သတင္းမ်ား

၁-၇-၂၀၁၇ ႏွင့္ ၂-၇-၂၀၁၇ ရက္ေန႔မ်ားတြင္ က်င္းပမည့္ရာထူး၀င္ခြင့္ေရးေျဖစာေမးပြဲအမွတ္စဥ္ ၂/၂၀၁၇ ေၾကာ္ျငာစာအမွတ္ (၁/၂၀၁၇) အတြက္ေရးေျဖစာေမးပြဲ ေျဖဆိုခြင့္ရရွိသူစာရင္း ၊ လိုအပ္ခ်က္ရွိသူမ်ားစာရင္းႏွင့္ေျဖဆိုခြင့္မရရွိသူမ်ားစားရင္းတို႔ကို ေအာက္ပါအတိုင္း file မ်ားအတိုင္း ၀င္ေရာက္ၾကည့္ရႈ႔ျခင္း download လုပ္ယူခ်င္းတို႔ျပဳလုပ္နိုင္ပါသည္။

မေကြးတိုင္း စာစစ္၎ာန အတြက္ေျဖဆိုခြင့္ရရွိသူမ်ားစာရင္း

မႏၲေလးတိုင္း စာစစ္၎ာန အတြက္ေျဖဆိုခြင့္ရရွိသူမ်ားစာရင္း

ေမာ္လၿမိဳင္ေဒသ အတြက္ေျဖဆိုခြင့္ရရွိသူမ်ားစာရင္း

ေနျပည္ေတာ္ စာစစ္၎ာန အတြက္ေျဖဆိုခြင့္ရရွိသူမ်ားစာရင္း

မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး ေလၽွာက္လႊာတြင္မျပည္စုံသျဖင့္ ခုံအမွတ္မထြက္သူမ်ားစာရင္း

မႏၲေလးတိုင္း စာစစ္ ေလၽွာက္လႊာတြင္မျပည္စုံသျဖင့္ ခုံအမွတ္မထြက္သူမ်ားစာရင္း

ေမာ္လၿမိဳင္ေဒသ စာစစ္၎ာန ေလၽွာက္လႊာတြင္မျပည္စုံသျဖင့္ ခုံအမွတ္မထြက္သူမ်ားစာရင္း

ေနျပည္ေတာ္ စာစစ္၎ာန ေလၽွာက္လႊာတြင္မျပည္စုံသျဖင့္ ခုံအမွတ္မထြက္သူမ်ားစာရင္း

စာစစ္၎ာနရန္ကုန္ ေလၽွာက္လႊာတြင္မျပည္စုံသျဖင့္ ခုံအမွတ္မထြက္သူမ်ားစာရင္း

Pages

Go to top