ဥကၠ႒ႏွင့္အဖြဲ႕ဝင္မ်ား

ျပည္ေထာင္စုရာထူး၀န္အဖြဲ႔ ဥကၠ႒ ေဒါက္တာ၀င္းသိမ္းကို ၁၉၄၈ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ ၁၁ ရက္ေန႔႔၌ မိဘႏွစ္ပါးျဖစ္သူ တိုးတက္ေရးဦးသိမ္း (လြတ္လပ္ေရးေမာ္ကြန္း၀င္ ပထမအဆင့္) (ကြယ္လြန္) နွင့္ ေဒၚမမေလး (လြတ္လပ္ေရးေမာ္ကြန္း၀င္တတိယအဆင့္) (ကြယ္လြန္)တို႔မွ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ေမြးဖြား ခဲ့ပါသည္။

ျပည္ေထာင္စုရာထူး၀န္အဖြဲ႕၊ အဖြဲ႕၀င္ ဦး၀င္းေမာ္ကို အဖ ဦးေက်ာ္ညြန္႔၊ အမိ ေဒၚက်င္သံုတို႔မွ
၁၉၄၇ ခုႏွစ္၊ၾသဂုတ္လ (၂၅)ရက္တြင္ မြန္ျပည္နယ္၊ သထံုၿမိဳ႕တြင္ ေမြးဖြားခဲ့ပါသည္။
သထံုၿမိဳ႕မွ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သို႔ (၅)ႏွစ္သား အရြယ္တြင္ ေျပာင္းေရႊ႕လာခဲ့ၿပီး စိန္႔ဖလိုမီနာကြန္ဗင့္ေက်ာင္းႏွင့္
စိန္ေပါေက်ာင္းတို႔တြင္ ပညာသင္ၾကားခဲ့ပါသည္။

ၿပည္ေထာင္စုရာထူးဝန္အဖြဲ႕ အဖြဲ႕ဝင္ ဦးသန္းထြန္းကို အဘဦးေက်ာ္စိန္၊အမိေဒၚေငြၾကည္တို႔က
မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး၊ ဆင္ျဖဴကၽြန္းၿမိဳ႕တြင္ ၁၉၄၈ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ (၁၄) ရက္ေန႔တြင္
ေမြးဖြားခဲ့ပါသည္။

ျပည္ေထာင္စုရာထူးဝန္အဖြဲ႕၊ အဖြဲ႕ဝင္ ေဒါက္တာဦးပြားသည္ ၁၉၅၄ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ(၇)ရက္ေန႔၌ ေနျပည္ေတာ္၊ လယ္ေဝးၿမိဳ႕နယ္တြင္ ေမြးဖြားခဲ့သည္။ ၁၉၇၅ ခုႏွစ္တြင္ အေျခခံပညာအထက္တန္းစာေမးပြဲ ေအာင္ျမင္ခဲ့သည္။

ျပည္ေထာင္စုရာထူး၀န္အဖြဲ႕၊ အဖြဲ႕၀င္ ဦးေစာဗယ္လင္တိုင္းကို ၁၉၅၄ ခုႏွစ္၊ ႏို၀င္ဘာလ
၁၄ ရက္ေန႔၌ မိဘႏွစ္ပါးျဖစ္ေသာ ဦးစံေက်ာ္ႏွင့္ ေဒၚအက္ထာတို႕မွ ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီး၊
ေျမာင္းျမၿမိဳ႕တြင္ ေမြးဖြားခဲ့ပါသည္။
.
Go to top