ဗဟိုု၀န္ထမ္းတကၠသိုုလ္(အထက္ျမန္မာျပည္)

တည္ေနရာႏွင့္အက်ယ္အ၀န္း

မႏၲေလးတိုင္း၊ ျပင္ဦးလြင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ဇီးပင္ႀကီးေက်းရြာအနီး ( မႏၲေလးၿမိဳ႕မွ ၂၄ မိုင္ ၅ ဖာလုံ
ခန္႔ကြာေ၀းၿပီး ၁၀၆၁ ဧကက်ယ္ဝန္း )  ဗဟို၀န္ထမ္းတကၠသိုလ္(အထက္ျမန္မာျပည္) 
မႏၲေလးတိုင္း၊ ျပင္ဦးလြင္ၿမိဳ ႔ နယ္  တယ္လီဖုန္း - ၀၂ - ၅၀၀၀၃၊ ဖက္(စ္) - ၀၂ - ၅၀၀၅၀

လူဦးေရ (၅၂)သန္းရွိသည့္အနက္ ႏိုင္ငံ့ဝန္ထမ္း(၁)သန္းခန္႔တို႔အား ထိေရာက္ထက္ျမက္သည့္
အမ်ိဳးသားေရး စြမ္းအားစုမ်ားျဖစ္လာေအာင္ ေလ့က်င့္ပညာေပးသင္တန္းမ်ား အရွိန္တိုးျမႇင့္ဖြင့္
လွစ္ေပး နိုင္ေရးအတြက္

 

 ႏိုင္ငံေတာ္၏ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမွဳေရးဆိုင္ရာစီမံခန္႔ခြဲမွဳပညာရပ္မ်ားကို စဥ္ဆက္ မျပတ္ 
  ေလ့က်င့္ သင္ၾကားေပးသည့္ ၀န္ထမ္းတကၠသိုလ္ ျဖစ္ေစရန္

 ႏိုင္ငံ့ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ ဝန္ထမ္းေလာင္းမ်ားအားေကာင္းမြန္ေသာအုပ္ခ်ဳပ္မႈကို အေထာက္အကူ ျဖစ္ေစသည့္ အေျခခံသင္တန္းမ်ားဖြင့္လွစ္ေလ့က်င့္ေပးရန္၊

အလယ္အလတ္အဆင့္အရာထမ္းမ်ား၊အဆင့္ျမင့္အရာထမ္းမ်ားႏွင့္ဝန္ထမ္းအဖြဲ႔ အစည္းအႀကီးအမွဴး မ်ားကို စြမ္းရည္ျမႇင့္သင္တန္းမ်ား စဥ္ဆက္မျပတ္ ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးရန္၊

ဗဟိုဝန္ထမ္းတကၠသိုလ္တြင္ ပါေမာကၡခ်ဳပ္မွ ဦးေဆာင္၍ အဓိကဌာနၾကီးမ်ားအျဖစ္
ဌာနႀကီးမွူး (သင္ၾကားေရး)႐ုံးႏွင့္ ဌာနႀကီးမွူး(စီမံခန္႔ခြဲေရး) ႐ုံးမ်ား ဖြဲ႕စည္းထားရွိပါသည္။
 
 

ဌာနႀကီး(၆)ခုရွိပါသည္-

စီမံခန္႔ခြဲမႈပညာဌာန

စီးပြားေရးပညာဌာန

ႏိုင္ငံေရးသိပၸံပညာဌာန

(၁)

သင္တန္းဝတ္စုံမ်ား – အခမဲ့ထုတ္‌ေပးပါသည္။

(၂)

‌ေနထိုင္‌ေရးႏွင့္စား‌ေသာက္ေရး – ႏိုင္ငံ‌ေတာ္မွအခမဲ့‌ေကၽြးေမြးပါသည္။

ဖြင့္လွစ္သင္ၾကားေပးလ်က္ရွိေသာသင္တန္းမ်ားမွာ-
(၁) ပုံမွန္သင္တန္းမ်ား
(၂) အထူးမြမ္းမံသင္တန္းမ်ား

Go to top