ရည်ရွယ်ချက်

(၁)နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းများနှင့် ဝန်ထမ်းလောင်းများအားကောင်းမွန်သော အုပ်ချုပ်မှုကို အထောက် အကူ ဖြစ်စေသည့် အခြေခံသင်တန်းများဖွင့်လှစ်လေ့ကျင့်ပေးရန်၊
(၂)အလယ်အလတ်အဆင့်အရာထမ်းများ၊ အဆင့်မြင့်အရာထမ်းများနှင့် ဝန်ထမ်းအဖွဲ့ အစည်း အကြီးအမှူးများကို စွမ်းရည်မြှင့်သင်တန်းများ စဉ်ဆက်မပြတ် လေ့ကျင့် သင်ကြားပေးရန်၊
(၃)ပြည်ထောင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့၏ စီစဉ်ကြီးကြပ်မှုဖြင့် ဝန်ထမ်းများစွမ်းရည် တိုးတက် မြင့်မားရေး ဆိုင်ရာသင်တန်းများ၊ မွမ်းမံသင်တန်းများနှင့် အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲများကို တာဝန် ယူကျင်းပပေးရန်၊