ေရြးခ်ယ္ျခင္း

က်န္းမာေရးနွင့္ အားကစား ၀န္ႀကီးဌာန၊ ျပည္သူ႔က်န္းမာေရး ဦးစီးဌာန၊ ကုသေရးဦးစီးဌာနနွင့္ ေဆးသုေတသနဦးစီးဌာန

က်န္းမာေရးနွင့္ အားကစား ၀န္ႀကီးဌာန၊ ျပည္သူ႔က်န္းမာေရး ဦးစီးဌာန၊ ကုသေရး ဦးစီးဌာနနွင့္ ေဆးသုေတသနဦးစီးဌာန
ေၾကညာခ်က္အမွတ္၊ ၅/၂၀၁၆ ၊ ေၾကညာသည့္ရက္စြဲ ၊ ၁၆-၈-၂၀၁၆  

က်န္းမာေရး၀န္ႀကီးဌာနအပါအ၀င္ ၀န္ၾကီးဌာန (၈) ခု

က်န္းမာေရး၀န္ႀကီးဌာနအပါအ၀င္ ၀န္ၾကီးဌာန (၈) ခု၊ လစ္လပ္ရာထူး (၃၃၀) ေနရာ၊ ေၾကညာခ်က္အမွတ္၊ ၃/၂၀၁၆၊ ေၾကညာသည့္ရက္စြဲ ၊ ၂၅-၃-၂၀၁၆ 

ဘ႑ာေရး၀န္ၾကီးဌာနအပါအ၀င္ ၀န္ၾကီးဌာန (၁၁) ခု

ဘ႑ာေရး၀န္ၾကီးဌာနအပါအ၀င္ ၀န္ၾကီးဌာန (၁၁) ခု၊ လစ္လပ္ရာထူး(၄၀၄) ေနရာ၊

ေၾကညာခ်က္အမွတ္၊ ၁/ ၂၀၁၆၊ ေၾကညာသည့္ ရက္စဲြ၊ ၁၅-၁- ၂၀၁၆။

က်န္းမာေရး၀န္ႀကီးဌာန

က်န္းမာေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ ေၾကညာခ်က္အမွတ္ ၁၁ ∕ ၂၀၁၅၊ လစ္လပ္ရာထူး (၄၉၈) ေနရာအတြက္ ေရြးခ်ယ္ခံရသူ အမည္စာရင္းေၾကညာျခင္း

ပို႔ေဆာင္ေရး၀န္ႀကီးဌာနအပါအ၀င္ ၀န္ႀကီးဌာန (၁၂) ခု

ပို႔ေဆာင္ေရး၀န္ႀကီးဌာန အပါအ၀င္ ၀န္ႀကီးဌာန (၁၂) ခု၊ ေၾကညာခ်က္အမွတ္ ၁၀ ∕ ၂၀၁၅၊ လစ္လပ္ရာထူး (၃၂၁) ေနရာအတြက္ ေရြးခ်ယ္ခံရသူ အမည္စာရင္းေၾကညာျခင္း

ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာန

ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ ေၾကညာခ်က္အမွတ္ ၅ ∕ ၂၀၁၅၊ ဌာနစုမွဴး (၂) / တတိယအတြင္း၀န္ရာထူး (၂၅) ေနရာအတြက္ ေရြးခ်ယ္ခံရသူ အမည္စာရင္းေၾကညာျခင္း

ႏိုင္ငံျခားေရး ၀န္ၾကီးဌာန

ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ ေၾကျငာခ်က္အမွတ္ ၄ / ၂၀၁၅၊ ဌာနစုမွဴ း(၂)/ တတိယအတြင္း၀န္ရာထူး
(၅၀) ေနရာအတြက္ ေရြးခ်ယ္ခံရသူ အမည္စာရင္း ေၾကညာျခင္း

ရထားပို႔ေဆာင္ေရး၀န္ၾကီးဌာနနွင့္ ၀န္ၾကီးဌာန(၆)ခု

ရထားပို႔ေဆာင္ေရး၀န္ၾကီးဌာနနွင့္ ၀န္ၾကီးဌာန(၆)ခု၊ ေၾကျငာခ်က္အမွတ္ ၃ /၂၀၁၅ ၊ ဝန္ႀကီးဌာန၊
 အဖြဲ႕အစည္း (၇)ခုတို႔မွ လစ္လပ္ရာထူး (၂၀၄) ေနရာအတြက္ ေရြးခ်ယ္ခံရသူမ်ား
 အမည္စာရင္းေၾကညာျခင္း

Pages

Go to top