တက္ကသိုလ်၏လှုပ်ရှားဆောင်ရွက်မှုများ

ဝန်ထမ်းအဖွဲ့အစည်းအကြီးအမှူးသင်တန်းအမှတ်စဉ်(၇)နှင့်အဆင့်မြင့်အရာထမ်းသင်တန်းအမှတ်စဉ်(၂၀)သင်တန်းဆင်းပွဲအခမ်းအနား (၃၀-၃-၂၀၂၃)

ဝန်ထမ်းအဖွဲ့အစည်းအကြီးအမှူးသင်တန်းအမှတ်စဉ်(၇)နှင့်အဆင့်မြင့်အရာထမ်းသင်တန်းအမှတ်စဉ်(၂၀)သင်တန်းဆင်းပွဲအခမ်းအနား (၃၀-၃-၂၀၂၃)

အရာထမ်းအခြေခံသင်တန်းအမှတ်စဉ်(၂၁၆) သင်တန်းဆင်းပွဲအခမ်းအနား(၂၄-၃-၂၀၂၃)

အုပ်ချုပ်မှုစွမ်းရည်မြင့်မားရေးသင်တန်း အမှတ်စဉ်(၂)သင်တန်းဆင်းပွဲအခမ်းအနား (၂၄-၃-၂၀၂၃)

စာရေးဝန်ထမ်းသင်တန်းအမှတ်စဉ်(၂၀၃) သင်တန်းဆင်းပွဲအခမ်းအနား(၁၇-၃-၂၀၂၃)

အလယ်အလတ်အဆင့်အရာထမ်းသင်တန်း၊ ပြည်သူ့ဝန်ထမ်းစီမံခန့်ခွဲမှုအဆင့်မြင့်ဒီပလိုမာသင်တန်း အမှတ်စဉ်(၈) သင်တန်းဆင်းပွဲအခမ်းအနား (၂၄-၂-၂၀၂၃)

စာရေးဝန်ထမ်းကြီးကြပ်သင်တန်းအမှတ်စဉ်(၉၁)သင်တန်းဆင်းပွဲအခမ်းအနား(၂၄-၂-၂၀၂၃)

အရာထမ်းငယ်သင်တန်းအမှတ်စဉ်(၁၂၃) သင်တန်းဆင်းပွဲအခမ်းအနား(၁၀-၂-၂၀၂၃)

ဝန်ထမ်းအဖွဲ့အစည်းအကြီးအမှူးသင်တန်းအမှတ်စဉ်(၇)နှင့်အဆင့်မြင့်အရာထမ်းသင်တန်းအမှတ်စဉ်(၂၀)သင်တန်းဖွင့်ပွဲအခမ်းအနား
(၇-၂-၂၀၂၃)

ပြည်ထောင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့ ဥက္ကဋ္ဌ ဦးစစ်အေးက နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းတက္ကသိုလ်(အောက်မြန်မာပြည်)ရှိ အရာထမ်း၊အမှုထမ်းများနှင့် မြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များအား တွေ့ဆုံပွဲအခမ်းအနား (၆-၂-၂၀၂၃)