၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ အောက်တိုဘာလအတွင်း ဝန်ကြီးဌာနနှင့် အဖွဲ့အစည်းများသို့ ခွဲဝေပေးခဲ့သည့် ပညာသင်ဦးရေ စာရင်း

အသေးစိတ်အား download ရယူကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။