ရာထူးတိုးမြှင့်ခြင်း

ရာထူးတိုးမြှင့်ရေး

ပြည်ထောင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့သည်ရွေးချယ်ခြင်းနှင့်လေ့ကျင့်ခြင်းလုပ်ငန်းများအပြင်ဝန်ကြီးဌာန၊အဖွဲ့အစည်းများမှ ပြန်တမ်းဝင်အရာရှိအဆင့်သို့ ဌာနတွင်းရာထူးတိုးမြှင့်ပေးရန်အဆိုပြုညှိနှိုင်းချက်များအပေါ် စိစစ်သဘောတူညီချက်ပေးခြင်းလုပ်ငန်းကို ၁၉၇၉ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလမှ စတင်ဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိပါသည်။

၁၉၈၀ပြည့်နှစ် ဇွန်လတွင်နိုင်ငံတော်ကောင်စီကထုတ်ပြန်ခဲ့သောဝန်ထမ်းများရာထူးတိုးမြှင့်ခြင်းဆိုင်ရာလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကိုနိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းအဖွဲ့အစည်းများကလိုက်နာဆောင်ရွက်လျက်ရှိရာပြန်တမ်းဝင်အရာရှိအဆင့်ဝင်ပေါက်ရာထူးသို့ ဌာနတွင်းမှတိုးမြှင့်ခန့်ထားလိုပါကဝန်ကြီးဌာန၊ အဖွဲ့အစည်းများသည် ပြည်ထောင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့၏ သဘောတူညီချက်ရယူရန်လိုအပ်ပါသည်။ ထို့ပြင်၂၆-၃-၂၀၁၄ရက်နေ့တွင်ပြဋ္ဌာန်းခဲ့သောနိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းနည်းဥပဒေများ ၃၄(ဂ)၊တွင်လည်း“ရာထူးဝန်အဖွဲ့ကရွေးချယ်ပေးရန် သတ်မှတ်သည့် ပြန်တမ်းဝင်အရာရှိရာထူးအဆင့်သို့ ဌာနတွင်းမှ ဝန်ထမ်းများကိုတိုးမြှင့်ခန့်အပ်ရန် လိုအပ်သည့်ကိစ္စရပ်တွင် ရာထူးဝန်အဖွဲ့နှင့်ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ရမည်”ဟုပြဋ္ဌာန်းထားရှိပါသည်။ ထိုသို့ပြဋ္ဌာန်းချက်အရပြည်ထောင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့၏ သဘောတူညီချက်ရရှိရန် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဌာနအဖွဲ့အစည်းများမှ တင်ပြလာသောအဆိုပြုချက်များကိုဝန်ထမ်းရွေးချယ်လေ့ကျင့်ရေးဦးစီးဌာနကနိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းနည်းဥပဒေများပါရာထူးတိုးမြှင့်ခြင်းဆိုင်ရာလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနှင့်အညီစိစစ်၍ ပြည်ထောင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့အစည်းအဝေးသို့ တင်ပြရပါသည်။

နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းနည်းဥပဒေများ၊ နည်းဥပဒေ ၃၇ တွင် ဝန်ထမ်းများရာထူးသက်၊ လုပ်သက် သတ်မှတ်ချက် ကိုလျှော့ပေါ့၍ ရာထူးတိုးမြှင့်ခြင်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ပြဋ္ဌာန်းထားရာနည်းဥပဒေ ၃၇(င)တွင် “ပြန်တမ်းဝင် အရာရှိအဆင့်သို့ ရာထူးသက်၊ လုပ်သက်သတ်မှတ်ချက်ကို လျှော့ပေါ့၍ တိုးမြှင့်ခန့်ထားရာတွင် လက်ရှိရာထူးလုပ်သက် အနည်းဆုံးတစ်နှစ်ရှိသူကိုသာစဉ်းစားရမည်ဖြစ်ပြီးရာထူးဝန်အဖွဲ့သို့အဆိုပြုညှိနှိုင်း၍ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့၏ သဘောတူညီချက်ကိုရယူရမည်။”ဟုသတ်မှတ်ထားရှိပါသည်။ယင်းပြဋ္ဌာန်းချက်များနှင့် ညီညွတ်ခြင်းရှိ-မရှိစစ်ဆေး၍ အဖွဲ့အစည်းအဝေးသို့ တင်ပြပြီးခွင့်ပြုပါကသက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းသို့ ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့၏သဘောတူညီချက်ရယူနိုင်ရေးထောက်ခံပေးလျက်ရှိပါသည်။

၂၀၁၅၂၀၁၆ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွင်းဝန်ထမ်းအဖွဲ့အစည်းများရှိပြန်တမ်းဝင်အရာရှိအဆင့် ရာထူးသို့တိုးမြှင့်ခန့်ထားရန် ပြည်ထောင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့ကသဘောတူညီချက်နှင့်ထောက်ခံချက်ပေးခဲ့သောကိန်းဂဏန်းများမှာအောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်

စဉ်စာရင်းကောက် ယူသည့်ကာလရာထူးတိုးမြှင့်ပေးရန် ပုံမှန်အဆိုပြုသည့် ဦးရေရာထူးတိုးမြှင့်ပေးရန် လုပ်သက်လျှော့ အဆိုပြုသည့် ဦးရေစုစုပေါင်း
၁-၄-၂၀၁၅ မှ၃၁-၃-၂၀၁၆ ထိ၆၄၄၁၅၃၆၄၉၄

၂၀၁၆၂၀၁၇ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွင်းဝန်ထမ်းအဖွဲ့အစည်းများရှိပြန်တမ်းဝင်အရာရှိအဆင့် ရာထူးသို့တိုးမြှင့်ခန့်ထားရန် ပြည်ထောင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့ကသဘောတူညီချက်နှင့်ထောက်ခံချက်ပေးခဲ့သောကိန်းဂဏန်းများမှာအောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်

စဉ်စာရင်းကောက် ယူသည့်ကာလရာထူးတိုးမြှင့်ပေးရန် ပုံမှန်အဆိုပြုသည့် ဦးရေရာထူးတိုးမြှင့်ပေးရန် လုပ်သက်လျှော့ အဆိုပြုသည့် ဦးရေစုစုပေါင်း
၁-၄-၂၀၁၆မှ၃၁-၃-၂၀၁၇ထိ၇၈၄၁၈၂၇၉၂၃

၂၀၁၇၂၀၁၈ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွင်းဝန်ထမ်းအဖွဲ့အစည်းများရှိပြန်တမ်းဝင်အရာရှိအဆင့် ရာထူးသို့တိုးမြှင့်ခန့်ထားရန် ပြည်ထောင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့ကသဘောတူညီချက်နှင့် ထောက်ခံချက်ပေးခဲ့သောကိန်းဂဏန်းများမှာအောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်

စဉ်စာရင်းကောက် ယူသည့်ကာလရာထူးတိုးမြှင့်ပေးရန် ပုံမှန်အဆိုပြုသည့် ဦးရေရာထူးတိုးမြှင့်ပေးရန် လုပ်သက်လျှော့ အဆိုပြုသည့် ဦးရေစုစုပေါင်း
၁-၄-၂၀၁၇မှ၃၁-၃-၂၀၁၈ထိ၂၇၀၉၃၅၂၇၄၄