အလုုပ္ခန္ ့ထားျခင္း

နိုင္ငံ့ဝန္ထမ္းမ်ားေရြးခ်ယ္ျခင္း

နိုင္ငံ့ဝန္ထမ္းမ်ားေရြးခ်ယ္ျခင္း

ရာထူးေရြးခ်ယ္ျခင္းလုပ္ငန္းသည္ ျပည္ေထာင္စုရာထူးဝန္အဖြဲ႕၏ အဓိကလုပ္ငန္းရပ္မ်ား အနက္
တစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။ ျမန္မာနိုင္ငံဝန္ထမ္းစနစ္တြင္ လစာႏွုန္းအရ၁၂ ဆင့္ ရွိပါသည္။ နိုင္ငံ့ဝန္ထမ္း
ဝင္ေပါက္ရာထူးအဆင့္မ်ားအတြက္ သက္ဆိုင္ရာအာဏာပိုင္က လစာႏွုန္းအဆင့္ အလိုက္
သတ္မွတ္ထားရွိပါသည္။ ဝင္ေပါက္ရာထူးအဆင့္မ်ား၏ လစာႏွုန္းမ်ားအနက္ အျမင့္ဆုံး ျဖစ္ေသာ
လစာႏွုန္း ၁၄၀၀၀၀ိ-၂၀၀၀ိ-၁၅၀၀၀၀ိ အဆင့္ရာထူးမ်ားကို ေရြးခ်ယ္ေပးရန္ တာဝန္ကို ျပည္ေထာင္
စုရာထူးဝန္အဖြဲ႕အား အပ္ႏွင္းထားပါသည္။ ယင္းဝင္ေပါက္ရာထူးသို႔ ေရြးခ်ယ္ေရး ကိစၥရပ္မ်ားကို
ဝန္ထမ္းေရြးခ်ယ္ေလ့က်င့္ေရးဦးစီးဌာန က အဖြဲ႕၏ လမ္းညႊန္မွုႏွင့္အညီ အျပည့္အဝ တာဝန္ယူ
ေထာက္ကူေပးလ်က္ ရွိပါသည္။

 

အရာရွိအဆင့္ ဝင္ေပါက္ရာထူးေၾကာ္ျငာ   ေရးေျဖစာေမးပြဲ ေအာင္ျမင္သူမ်ားစာရင္း   ေရြးခ်ယ္စာရင္း
     
image1   image2   image3
 
 
 
 
 
 
 
 
Go to top