ဗဟုုိ၀န္ထမ္းတကၠသိုုလ္(ေအာက္ျမန္မာျပည္)

တည္ေနရာႏွင့္အက်ယ္အ၀န္း

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ လွည္းကူးျမိဳ႕နယ္ ေဖာင္ႀကီးေက်းရြာအနီးတြင္ တည္ရွိပါသည္။ ရန္ကုန္ျမိဳ႕မွ မိုင္ (၅၀)ခန္႔ ကြာေ၀းပါသည္။

ဝန္ထမ္းေရြးခ်ယ္ေလ့က်င့္ေရးအဖြဲ႕ (ယခုျပည္ေထာင္စုရာထူးဝန္အဖြဲ႕)/၏ ႀကီးၾကပ္မႈေအာက္တြင္
ဗဟိုဝန္ထမ္းတကၠသိုလ္ (ေအာက္ျမန္မာျပည္)ကို အင္းစိန္ခရိုင္၊ လွည္းကူးၿမိဳ႕နယ္၊ ေဖာင္ႀကီး ေက်းရြာအနီး
၁၉၆၅ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ (၁)ရက္ေန႔တြင္ ဗဟိုျပည္သူ႔ဝန္ထမ္းေက်ာင္းအျဖစ္ စတင္ထူေထာင္ခဲ့ပါ
သည္။ သင္တန္းေက်ာင္းကို ႏွစ္စဥ္တိုးခ်ဲ႕မႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး တစ္ႀကိမ္လၽွင္ သင္တန္းသား(၃၀၀၀)
ကို ေလ့က်င္‌့ ေပးႏိုင္ရန္ ရည္မွန္းထားပါသည္။

(၁)  ႏိုင္ငံေတာ္၏ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရးဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈပညာရပ္မ်ားကို
စဥ္ဆက္မျပတ္ ေလ့က်င္‌့သင္ၾကားေပးသည္‌့ ၀န္ထမ္းတကၠသိုလ္ ျဖစ္ေစရန္

(၁)

နိုင္ငံ့ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင္‌့ ဝန္ထမ္းေလာင္းမ်ားအား ေကာင္းမြန္ေသာ အုပ္ခ်ဳပ္မွုကို အေထာက္အကူျဖစ္ေစသည့္ အ‌ေျခခံသင္တန္းမ်ား ဖြင့္လွစ္ေလ့က်င္‌့ေပးရန္၊

(၂)

ဗဟိုဝန္ထမ္းတကၠသိုလ္တြင္ပါေမာကၡခ်ဳပ္မွ ဦးေဆာင္၍ အဓိကဌာနႀကီးမ်ားအျဖစ္ ဌာနႀကီးမွဴ း (ေလ့က်င့္သင္ၾကားေရး)႐ုံးႏွင့္    ဌာနႀကီးမွဴ း(စီမံခန္႔ခြဲေရး) ႐ုံးမ်ား ဖြဲ႕စည္းထားရွိပါသည္။

 

ပညာဌာနမ်ား

ဌာနႀကီး(၆)ခုရွိပါသည္-

 

ဖြင့္လွစ္သင္ၾကားေပးလ်က္ရွိေသာသင္တန္းမ်ားမွာ-

(၁) ပုံမွန္သင္တန္းမ်ား

(၂) အထူးမြမ္းမံသင္တန္းမ်ား

 

(၁) ေလ့က်င္‌့ေရးဝတ္စုံ- အခမဲ့ထုတ္ေပးပါသည္။

Go to top