ဖွဲ့စည်းပုံ

ဝန်ထမ်းရွေးချယ်လေ့ကျင့်ရေးဦးစီးဌာနတွင် ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်(၁)ဦး၊ ဒုတိယညွှန်ကြား ရေးမှူးချုပ် (၂)ဦး၊ ညွှန်ကြားရေးမှူး(၆)ဦး၊ ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူး(၁၀)ဦး၊ လက်ထောက်ညွှန်ကြား ရေးမှူး(၁၃)ဦး၊ အပါအဝင် အရာထမ်း(၅၆)ဦး၊ အမှုထမ်း (၅၈)ဦး၊ စုစုပေါင်း (၁၁၄)ဦးတို့ဖြင့် ဖွဲ့စည်း ထားပါသည်။ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်နှင့် ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်(၂) ဦးတို့၏ ကိုယ်ရေးအချက် လက်များမှာ-