တက္ကသိုလ်၏လှုပ်ရှားဆောင်ရွက်မှုများ

အလယ်အလတ်အဆင့်အရာထမ်းစီမံခန့်ခွဲမှုသင်တန်း၊ ပြည်သူ့ဝန်ထမ်းစီမံခန့်ခွဲမှုအဆင့်မြင့်ဒီပလိုမာ သင်တန်းအမှတ်စဉ်(၅) သင်တန်းဖွင့်ပွဲအခမ်းအနား (၈-၁၁-၂၀၂၁)

အရာထမ်းငယ်အခြေခံသင်တန်းအမှတ်စဉ်(၁၁၉)

သင်တန်းဖွင့်အခမ်းအနား