ျပည္ေထာင္စုရာထူးဝန္အဖြဲ႔လုပ္ငန္းညႇိႏႈိင္းအစည္းအေဝး

 

ျပည္ေထာင္စုရာထူးဝန္အဖြဲ႕၊ လုပ္ငန္းညႇိႏႈိင္းအစည္းအေဝးကို ယေန႔ နံနက္ (၁၀း၀၀)နာရီတြင္ ျပည္ေထာင္စုရာထူးဝန္အဖြဲ႔၊ အစည္းအေဝးခန္းမ၌

သင္တန္းဆင္းသတင္း အရာထမ္းေလာင္း အေျခခံ(အထူး) သင္တန္း အမွတ္စဥ္ (၆)

 

ဗဟို၀န္ထမ္းတကၠသိုလ္ (ေအာက္ျမန္မာျပည္)၊ ရတနာသိဃၤခန္းမတြင္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလ ၂၀ ရက္ေန႔ နံနက္ (၀၇း၃၀) နာရီအခ်ိန္၌ အရာထမ္းေလာင္း အေျခခံ(အထူး) သင္တန္း အမွတ္စဥ္ (၆) ၏ သင္တန္းဆင္း

သင္တန္းဖြင့္သတင္း အရာထမ္းအေျခခံသင္တန္း အမွတ္စဥ္ (၂၀၃)

 

ဗဟိုဝန္ထမ္းတကၠသိုလ္(ေအာက္ျမန္မာျပည္)၊ နဝရတ္ခန္းမတြင္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ (၁၃) ရက္ေန႔ နံနက္ (၀၇း၃၀)နာရီအခ်ိန္၌ အရာထမ္းအေျခခံသင္တန္း အမွတ္စဥ္ (၂၀၃) သင္တန္း ဖြင့္လွစ္ရာ

သင္တန္းဆင္းသတင္း အရာထမ္းအေျခခံသင္တန္းအမွတ္စဥ္(၂၀၂)

 

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ လွည္းကူးၿမိဳ႕နယ္၊ ဗဟိုဝန္ထမ္းတကၠသိုလ္(ေအာက္ျမန္မာျပည္)၊ နဝရတ္ ခန္းမတြင္ အရာထမ္းအေျခခံသင္တန္းအမွတ္စဥ္(၂၀၂) သင္တန္းဆင္းပြဲအခမ္းအနားကို ၂-၁၂-၂၀၁၆ ရက္ေန႔ (၀၇း၃၀)နာရီအခ်ိန္၌

သင္တန္းဆင္းသတင္း စာေရးဝန္ထမ္းႀကီးၾကပ္မႈတန္းျမႇင့္သင္တန္းအမွတ္စဥ္ (၈၂)ႏွင့္ စာေရးဝန္ထမ္းအေျခခံသင္တန္း အမွတ္စဥ္ (၁၅၁)

 

ဗဟိုဝန္ထမ္းတကၠသိုလ္(ေအာက္ျမန္မာျပည္)၊ နဝရတ္ခန္းမတြင္၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ (၁၆) ရက္ေန႔ နံနက္ (၀၇း၃၀)နာရီအခ်ိန္၌ စာေရးဝန္ထမ္းႀကီးၾကပ္မႈတန္းျမႇင့္သင္တန္းအမွတ္စဥ္ (၈၂)ႏွင့္ စာေရးဝန္ထမ္းအေျခခံသင္တန္း အမွတ္စဥ္ (၁၅၁) တို႔၏ သင္တန္းဆင္းခဲ့

သင္တန္းဖြင့္သတင္း အရာထမ္းငယ္အေျခခံသင္တန္း အမွတ္စဥ္ (၆၆)

 

ဗဟိုဝန္ထမ္းတကၠသိုလ္(ေအာက္ျမန္မာျပည္)၊ နဝရတ္ခန္းမတြင္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ (၂၀) ရက္ေန႔ နံနက္ (၀၈း၀၀)နာရီအခ်ိန္၌

Pages

Go to top