ျပည္ေထာင္စုရာထူး၀န္အဖြဲ႔ ဥကၠ႒ ေဒါက္တာ၀င္းသိမ္းက ဗဟို၀န္ထမ္းတကၠသိုလ္ (ေအာက္ျမန္မာျပည္) ၌ ၀န္ထမ္းေရးရာဘာသာရပ္ႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ သင္ခန္းစာမ်ားပို႔ခ်ေဆြးေႏြးမႈကို ၾကည့္ရွုစစ္ေဆးအားေပးျခင္း

 

ျပည္ေထာင္စုရာထူး၀န္အဖြဲ႔ ဥကၠ႒ေဒါက္တာ၀င္းသိမ္းသည္အဖြဲ႕၀င္မ်ားျဖစ္ၾကသည့္ဦး၀င္းေမာ္၊ ေဒါက္တာဦးပြား၊ ဦးေစာဗယ္လင္တိုင္း ႏွင့္ အဆင့္ျမင့္အရာရွိႀကီးမ်ားႏွင့္အတူ ဗဟို၀န္ထမ္းတကၠသိုလ္ (ေအာက္ျမန္မာျပည္) ၌ ၉-၁-၂၀၁၇ ရက္ေန႔မွ ၃-၃-၂၀၁၇ ရက္ေန႔အထိ ဖြင့္လွစ္လ်က္ရွိသည့္ အဆင့္ျမင့္ အရာထမ္းစီမံခန္႔ခြဲမႈသင္တန္းအမွတ္စဥ္ (၈)တြင္

ျပည္ေထာင္စုရာထူး၀န္အဖြဲ႔ ဥကၠ႒ ေဒါက္တာ၀င္းသိမ္းက ဗဟို၀န္ထမ္းတကၠသိုလ္မ်ား၏ တကၠသိုလ္ပညာရပ္အဖြဲ႔ (Board of Studies)၊ တကၠသိုလ္အႀကံေပးအဖြဲ႔ (Advisory Group)မ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆုံညႇိႏႈိင္းအစည္းအေ၀းက်င္းပ

 

ဗဟို၀န္ထမ္းတကၠသိုလ္မ်ား၏ တကၠသိုလ္ပညာရပ္အဖြဲ႔ (Board of Studies)၊ တကၠသိုလ္ အႀကံေပးအဖြဲ႔ (Advisory Group)မ်ားႏွင့္ေတြ႔ဆုံညႇိႏႈိင္းအစည္းအေ၀းကို ယေန႔မြန္းလြဲ (၁၄း၀၀)နာရီတြင္ ျပည္ေထာင္စုရာထူး၀န္အဖြဲ႔ အစည္းအေ၀းခန္းမ၌က်င္းပရာ ျပည္ေထာင္စုရာထူး၀န္အဖြဲ႔ ဥကၠ႒ ေဒါက္တာ ၀င္းသိမ္း က တက္ေရာက္အမွာစကားေျပာၾကားသည္။

Pages

Go to top