တက္ကသိုလ်၏လှုပ်ရှားဆောင်ရွက်မှုများ

အဆင့်မြင့်အရာထမ်းစီမံခန့်ခွဲမှုသင်တန်း အမှတ်စဉ်(၁၃)

သင်တန်းဖွင့် အခမ်းအနား

(၁၁-၂-၂၀၁၉)

၂၄-၆-၂၀၁၉ ရက်နေ့တွင် ဝန်ထမ်းအဖွဲ့အစည်းအကြီးအမှူး စီမံခန့်ခွဲမှုသင်တန်းဆိုင်ရာ လှုပ်ရှားမှု ဓာတ်ပုံများ