မိန္႔ခြန္းမ်ား

အာဆီယံ နိုင္ငံ့ဝန္ထမ္းအဖြဲ႔အစည္း အႀကီးအကဲမ်ား အစည္းအေဝးႏွင့္ ဒုတိယအႀကိမ္ အာဆီယံႏွင့္ ေဆြးေႏြးဘက္ (၃) ႏိုင္ငံႏိုင္ငံ့ဝန္ထမ္းအဖြဲ႔အစည္း အႀကီးအကဲမ်ား အစည္းအေဝး မိန္႔ခြန္း

ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္၏ ႏိုင္ငံ့ဝန္ထမ္းဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားကို အဓိက
တာဝန္ယူေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည့္ ျပည္ေထာင္စုရာထူးဝန္အဖြဲ႔သည္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ႏွင့္
၂၀၁၄ ခုနွစ္ တြင္(၁၇) ႀကိမ္ေျမာက္ အာဆီယံႏိုင္ငံ့ဝန္ထမ္းဆိုင္ရာ အစည္းအေဝးမ်ား၏
ဥကၠဌတာဝန္ကိုထမ္းေဆာင္လ်က္ ရွိပါသည္။
 
 
Zawgyi
Go to top