ဖွဲ့စည်းပုံအရ ခန့်ထားပြီးအင်အား

ဝန်ထမ်းရွေးချယ်လေ့ကျင့်ရေးဦးစီးဌာနတွင် ၃၀-၉-၂၀၂၂ ရက်နေ့အထိ ဖွဲ့စည်းပုံအရ ခန့်ထားပြီး အင်အားမှာ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်(၁)ဦး၊ ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် (၂)ဦး၊ ညွှန်ကြား ရေးမှူး(၅)ဦး၊ ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူး(၉)ဦး၊ လက်ထောက်ညွှန်ကြားရေးမှူး(၁၀)ဦး၊ ဦးစီးအရာရှိ (၂၄)ဦး အပါအဝင် အရာထမ်း(၅၁)ဦး၊ အမှုထမ်း (၄၉)ဦး၊ စုစုပေါင်း (၁၀၀)ဦး ဖြစ်ပါသည်။ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်နှင့် ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်(၂) ဦးတို့၏ ကိုယ်ရေးအချက်လက်များမှာ-