ဖွဲ့စည်းခြင်း

ပြည်ထောင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့၊ ဝန်ထမ်းရေးရာဦးစီးဌာနတွင် ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် (၁) ဦး၊ ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် (၁) ဦး၊ ညွှန်ကြားရေးမှူး (၄) ဦး၊ ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူး (၈) ဦး၊ လက်ထောက်ညွှန်ကြားရေးမှူး (၁၂) ဦးတို့အပါအဝင် အရာထမ်း (၄၂) ဦး၊ အမှုထမ်း (၁၂၃) ဦး၊ စုစုပေါင်း (၁၆၅) ဦးဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားပါသည်။ ဦးစီးဌာနတွင် ဌာနခွဲ (၄) ခုဖြင့် လုပ်ငန်းတာဝန်များကို ခွဲဝေဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။ ၎င်းဌာနခွဲများမှာ-

             (က)    ဌာနခွဲ (၁)၊ အုပ်ချုပ်ရေးနှင့်လူ့အရင်းအမြစ်စီမံခန့်ခွဲမှုဌာနခွဲ

             ( ခ )   ဌာနခွဲ (၂)၊ မူဝါဒနှင့်ဥပဒေလုပ်ထုံးလုပ်နည်းစိစစ်ရေးနှင့်လုပ်ငန်းစစ်ဆေးရေးဌာနခွဲ

             ( ဂ )   ဌာနခွဲ (၃)၊ စီမံကိန်းနှင့်စာရင်းအင်းဌာနခွဲ

             (ဃ)    ဌာနခွဲ (၄)၊ နိုင်ငံခြားပညာတော်သင်စိစစ်ရွေးချယ်စေလွှတ်ရေးကော်မတီဆိုင်ရာ ရုံးအဖွဲ့တို့ ဖြစ်ပါသည်။


ဦးဇော်မိုးဝင်း
ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်
၁၂-၁၀-၂၀၂၁ ရက်နေ့မှစ၍ တာဝန်ထမ်းဆောင်သည်။