အိတ္ဖြင့္တင္ဒါေခၚယူျခင္း

ျပည္ေထာင္စုျမန္မာနိုင္ငံေတာ္ ဗဟိုဝင္ထမ္းတကၠသိုလ္(ေအာက္ျမန္မာျပည္) ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ေရးႏွစ္တြင္ တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရန္ အိတ္ဖြင့္တင္ဒါေခၚယူျခင္း

Download ရယူရန္

ျပည္ေတာင္စုရာထူးဝန္အဖြဲ႕ ၊ ဥကၠဌ ေဒါက္တာဝင္းသိမ္း နယူးဇီလန္နိုင္ငံ ၊ ဝယ္လင္တန္ၿမိဳ႕သို႔ နယူးဇီလန္နိုင္ငံ ၏ နိုင္ငံဝန္ထမ္းေျပာင္းလဲမႈဆိုင္ရာ ေလ့လာခရီးစဥ္ သို႔သြားေရာက္ခဲ့ၿပီး ျမန္မာနိုင္ငံသို႔ ျပန္လည္ေရာက္ရွိျခင္း

ျပည္ေတာင္စုရာထူးဝန္အဖြဲ႕ ၊ ဥကၠဌ ေဒါက္တာဝင္းသိမ္း နယူးဇီလန္နိုင္ငံ ၊ ဝယ္လင္တန္ၿမိဳ႕သို႔ နယူးဇီလန္နိုင္ငံ ၏ နိုင္ငံဝန္ထမ္းေျပာင္းလဲမႈဆိုင္ရာ ေလ့လာခရီးစဥ္ သို႔သြားေရာက္ခဲ့ၿပီး ျမန္မာနိုင္ငံသို႔ ျပန္လည္ေရာက္ခဲ့ပါသည္။

 
ဆက္လက္ဖတ္႐ူရန္

ျပည္ေတာင္စုရာထူးဝန္အဖြဲ႕ ၊ ဥကၠဌ ေဒါက္တာဝင္းသိမ္း နယူးဇီလန္နိုင္ငံ ၊ ဝယ္လင္တန္ၿမိဳ႕သို႔ နယူးဇီလန္နိုင္ငံ ၏ နိုင္ငံဝန္ထမ္းေျပာင္းလဲမႈဆိုင္ရာ ေလ့လာခရီးစဥ္ သို႔သြားေရာက္ခဲ့ၿပီး ျမန္မာနိုင္ငံသို႔ ျပန္လည္ေရာက္ရွိျခင္း

ျပည္ေတာင္စုရာထူးဝန္အဖြဲ႕ ၊ ဥကၠဌ ေဒါက္တာဝင္းသိမ္း နယူးဇီလန္နိုင္ငံ ၊ ဝယ္လင္တန္ၿမိဳ႕သို႔ နယူးဇီလန္နိုင္ငံ ၏ နိုင္ငံဝန္ထမ္းေျပာင္းလဲမႈဆိုင္ရာ ေလ့လာခရီးစဥ္ သို႔သြားေရာက္ခဲ့ၿပီး ျမန္မာနိုင္ငံသို႔ ျပန္လည္ေရာက္ခဲ့ပါသည္။

 

ဆက္လက္ဖတ္႐ူရန္

ျပည္ေထာင္စုရာထူး၀န္အဖြဲ႔ ဥကၠ႒ ေဒါက္တာ၀င္းသိမ္း ေခါင္းေဆာင္ေသာ ျမန္မာ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔သည္ ၁၀-၅-၂၀၁၇ ရက္ေန႔တြင္ နယူးဇီလန္ႏိုင္ငံ Victoria University School of Government သို႔သြားေရာက္

 

ျပည္ေထာင္စုရာထူး၀န္အဖြဲ႔ ဥကၠ႒ ေဒါက္တာ၀င္းသိမ္း ေခါင္းေဆာင္ေသာ ျမန္မာ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔သည္ ၁၀-၅-၂၀၁၇ ရက္ေန႔တြင္ နယူးဇီလန္ႏိုင္ငံ Victoria University School of Government သို႔သြားေရာက္၍ ႏိုင္ငံ့၀န္ထမ္းမ်ားေလ့က်င့္သင္ၾကားေရးဆိုင္ရာ အေတြ႔အၾကဳံမ်ား ေတြ႔ဆုံရွင္းလင္း ေလ့လာျခင္း၊ တာ၀န္ရွိပုဂၢိဳလ္မ်ားႏွင့္ေတြ႔ဆုံၿပီး ႏိုင္ငံျခား ပညာသင္ေစလႊတ္ေရးဆိ္ုင္ရာ အကူအညီေပးေရး၊ ႏိုင္ငံ့၀န္ထမ္းမ်ားအတြက္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ ဆိုင္ရာပညာရပ္မ်ား သင္ၾကားေပးႏိုင္ေရးကိစၥရပ္မ်ားအား ေဆြးေႏြးခဲ့ပါသည္။

Pages

Go to top