ရံုုးလုုပ္ငန္းလက္စြဲ

Office Manualျပည္ေထာင္စု ရာထူးဝန္အဖြဲ႔သည္ႏိုင္ငံ့ ဝန္ထမ္းမ်ား အရည္အေသြး တိုးတက္ျမင့္မားေစေရး အတြက္ေလ့က်င့္ ပညာေပးေရးလုပ္ငန္း တာဝန္ကိုေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ဗဟိုဝန္ထမ္း တကၠသိုလ္မ်ားက ပံုမွန္ ဖြင့္လွစ္ေပးလ်က္ရွိသည့္ အရာထမ္း အေျခခံသင္တန္း၊ အရာထမ္းေလာင္း အေျခခံသင္တန္း၊ အရာထမ္းငယ္ အေျခခံသင္တန္း၊ စာေရးဝန္ထမ္း ၾကီးၾကပ္မႈတန္းျမင့္သင္တန္း၊ စာေရးဝန္ထမ္း အေျခခံသင္တန္းမ်ား၌ ရံုးလုပ္ငန္းမ်ား စနစ္တက်ရွိေရး ေလ့က်င့္သင္ၾကား ေပးလ်က္ ရွိသည့္အျပင္ ဝန္ထမ္းအသီးသီးတို႔ တေျပးညီတညီတညြတ္တည္း တစ္ပံုစံတည္း လိုက္နာက်င့္သံုးနိုင္ရန္ ရံုးလုပ္ငန္းလက္စြဲ စာအုပ္ကို ၂၀ဝ၈ ခုနွစ္၊ ဧျပီလမွ စတင္ထုတ္ေဝ ျဖန္႔ခ်ီလ်က္ရွိပါသည္။

ရံုးလုပ္ငန္းလက္စြဲစာအုပ္တြင္ အခန္းေပါင္း(၂၀)ခန္း ပါဝင္ျပီး၊ ရံုးလုပ္ငန္း သေဘာတရားမ်ား၊ ဝင္စာ/ထြက္စာမ်ားကို အေရးယူ ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ စာရြက္စာတမ္းမ်ားကို လံုျခံဳစြာကိုင္တြယ္ ထိန္းသိမ္းျခင္း၊ မွတ္တမ္းထိန္းသိမ္းျခင္း၊ ပစၥည္းမွာယူျခင္း၊ ရံုးစာေရးသားျခင္း၊ ရံုးစာေရးသားျခင္း၊ ေၾကးနန္းစာ၊ မွတ္စုလႊာေရးသားနည္းမ်ား၊ အစည္းအေဝးက်င္းပရန္အတြက္ ျပင္ဆင္ျခင္းနွင့္ မွတ္တမ္းေရးသားျခင္း၊ခရီးသြားမွတ္တမ္း၊ လုပ္ငန္းမွတ္တမ္း၊ လုပ္ငန္းစီမံခ်က္ ေရးသားျခင္း၊ ရံုးလုပ္ငန္းမ်ား စစ္ေဆးျခင္းနွင့္ကြပ္ကဲျခင္း၊ စာတြဲျခင္းနွင့္ စာတြဲထိန္းသိမ္းျခင္း၊ GOS, EDMS ,GPMS မ်ားအသံုးျပဳျခင္းတို႔ပါရွိပါသည္။ ေနျပည္ေတာ္တြင္ ျပည္ေထာင္စုရာထူးဝန္အဖြဲ႔၊ ရံုးအမွတ္(၁၇)၌ ရံုးလုပ္ငန္းလက္စြဲစာအုပ္ကို တစ္အုပ္လွ်င္ (၂၀ဝ၀)က်ပ္ျဖင့္ ဝယ္ယူနိုင္ပါသည္။

Go to top