တက္ကသိုလ်၏လှုပ်ရှားဆောင်ရွက်မှုများ

တက္ကသိုလ်၊ကောလိပ် ဆရာ၊ဆရာမများအထူးမွမ်းမံသင်တန်းအမှတ်စဉ်(၂၅) သင်တန်းဆင်းပွဲအခမ်းအနား(၁၀-၆-၂၀၂၂)

ဝန်ထမ်းအဖွဲ့အစည်းဒုတိယအကြီးအမှူးစီမံခန့်ခွဲမှုသင်တန်းအမှတ်စဉ်(၅)နှင့် အဆင့်မြင့်အရာထမ်းစီမံခန့်ခွဲမှုသင်တန်းအမှတ်စဉ်(၁၈)

သင်တန်းဖွင့်အခမ်းအနား

အလယ်အလတ်အဆင့်အရာထမ်းစီမံခန့်ခွဲမှုသင်တန်း၊ ပြည်သူ့ဝန်ထမ်းစီမံခန့်ခွဲမှုအဆင့်မြင့်ဒီပလိုမာသင်တန်းအမှတ်စဉ်(၇)သင်တန်းဖွင့်ပွဲအခမ်းအနား

အရာထမ်းငယ်အခြေခံသင်တန်း အမှတ်စဉ်(၁၂၁) သင်တန်းဖွင့်ပွဲအခမ်းအနား (၄-၇-၂၀၂၂)