ရးေျဖစာေမးပြဲ ေျဖဆိုခြင့္ရရွိသူစာရင္း ၊ လိုအပ္ခ်က္ရွိသူမ်ားစာရင္းႏွင့္ေျဖဆိုခြင့္မရရွိသူမ်ားစားရင္း

၁-၇-၂၀၁၇ ႏွင့္ ၂-၇-၂၀၁၇ ရက္ေန႔မ်ားတြင္ က်င္းပမည့္ရာထူး၀င္ခြင့္ေရးေျဖစာေမးပြဲအမွတ္စဥ္ ၂/၂၀၁၇ ေၾကာ္ျငာစာအမွတ္ (၁/၂၀၁၇) အတြက္ေရးေျဖစာေမးပြဲ ေျဖဆိုခြင့္ရရွိသူစာရင္း ၊ လိုအပ္ခ်က္ရွိသူမ်ားစာရင္းႏွင့္ေျဖဆိုခြင့္မရရွိသူမ်ားစားရင္းတို႔ကို ေအာက္ပါအတိုင္း file မ်ားအတိုင္း ၀င္ေရာက္ၾကည့္ရႈ႔ျခင္း download လုပ္ယူခ်င္းတို႔ျပဳလုပ္နိုင္ပါသည္။

Pages

Go to top