ဖွဲ့စည်းပုံပြင်ဆင် ဖွဲ့စည်းခဲ့သည့်အတွက် ပိုလျှံဝန်ထမ်းအား အခြားဝန်ကြီးဌာနသို့ ၁-၂-၂၀၁၅ ရက်နေ့မှစ၍ လွှဲပြောင်းတာဝန်ပေးအပ်ခဲ့ပြီး နောက်ဆုံးထုတ် လစာ လက်မှတ်၊ ဝန်ထမ်းမှတ်တမ်း စာအုပ်၊ ကိုယ်ရေးဖိုင်တို့အား ပေးပို့ခဲ့သော်လည်း ဝန်ထမ်းကိုယ်တိုင်သွားရောက် တာဝန်ထမ်းဆောင် ခဲ့ခြင်းမရှိဘဲ ၄-၄-၂၀၁၉ ရက်နေ့မှ ဝန်ထမ်းသည် နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းအဖြစ် လုပ်သက် (၁၄) နှစ်နှင့် (၁၀) လ တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ခြင်းအတွက် ဆုကြေးနှင့်ဂရုဏာကြေးပင်စင် ခံစားခွင့်ပြုနိုင်ပါရန် လျှောက်ထား လာသဖြင့် လွှဲပြောင်းတာဝန်ထမ်းဆောင်ခွင့်ပြုပြီးသော ဝန်ထမ်းအား မိခင်ဌာနအနေဖြင့် ပင်စင် ဆိုင်ရာအကျိုးခံစားခွင့်များကို ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ခွင့် ရှိ/ မရှိ နှင့် နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေ နှင့်အညီ မည်ကဲ့သို့ ဆောင်ရွက်သင့်သည်ကို သဘောထားမှတ်ချက်မေးမြန်းခြင်းကိစ္စ။

ပိုလျှံဝန်ထမ်းအား အခြားဝန်ကြီးဌာနသို့ လွှဲပြောင်းတာဝန်ထမ်းဆောင်စေခဲ့ရာ ဝန်ထမ်း သည် ၎င်း၏သဘောဆန္ဒအရ အခြားဝန်ကြီးဌာနသို့ ပြောင်းရွှေ့တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန် ဆန္ဒပြုခဲ့သဖြင့် ပြောင်းရွှေ့တာဝန်ချထားသော ရုံးအမိန့်စာနှင့်အတူ နောက်ဆုံးထုတ် လစာလက်မှတ်၊ ဝန်ထမ်း မှတ်တမ်းစာအုပ်၊ ကိုယ်ရေးဖိုင်တို့ကို အခြားဝန်ကြီးဌာနသို့ ပေးပို့ခဲ့ကြောင်း လွှဲပြောင်းပေးပို့ခဲ့သည့် ဝန်ကြီးဌာနမှ ၁-၂-၂၀၀၅ ရက်နေ့မှစ၍ တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန် အကြောင်းကြားခဲ့ကြောင်း စိစစ် တွေ့ရှိရသဖြင့် ဖျက်သိမ်းခဲ့သည့်ရာထူး၌ ခန့်ထားသည့်ဝန်ထမ်းကို အခြားရာထူးတစ်ခုသို့ ဝန်ထမ်း၏ ဆန္ဒအရ ပြောင်းရွှေ့နေရာချထားခဲ့ကြောင်း စိစစ်တွေ့ရှိရပါသည်။

သို့ရာတွင် အဆိုပါဝန်ထမ်းသည် ပြောင်းရွှေ့တာဝန်ချထားသည့် ဌာနသို့ မသွားရောက်ဘဲ  ၁-၂-၂၀၀၅ ရက်နေ့မှစ၍ ၎င်း၏သဘောဆန္ဒအလျောက် အလုပ်ခွင်မှ တစ်ဆက်တည်း ၅ နှစ် ကင်းကွာခဲ့ပြီးဖြစ်သဖြင့် ယခင်ဝန်ထမ်းစည်းမျဉ်းများဆိုင်ရာ ကောက်နုတ်ချက်စာစောင်၊ အပိုဒ် ၁၀ နှင့် နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းနည်းဥပဒေများ၊ နည်းဥပဒေ ၁၂ တို့ပါ ပြဋ္ဌာန်းချက်များအရ အလုပ်ခွင်မှကင်းကွာ သည့် ကာလ ၅ နှစ်ပြည့်သည့်နေ့၏ နောက်နေ့မှစ၍ ဝန်ထမ်းအဖြစ်မှ အလိုအလျောက်ရပ်စဲပြီး ဖြစ်သည့်အတွက် မူလဝန်ကြီးဌာနအနေဖြင့် ၎င်းဝန်ထမ်း၏ ပင်စင်ဆိုင်ရာ အကျိုးခံစားခွင့်များကို ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ခွင့်ရှိမည်မဟုတ်ပါ။