ပံုႏွိပ္ထုတ္ေဝျခင္း

 

ျပည္ေထာင္စုရာထူးဝန္အဖြဲ႔သည္ ႏိုင္ငံ့ဝန္ထမ္းဂ်ာနယ္ကို ၂၀ဝ၃ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ မွစတင္၍
တစ္ႏွစ္လွ်င္ ႏွစ္ႀကိမ္ထုတ္ေဝလွ်က္ ရွိပါသည္။ လတ္တေလာ အေျခအေနတြင္ ႏုိင္ငံ့ဝန္ထမ္း ဂ်ာနယ္
ကို ျမန္မာဘာသာျဖင့္ ထုတ္ေဝလ်က္ရွိေသာ္လည္း ေနာင္ေသာအခါတြင္ အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္ ေရးသား
ထုတ္ေဝရန္ ရည္ရြယ္ထားပါသည္။ ထို႔ျပင္ ျပည္ေထာင္စုရာထူးဝန္အဖြဲ႔အေနျဖင့္ ရံုးလုပ္ငန္းလက္စြဲ ၊ 
ႏိုင္ငံ့ဝန္ထမ္းဥပေဒ၊ ႏိုင္ငံ့ဝန္ထမ္းဥပေဒ အိတ္ေဆာင္စာအုပ္၊ ႏိုင္ငံ့ဝန္ထမ္း နည္းဥပေဒမ်ားကို
ထုတ္ေဝ ျဖန႔္ခ်ီလ်က္ရွိပါသည္။

 

 

 
Go to top