ဦးတည်ချက်

(၁)  နိုင်ငံတော်၏နိုင်ငံရေး၊ စီးပွားရေး၊ လူမှုရေးဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုပညာရပ်များကို စဉ်ဆက်     မပြတ်လေ့ကျင့်သင်ကြားပေးသည့် ဝန်ထမ်းတက္ကသိုလ် ဖြစ်စေရန်၊

(၂)  ကောင်းမွန်သော အုပ်ချုပ်မှုကို အထောက်အကူဖြစ်စေရန်၊

(၃) ပြည်သူကိုအကျိူးပြုမည့် နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းကောင်းများ ဖြစ်စေရန်။