ဖွဲ့စည်းပုံအရ ခန့်ထားပြီးအင်အား

ဝန်ထမ်းရွေးချယ်လေ့ကျင့်ရေးဦးစီးဌာနတွင်၃၀-၆-၂၀၂၃ ရက်နေ့အထိ ဖွဲ့စည်းပုံအရ ခန့်ထားပြီးအင်အားမှာ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်(၁)ဦး၊ ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်(၂)ဦး၊ ညွှန်ကြားရေးမှူး(၅)ဦး၊ ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူး(၉)ဦး၊ လက်ထောက်ညွှန်ကြားရေးမှူး(၁၀)ဦး၊ ဦးစီးအရာရှိ(၂၃)ဦး အပါအဝင် အရာထမ်း(၅၀)ဦး၊ အမှုထမ်း (၄၈)ဦး၊ စုစုပေါင်း (၉၈)ဦး ဖြစ်ပါသည်။
ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်နှင့် ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်(၂) ဦးတို့၏ ကိုယ်ရေးအချက်လက်များမှာ-

 

ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဦးအောင်တင်စိုး

ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဦးလှအောင်

ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှုးချုပ် ဒေါ်စိုးစိုးဦး