ဖွဲ့စည်းပုံ

ဝန်ထမ်းရွေးချယ်လေ့ကျင့်ရေးဦးစီးဌာနတွင် ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်(၁)ဦး၊ ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် (၁)ဦး၊ ညွှန်ကြားရေးမှူး(၅)ဦး၊ ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူး(၆)ဦး၊ လက်ထောက်ညွှန်ကြားရေးမှူး(၉)ဦး၊ အပါအဝင် အရာထမ်း(၄၆)ဦး၊ အမှုထမ်း (၉၂)ဦး၊ စုစုပေါင်း (၁၃၈)ဦးတို့ဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားပါသည်။ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် နှင့် ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် တို့၏ကိုယ်ရေးအချက်လက်များမှာ-