အရာရွိအဆင့္၀င္ေပါက္ရာထူးေၾကာ္ျငာ

ထား၀ယ္ၿမိဳ႔နယ္ကုန္တင္ကုန္ခ်ေကာ္မတီရံုး (တိုင္းေဒသႀကီးရံုး)

တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး၊ ထား၀ယ္ၿမိဳ႔နယ္ကုန္တင္ကုန္ခ်ေကာ္မတီရံုး (တိုင္းေဒသႀကီးရံုး)၊ ေၾကာ္ျငာစာအမွတ္ ၂၀/၂၀၁၅၊ လစ္လပ္ရာထူးအတြက္ ေလွ်ာက္လႊာေခၚယူျခင္း

ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာန

ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ ေၾကာ္ျငာစာအမွတ္ ၁၉ ∕ ၂၀၁၅၊ ျပည္တြင္းအခြန္မ်ား ဦးစီးဌာနတြင္ လစ္လပ္ရာထူးမ်ားအတြက္ ေလွ်ာက္လႊာေခၚယူျခင္း

ျပည္ေထာင္စုေရွ႔ေနခ်ဳပ္ရံုး

ျပည္ေထာင္စုေရွ႔ေနခ်ဳပ္ရံုး၊ေၾကာ္ျငာစာအမွတ္၁၈/၂၀၁၅၊လစ္လပ္ရာထူးမ်ားအတြက္ ေလွ်ာက္လႊာေခၚယူျခင္း

ပို႔ေဆာင္ေရး၀န္ႀကီးဌာန

ပို႔ေဆာင္ေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ ေၾကာ္ျငာစာအမွတ္ ၁၇/၂၀၁၅၊ ျမန္မာ့ဆိပ္ကမ္းအာဏာပိုင္တြင္ လစ္လပ္ရာထူးမ်ားအတြက္ ေလွ်ာက္လႊာေခၚယူျခင္း

ျပည္ေထာင္စုရာထူး၀န္အဖြဲ႔

ျပည္ေထာင္စုရာထူး၀န္အဖြဲ႔၊ ေၾကာ္ျငာစာအမွတ္ ၁၆ ∕ ၂၀၁၅၊ ဗဟို၀န္ထမ္းတကၠသိုလ္ (အထက္ျမန္မာျပည္) တြင္ လစ္လပ္ရာထူးမ်ားအတြက္ ေလွ်ာက္လႊာေခၚယူျခင္း

ျပည္ေထာင္စုစာရင္းစစ္ခ်ဳပ္ရံုး

ျပည္ေထာင္စုစာရင္းစစ္ခ်ဳပ္ရံုး၊ ေၾကာ္ျငာစာအမွတ္ ၁၅/၂၀၁၅၊ လစ္လပ္ရာထူးမ်ားအတြက္ေလွ်ာက္လႊာေခၚယူျခင္း

ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ရံုး

ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ရံုး၊ ေၾကာ္ျငာစာအမွတ္ ၁၄/၂၀၁၅၊ တိုင္းေဒသႀကီး/ ျပည္နယ္၊ ခရိုင္ႏွင့္ၿမိဳ႔နယ္ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ အဖြဲ႔ခြဲရံုးတို႔တြင္  လစ္လပ္ရာထူးမ်ားအတြက္ ေလွ်ာက္လႊာေခၚယူျခင္း

က်န္းမာေရး၀န္ႀကီးဌာန

က်န္းမာေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ ေၾကာ္ျငာစာအမွတ္ ၁၃ ∕ ၂၀၁၅ ကုသေရးဦးစီးဌာန (ရံုးခ်ဳပ္) ႏွင့္ ဗဟိုအဆင့္ေဆးရံုႀကီးမ်ားတြင္္ လစ္လပ္ရာထူးမ်ားအတြက္ ေလွ်ာက္လႊာေခၚယူျခင္း

က်န္းမာေရး၀န္ႀကီးဌာန

ေၾကာ္ျငာစာအမွတ္ ၁၂ ∕ ၂၀၁၅၊ က်န္းမာေရး၀န္ႀကီးဌာနေအာက္ရွိ ဦးစီးဌာနမ်ားတြင္ လစ္လပ္ရာထူးမ်ားအတြက္ ေလွ်ာက္လႊာေခၚယူျခင္း

သမ၀ါယမ၀န္ႀကီးဌာန

သမ၀ါယမ၀န္ႀကီးဌာန၊ ေၾကာ္ျငာစာအမွတ္ ၁၁/၂၀၁၅၊ သမ၀ါယမဦးစီးဌာနႏွင့္ အေသးစားစက္မႈလက္မႈလုပ္ငန္း ဦးစီးဌာနတို႔တြင္  လစ္လပ္ရာထူးမ်ားအတြက္ ေလွ်ာက္လႊာေခၚယူျခင္း

Pages

Go to top