ျပည္ေထာင္စုရာထူးဝန္အဖြဲ႔၊ ဥကၠ႒ရံုးအဖြဲ႔ဖြဲ႔စည္းပံု

 

၂၀ဝ၈ ခုနွစ္တြင္ ညႊန္ၾကားေရးမႉးအဆင့္ရွိ ရံုးအဖြဲ႔မႉးဦးေဆာင္ေသာ ျပည္ေထာင္စုရာထူးဝန္အဖြဲ႔၊ ရံုးအဖြဲ႔ကို အရာထမ္း(၁၆) ဦး၊ အမႈထမ္း(၁၉) ဦး၊ စုစုေပါင္း (၃၅) ဦးျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းခဲ့ျပီး၊ ၂၀၁၀ ခုနွစ္၊
ဒီဇင္လာလ(၉)ရက္ေန႔တြင္ အရာထမ္း(၁၄) ဦး၊ အမႈထမ္း(၁၉) ဦး၊ စုစုေပါင္း(၃၃) ဖြဲ႔စည္းခဲ့ပါသည္။
၂၀၁၆ ခုနွစ္တြင္ ျပည္ေထာင္စုရာထူးဝန္အဖြဲ႔၊ ဥကၠ႒ရံုးကို ၀န္ထမ္းေရးရာဦးစီးဌာန၏ လက္ရွိဖြဲ႕စည္းပုံ အင္အားပါ အရာထမ္းရာထူး(၃၈)ေနရာ၊ အမႈထမ္းရာထူး (၁၃၆)ေနရာ၊ စုစုေပါင္း ရာထူး (၁၇၄)ေနရာနွင့္ ရုံးအဖြဲ႕၏ လက္ရွိဖြဲ႔စည္းပုံအင္အားပါ အရာထမ္း ရာထူး (၁၄)ေနရာ၊ အမႈထမ္း ရာထူး(၁၉)ေနရာ၊ စုစုေပါင္း ရာထူး (၃၃)ေနရာတို႔ကို ေပါင္း၍ အင္အားထပ္မံ တိုးခ်ဲ႕ျခင္းမျပဳဘဲ မူလအင္အားအတိုင္း အရာထမ္း ရာထူး (၅၂)ေနရာ၊ အမႈထမ္းရာထူး (၁၅၅)ေနရာ၊ စုစုေပါင္း ရာထူး (၂၀၇)ေနရာျဖင့္ ျပင္ဆင္ဖြဲ႕စည္းခဲ့ရာ ၊ ဥကၠ႒ရုံးအဖြဲ႕ ဖြဲ႕စည္းပုံအေနျဖင့္ ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္ပါသည္-

ေနာက္စာမ်က္ႏွာသို႔

Image: 
Go to top