ဦးစီးဌာနအကြောင်း

ဝန်ထမ်းရေးရာ ဦးစီးဌာနသည်ပြည်ထောင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့၏ လမ်းညွှန်ချက်နှင့်အညီ ဝန်ထမ်း စည်းကမ်း ထိန်းသိမ်းရေး ဆိုင်ရာ ဝန်ထမ်းရေးရာဦးစီးဌာနသည် ပြည်ထောင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့၏ လမ်းညွှန်ချက်နှင့်အညီ ဝန်ထမ်းစည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေးဆိုင်ရာဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေများ၊ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများနှင့် ပတ်သက်၍ ရေးဆွဲတင်ပြခြင်း၊ အကြံပြုခြင်း၊ သုတေသနပြုခြင်း၊ နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းဥပဒေ၊ နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းနည်းဥပဒေ များပါ ပြဋ္ဌာန်းချက်များနှင့်အညီ ဝန်ထမ်းဆိုင်ရာကျင့်ဝတ်များ မူဝါဒ၊ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ၊ အမိန့်၊ ညွှန်ကြားချက်များ၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ ချမှတ်ထုတ်ပြန်နိုင်ရေးဆောင်ရွက်ခြင်း၊  ဝန်ကြီးဌာနနှင့် အဖွဲ့အစည်းများမှ မေးမြန်းလာသည့် ဝန်ထမ်းရေးရာနှင့်သက်ဆိုင်သည့်ကိစ္စရပ်များအား သဘောထား မှတ်ချက်ပြန်ကြားခြင်း၊ ပြင်ပဝန်ထမ်းစည်းကမ်းချက်များဖြင့် သွားရောက်တာဝန်ထမ်းဆောင်သည့် ဝန်ထမ်းများအတွက် နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းနည်းဥပဒေများပါပြဋ္ဌာန်းချက်များနှင့်စိစစ်၍ သဘောတူညီချက် ပေးခြင်း၊ ဝန်ကြီးဌာနနှင့်အဖွဲ့အစည်းများမှ ပေးပို့လာသည့် ရာထူးမှထုတ်ပယ်ခြင်း၊ ဝန်ထမ်းအဖြစ်မှ ထုတ်ပစ်ခြင်းခံရသည့် ဝန်ထမ်းများစာရင်းကို စုစည်း၍ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အလိုက် အစီရင်ခံစာပြုစုပြီး နိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီရုံးနှင့် ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့ရုံးတို့သို့ တင်ပြခြင်း၊ ဝန်ကြီးဌာနနှင့် အဖွဲ့အစည်းများတွင် ဖွင့်လှစ်သည့် ဌာနဆိုင်ရာသင်တန်းများ၌ ဝန်ထမ်းများလေ့လာသိရှိလိုက်နာ ကျင့်သုံးအပ်သည့် နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းဆိုင်ရာ အထောက်အကူပြုဘာသာရပ်များ ဆွေး​နွေးပို့ချခြင်း၊ နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းများအား နိုင်ငံခြားပညာသင်စေလွှတ်ပေးနိုင်ရေးအတွက် နိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေး ကောင်စီရုံးနှင့် ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့ရုံးတို့မှ ချမှတ်ပေးသော မူဝါဒလမ်းညွှန်ချက်များနှင့်အညီ စီမံဆောင်ရွက်ပေးခြင်း၊ ပြည်ထောင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့အောက်ရှိ ဥက္ကဋ္ဌရုံးအဖွဲ့၊ ဦးစီးဌာနနှင့်တက္ကသိုလ် များမှ ဝန်ထမ်းများ ပြည်ပပညာသင်သွားရောက်ရန်အတွက် ပညာသင်ဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များ ဆောင်ရွက် ပေးခြင်း၊ ဝန်ထမ်းရေးရာဦးစီးဌာနမှ အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည့် e-Recruitment and Integrated Civil Service System (ERICSS) ပါSoftware (၃) ခုတွင် သက်ဆိုင်ရာ Software များအလိုက် အချက်အလက်များထည့်သွင်းနိုင်ရေးဆောင်ရွက်ခြင်း လုပ်ငန်းတာဝန်များကို ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။