တက္ကသိုလ်၏လှုပ်ရှားဆောင်ရွက်မှုများ

စာရေးဝန်ထမ်းအခြေခံသင်တန်းအမှတ်စဉ်(၁၀၀) သင်တန်းဖွင့်အခမ်းအနား (၉-၁-၂၀၂၃)

အခြေခံပညာ ဆရာ၊ဆရာမများအထူးမွမ်းမံသင်တန်းအမှတ်စဉ်(၁၀၀) သင်တန်းဆင်းပွဲအခမ်းအနား (၆-၁-၂၀၂၃)

စာရေးဝန်ထမ်းအခြေခံသင်တန်းအမှတ်စဉ်(၂၀၂)သင်တန်းဆင်းပွဲအခမ်းအနား (၆-၁-၂၀၂၃)

အရာထမ်းလောင်းအခြေခံသင်တန်း၊ပြည်သူ့ဝန်ထမ်းစီမံခန့်ခွဲမှုဘွဲ့လွန်ဒီပလိုမာသင်တန်း အမှတ်စဉ်(၉) သင်တန်းဆင်းပွဲအခမ်းအနား (၃၀-၁၂-၂၀၂၂)

အရာထမ်းလောင်းအခြေခံသင်တန်း၊ပြည်သူ့ဝန်ထမ်းစီမံခန့်ခွဲမှုဘွဲ့လွန်ဒီပလိုမာသင်တန်း အမှတ်စဉ်(၉) ဘွဲ့နှင်းသဘင်အခမ်းအနား (၂၉-၁၂-၂၀၂၃)

အလယ်အလတ်အဆင့်အရာထမ်းစီမံခန့်ခွဲမှုသင်တန်း၊ ပြည်သူ့ဝန်ထမ်းစီမံခန့်ခွဲမှုအဆင့်မြင့်ဒီပလိုမာသင်တန်း အမှတ်စဉ်(၇) သင်တန်းဆင်းပွဲအခမ်းအနား (၂၃-၁၂-၂၀၂၂)

အခြေခံပညာ ဆရာ၊ဆရာမများအထူးမွမ်းမံသင်တန်းအမှတ်စဉ်(၁၀၀) သင်တန်းဖွင့်ပွဲအခမ်းအနား (၅-၁၂-၂၀၂၂)

ဝန်ထမ်းအဖွဲ့အစည်းဒုတိယအကြီးအမှူးစီမံခန့်ခွဲမှုသင်တန်းအမှတ်စဉ်(၆)နှင့်အဆင့်မြင့်အရာထမ်းစီမံခန့်ခွဲမှုသင်တန်းအမှတ်စဉ်(၁၉)သင်တန်းဖွင့်အခမ်းအနား (၅-၁၂-၂၀၂၂)