နိုင္ငံ့ဝန္ထမ္းေျပာင္းေရႊ႔ ျခင္း

ဥပေဒ၊ မူဝါဒနွင့္ေျပာင္းေရႊ႕ေရးဌာနခြဲ

နိုင္ငံ့ဝန္ထမ္းအရာထမ္းမ်ား ေျပာင္းေရႊ႕ခန့္ထားမႈ စိစစ္ေရးေကာ္မတီ

၂၀၁၃ခုနွစ္၊ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ဥပေဒအမွတ္၅ ျဖင့္၈-၃-၂၀၁၃ရက္ေန႔၌ နိုင္ငံေတာ္သမၼတက
လက္မွတ္ေရးထိုးထုတ္ျပန္ခဲ့ေသာ “နိုင္ငံ့ဝန္ထမ္းဥပေဒ”အခန္း(၃)၊ ပုဒ္မ၈၊ ပုဒ္မခြဲ(က)နွင့္(ခ)တြင္
ေအာက္ပါအတိုင္း ျပ႒ာန္းထားပါသည္ -

(က)ပုဒ္မ ၈(က)။ “ဝန္ၾကီးဌာနနွင့္ ဝန္ထမ္းအဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုခုမွ ျပန္တမ္းဝင္ အရာရွိ တစ္ဦးဦးကို
အျခားဝန္ၾကီးဌာနနွင့္ ဝန္ထမ္းအဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုသို႔ ေျပာင္းေရႊ႔ ခန့္ထားလိုပါက သတ္မွတ္ထားသည့္
အရည္အခ်င္းနွင့္ပည့္စံုလွ်င္သက္ဆိုင္ရာ ဝန္ထမ္းအဖြဲ႔အစည္းသည္ ရာထူးဝန္အဖြဲ႔နွင့္ညွိနွိုင္း ရမည္။”

(ခ)ပုဒ္မ၈(ခ)။ “ရာထူးဝန္အဖြဲ႔သည္ပုဒ္မခြဲ(က)အရညွိနွိုင္းလာသည့္အေပၚစိစစ္ျပီး ျပည္ေထာင္စု
အစိုးရအဖြဲ႔သို႔ တင္ျပရမည္။”

အဆိုပါနိုင္ငံ့ဝန္ထမ္း ဥပေဒအခန္း(၃)၊ ပုဒ္မ၈၊ပုဒ္မခြဲ(က)နွင့္(ခ)ပါ လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားအား စနစ္
တက် အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ နိုင္ရန္ အလို႔ငွာ ျပည္ေထာင္စု ရာထူးဝန္အဖြဲ႔၏
၈-၄-၂၀၁၃ရက္စြဲပါ ရံုးအမိန္႔အမွတ္၊ (၄၁/၂၀၁၃)ျဖင့္ “ နိုင္ငံ့ဝန္ထမ္းအရာထမ္းမ်ား ေျပာင္းေရြ႕
ခန့္ထားမႈ စိစစ္ေရးေကာ္မတီ ”ကိုေအာက္ပါအတိုင္း ဖြဲ႔စည္းခဲ့ပါသည္-

(က) ဦးေက်ာ္သူ ဥကၠ႒၊ ျပည္ေထာင္စုရာထူးဝန္အဖြဲ႔ ဥကၠ႒
(ခ) ဦးခင္ေမာင္ေအး အဖြဲ႔ဝင္၊ ျပည္ေထာင္စုရာထူးဝန္အဖြဲ႔ အဖြဲ႔ဝင္
(ဂ) ေဒါက္တာေက်ာ္ေက်ာ္ေဌး အဖြဲ႔ဝင္၊ ျပည္ေထာင္စုရာထူးဝန္အဖြဲ႔ အဖြဲ႔ဝင္
(ဃ) ဦးစိုးဦး အဖြဲ႔ဝင္၊ ျပည္ေထာင္စုရာထူးဝန္အဖြဲ႔ အဖြဲ႔ဝင္
(င) ဦးသန္းထြန္း အဖြဲ႔ဝင္၊ ျပည္ေထာင္စုရာထူးဝန္အဖြဲ႔ အဖြဲ႔ဝင္
(စ) ဦးမန္းေမာင္ေမာင္ဉာဏ္ အဖြဲ႔ဝင္၊ ျပည္ေထာင္စုရာထူးဝန္အဖြဲ႔ အဖြဲ႔ဝင္
(ဆ) ဦးငြန္ေမာင္း အဖြဲ႔ဝင္၊ ျပည္ေထာင္စုရာထူးဝန္အဖြဲ႔ အဖြဲ႔ဝင္
(ဇ) ဦးေဇာ္ေဇာ္ ရံုးအဖြဲ႔မႉး/ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္ အတြင္းေရးမႉး
(ဈ) ေဒၚေအးေအးသြင္ ညႊန္ၾကားေရးမႉး တြဲဖက္ အတြင္းေရးမႉး

၄င္းအျပင္ နိုင္ငံ့ဝန္ထမ္းဥပေဒအခန္း(၃)၊ ပုဒ္မ(၈)နွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ရံုးလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းတာဝန္
မ်ားကို ပီျပင္စြာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္နိုင္ရန္အတြက္ အမ်ိဳးသား စီမံကိန္းနွင့္ စီးပြားေရး
ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္မႈဝန္ၾကီးဌာန၊စီမံကိန္းနွင့္ဖြဲ႔စည္းပံုစိစစ္ေရးအဖြဲ႔၏ သေဘာတူညီမႈနွင့္ ျပည္ေထာင္စု
အစိုးရအဖြဲ႔အစည္းအေဝးအမွတ္စဥ္(၁၄/၂၀၁၃)၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ အရဝန္ထမ္းေရြးခ်ယ္ ေလ့က်င့္ေရးဦး
စီးဌာနတြင္ဥပေဒ၊ မူဝါဒနွင့္ ေျပာင္းေရႊ႕ေရးဌာနခြဲကိုအရာထမ္း(၇)ဦး၊အမႈထမ္း(၁၄)ဦးျဖင့္ ျပင္ဆင္
တိုးခ်ဲ့ဖြဲ႔စည္းခဲ့ျပီး   ျပည္ေထာင္စု အဆင့္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား/ဝန္ျကီးဌာနမ်ားမွေပးပို႔လာသည့္ ဌာန
ေျပာင္းေရႊ႕ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခြင့္ရရွိေရးဆိုင္ရာ အဆိုျပဳခ်က္ မ်ားကိုနိုင္ငံ့ဝန္ထမ္းဥပေဒနွင့္
ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႔ရံုး၏ ၂၈-၃-၂၀၁၃ ရက္နွင့္ ၂၉ -၄-၂၀၁၃ ရက္စြဲပါ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ား၊
ျပည္ေထာင္စုရာထူးဝန္အဖြဲ႔၏ ၁၇-၄-၂၀၁၃ ရက္စြဲပါ အခ်က္အလက္မ်ားနွင့္ ကာကြယ္ေရးဝန္
ၾကီးဌာန၏ ၁၈-၁-၂၀၁၄ ရက္စြဲပါ အခ်က္အလက္ မ်ားနွင့္အညီစနစ္တက်စိစစ္ျပီး ျပည္ေထာင္စု
အစိုးရအဖြဲ႔ရံုးသို႔ တင္ျပေပးလ်က္ရွိပါသည္။

 
 
 
Go to top