝန်ထမ်းရေးရာ ဦးစီးဌာန

ဝန်ထမ်းရေးရာ ဦးစီးဌာန၊ ရုံးအမှတ်(၁၇)၊ နေပြည်တော်

ဖုန်းအမှတ်-၀၆၇-၄၀၉၀၅၃

ဖက်(စ်)-၀၆၇-၄၀၉၁၇၅

email:[email protected]