အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ (ႏိုင္ငံတကာဆက္ဆံေရး)

 

ယေန႔အခ်ိန္တြင္ ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ျပည္သူတုိ႔သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံကိုကမၻာေပၚတြင္ေခတ္မီဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္
ေသာႏိုင္ငံေတာ္သစ္ျဖစ္ေအာင္ တည္ေဆာက္ေနခ်ိန္ျဖစ္ပါသည္။ ဤအခ်က္ေၾကာင့္ ျပည္သူမ် ား
အၾကားတြင္ႏိုင္ငံ့ဝန္ထမ္းမ်ား၏ အခန္းက႑ႏွင့္လုပ္ငန္းခြဲေဝေဆာင္ရြက္မႈသည္ အလြန္အေရး
ၾကီးလွပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ျပည္ေထာင္စုရာထူးဝန္အဖြဲ႔သည္ဂ်ပန္ႏိုင္ငံဆာဆာကာဝါျငိမ္းခ်မ္းေရး
ေဖာင္ေဒးရွင္းႏွင့္ပူးေပါင္း၍ “ျမန္မာႏိုင္ငံ ႏိုင္ငံ့ဝန္ထမ္းမ်ားအရည္အေသြးတိုးတက္ျမင့္မားေရး”
အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲမ်ားကို၂၀ဝ၂ ခုႏွစ္၊၂၀ဝ၃ ခုႏွစ္ႏွင့္ ၂၀ဝ၄ ခုႏွစ္မ်ားတြင္က်င္းပခဲ့ပါသည္။
အဆိုပါအလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲမ်ားကိုရန္ကုန္ျမိဳ႕တြင္က်င္းပခဲ့ျပီး စာတမ္းမ်ားဖတ္ၾကားျခင္းႏွင့္အုပ္စု
လိုက္ ေဆြးေႏြးျခင္းမ်ားကိုအဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။ အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲမ်ားသို႔
ဝန္ႀကီးဌာနနွင့္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ အရာထမ္းကိုယ္စားလွယ္ (၁၂၀) ဦးစီ တက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါသည္။

အဆိုပါ အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲမ်ားႏွင့္ အလားတူစာတမ္းဖတ္ၾကားျခင္းႏွင့္ အုပ္စုလိုက္ေဆြးေႏြး
ျခင္းတို႔ကိုျမန္မာဘာသာျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ေသာအလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲႏွစ္ခုကိုလည္းမနၱေလးျမိဳ႕
(ေရွးေဟာင္းျမိဳ႕ေတာ္ႏွင့္အထက္ျမန္မာျပည္ၿမိဳ႕ေတာ္)နွင့္ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕(ျမန္မာနိုင္ငံအေရွ႕ပိုင္း
ရွမ္းျပည္နယ္၏ ျမိဳ႕ေတာ္)တို႔တြင္က်င္းပခဲ့ပါသည္။ အဆိုပါ အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲႏွစ္ခုသို႔ဝန္ႀကီး
ဌာနအဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ အရာထမ္းကိုယ္စားလွယ္(၆၀) ဦးစီတက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါသည္။

၂၀၁၀ ခုနွစ္ ဇန္နဝါရီလ နွင့္ ဒီဇင္ဘာလမ်ားတြင္ ေနျပည္ေတာ္၌  ျပည္ေထာင္စု ရာထူးဝန္
အဖြဲ႔ကဆာဆာကာဝါ ျငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာင္ေဒးရွင္းႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ “ျမန္မာႏိုင္ငံ ႏိုင္ငံ့ဝန္ထမ္းမ်ား
အရည္အေသြးတိုးတက္ျမင့္မားေရး” အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲနွစ္ၾကိမ္ကို ေအာင္ျမင္စြာက်င္းပႏိုင္
ခဲ့ပါသည္။ အဆိုပါအလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲမ်ားသို႔ဝန္ၾကီးဌာန/အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ အရာထမ္း
ကိုယ္စားလွယ္ (၆၀)ဦးစီတက္ေရာက္ခဲ႔ၾကပါသည္။

၂၀၁၁ခုနွစ္၊ နိုဝင္ဘာလတြင္ ေနျပည္ေတာ္၊ ရတနာသိဃၤဟိုတယ္၌  ျပည္ေထာင္စုရာထူးဝန္
အဖြဲ႔ကဆာဆာကာဝါျငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာင္ေဒးရွင္းႏွင့္ပူးေပါင္း၍ “ႏိုင္ငံ့ဝန္ထမ္းမ်ား အရည္အေသြး
တိုးတက္ျမင့္မားေရး အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲ” ကို ေအာင္ျမင္စြာက်င္းပႏိုင္ခဲ့ပါသည္။ အဆိုပါအလုပ္ရံု
ေဆြးေႏြးပြဲသို႔ဝန္ၾကီးဌာန/အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ အရာထမ္းကိုယ္စားလွယ္ (၉၀)ဦးစီ တက္ေရာက္
ခဲ့ၾကပါသည္။

၂၀၁၂ ခုနွစ္၊ ဇူလိုင္လတြင္ ေနျပည္ေတာ္၊ ရတနာသိဃၤဟိုတယ္၌ ျပည္ေထာင္စုရာထူးဝန္
အဖြဲ႔ကဆာဆာကာဝါ ျငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာင္ေဒးရွင္းနွင့္ပူးေပါင္း၍ “နိုင္ငံ့ဝန္ထမ္းမ်ားအရည္အေသြး
တိုးတက္ျမင့္မားေရး အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲ” ကို ေအာင္ျမင္စြာ က်င္းပႏိုင္ခဲ့ပါသည္။ အဆိုပါအလုပ္ရံု
ေဆြးေႏြးပြဲသို႔ဝန္ၾကီးဌာန/အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ အရာထမ္း ကိုယ္စားလွယ္ (၆၀)ဦးစီတက္ေရာက္ခဲ့ၾက
ပါသည္။

၂၀၁၃ ခုနွစ္၊ ဇန္နဝါရီလႏွင့္ေဖေဖာ္ဝါရီလမ်ားတြင္ ေနျပည္ေတာ္၊ ရတနာသိဃၤဟိုတယ္၌
ျပည္ေထာင္စုရာထူးဝန္အဖြဲ႔က ဆာဆာကာဝါ ျငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာင္ေဒးရွင္းႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ “အဆင့္ျမင့္
စီမံခန္႔ခြဲမႈအရာရွိမ်ား အရည္အေသြးျမွင့္အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲ” ကို ေအာင္ျမင္စြာက်င္းပနိုင္ခဲ့ပါသည္။
အဆိုပါ အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲသို႔ ဝန္ၾကီးဌာန/ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ အရာထမ္း ကိုယ္စားလွယ္ (၁၅)ဦးစီ
တက္ေရာက္ခဲ႔ၾကပါသည္။

၂၀၁၃ ခုနွစ္၊ဇြန္လတြင္ ဗဟိုဝန္ထမ္းတကၠသိုလ္(အထက္ျမန္မာျပည္) ၌ ျပည္ေထာင္စုရာထူးဝန္
အဖြဲ႔ကဆာဆာကာဝါ ျငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာင္ေဒးရွင္းနွင့္ပူးေပါင္း၍ “နိုင္ငံ့ဝန္ထမ္းမ်ားအရည္အေသြး
တိုးတက္ျမင့္မားေရးအလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲ” ကို ေအာင္ျမင္စြာ က်င္းပႏိုင္ခဲ့ပါသည္။ အဆိုပါအလုပ္ရံု
ေဆြးေႏြးပြဲသို႔ဝန္ၾကီးဌာန/အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ အရာထမ္း ကိုယ္စားလွယ္ (၂၀)ဦးစီ တက္ေရာက္ခဲ့
ၾကပါသည္။

၂၀၁၄ ခုနွစ္၊ ဇန္နဝါရီလတြင္ ေနျပည္ေတာ္၊ ငလိုက္ကန္သာဟိုတယ္၌ ျပည္ေထာင္စုရာထူးဝန္
အဖြဲ႔ကဆာဆာကာဝါ ျငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာင္ေဒးရွင္းႏွင့္ပူးေပါင္း၍ “အဆင့္ျမင့္စီမံခန႔္ခြဲမႈ အရာရွိမ်ား
အရည္အေသြးျမွင့္အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲ”ကို ေအာင္ျမင္စြာ က်င္းပႏိုင္ခဲ့ပါသည္။ အဆိုပါ အလုပ္ရံု
ေဆြးေႏြးပြဲသို႔ ဝန္ၾကီးဌာန/အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ အရာထမ္းကိုယ္စားလွယ္(၁၅)ဦးစီ တက္ေရာက္
ခဲ့ၾကပါသည္။

၂၀၁၄ ခုနွစ္၊ ဇူလိုင္လတြင္ ပံုဂံၿမိဳ႕ေရႊနန္းေတာ္ဟိုတယ္၌ ျပည္ေထာင္စုရာထူးဝန္အဖြဲ႔က
ဆာဆာကာဝါၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာင္ေဒးရွင္းနွင့္ ပူးေပါင္း၍ “ႏိုင္ငံ့ဝန္ထမ္းမ်ားအရည္အေသြးတိုးတက္
ျမင့္မားေရးအလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲ”ကို ေအာင္ျမင္စြာ က်င္းပ ႏိုင္ခဲ့ပါသည္။ အဆိုပါအလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲ
သို႔ဝန္ျကီး ဌာန/အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ အရာထမ္းကိုယ္စားလွယ္ (၁၅)ဦးစီ တက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါသည္။

၂၀၁၄ ခုနွစ္၊နိုဝင္ဘာလတြင္ ရံုးအမွတ္(၁၇)၊ အစည္းအေဝးခန္းမ(၂)၌ ျပည္ေထာင္စုရာထူးဝန္
အဖြဲ႕ကဆာဆာကာဝါ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာင္ေဒးရွင္းနွင့္ပူးေပါင္း၍ “အဆင့္ျမင့္စီမံခန္႔ခြဲမႈအရာရွိမ်ား
အရည္အေသြးျမွင့္အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲ”ကို ေအာင္ျမင္စြာက်င္းပႏိုင္ခဲ့ပါသည္။ အဆိုပါ အလုပ္ရံု
ေဆြးေႏြးပြဲသို႔ ဝန္ႀကီးဌာန/အဖဲ႔ြအစည္းမ်ားမွ အရာထမ္းကိုယ္စားလွယ္(၁၅)ဦးစီ တက္ေရာက္
ခဲ့ၾကပါသည္။

၂၀၁၅ ခုနွစ္၊ဇန္နဝါရီလတြင္ ေနျပည္ေတာ္၊ရံုးအမွတ္ (၁၇)၊စုေပါင္းခန္းမ၌ ျပည္ေထာင္စုရာထူးဝန္
အဖြဲ႔ကဆာဆာကာဝါၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာင္ေဒးရွင္းႏွင့္ပူးေပါင္း၍ “လုပ္ငန္းအစီအစဥ္ ျပန္လည္သံုးသပ္ေရး
ဆိုင္ရာေဆြးေႏြးပြဲ”ကို ေအာင္ျမင္စြာ က်င္းပႏိုင္ခဲ့ပါသည္။ အဆိုပါအလုပ္ရံု ေဆြးေႏြးပြဲသို႔ ဝန္ၾကီးဌာန/
အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ အရာထမ္းကိုယ္စားလွယ္(၈၂)ဦးစီ တက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါသည္။

အလားတူ ျပည္ေထာင္စုရာထူးဝန္အဖြဲ႔သည္ ေဒသတြင္း အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုျဖစ္သည့္ ကုလသမဂၢ၊
အာရွႏွင့္ပစိဖိတ္ေဒသ စီးပြားေရးႏွင့္လူမႈေရးေကာ္မရွင္(UN-ESCAP)လက္ေအာက္ရွိ “အာရွႏွင့္
ပစိဖိတ္ေဒသသတင္းႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးနည္းပညာဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္မႈေလ့က်င့္ေရးသင္တန္းဌာန
(APCICT)နွင့္ ပူးေပါင္း၍“နည္းပညာအရည္အေသြးျမွင့္တင္ေရးအလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲ″၂ ၾကိမ္ကို
၂၀၁၀ခုႏွစ္ႏွင့္၂၀၁၁ခုႏွစ္မ်ားတြင္က်င္းပခဲ့ပါသည္။ ေဖာ္ျပပါအလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲမ်ားသို႔ဝန္ႀကီးဌာန
/အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ ကိုယ္စားလွယ္(၅၀)ဦးစီ တက္ေရာက္ခဲ႔ၾကပါသည္။

အာဆီယံႏိုင္ငံမ်ားအတြင္း ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး (အိုင္ေအအိုင္) အစီအစဥ္အရ ျမန္မာႏိုင္ငံ
ႏိုင္ငံ့ဝန္ထမ္းမ်ား အရည္အေသြးျမွင့္တင္ေရးကို “စင္ကာပူႏိုင္ငံပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးအစီ
အစဥ္ျဖင့္စင္ကာပူနိုင္ငံအစိုးရက ကူညီပံ့ပိုးလ်က္ရွိပါသည္။ အဆိုပါအစီအစဥ္အရ ျပည္ေထာင္စု
ရာထူးဝန္အဖြဲ႔က ဆက္သြယ္ရမည့္အဖြဲ႔အစည္းအျဖစ္ တာဝန္ယူ၍ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ စင္ကာပူသံရံုးႏွင့္
ပူးေပါင္းကာျပည္တြင္းသင္တန္းမ်ားကို ျမန္မာ-စင္ကာပူသင္တန္းေက်ာင္းတြင္ ဖြင့္လွစ္ခဲ့ရာ
သက္ဆိုင္ရာဝန္ႀကီးဌာနနွင့္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ သင္တန္းသားမ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါသည္။
၂၀ဝ၄-၂၀ဝ၅ ဘ႑ာေရးႏွစ္မွ၂၀၁၀-၂၀၁၁ ဘ႑ာေရးႏွစ္အထိသင္တန္းအႀကိမ္ေပါင္း
(၅၆)ႀကိမ္ ဖြင့္လွစ္ခဲ့ျပီး ဝန္ၾကီးဌာန/အဖြဲ႔အစည္း(၄၁) ခုမွ သင္တန္းသား (၁၄၆၉) ဦး
တက္ေရာက္ခဲ့ပါသည္။

အာဆီယံႏိုင္ငံ့ဝန္ထမ္းဆိုင္ရာ အစည္းအေဝးမ်ား၏ ဥကၠဌတာဝန္ကိုအာဆီယံ အဖြဲ႔ဝင္ႏိုင္ငံ
မ်ား၏အမည္အကၡရာစဥ္လိုက္ (၂)ႏွစ္လွ်င္(၁)ၾကိမ္အလွည့္က် ထမ္းေဆာင္လ်က္ရွိပါသည္။
မေလးရွားႏိုင္ငံကဥကၠဌတာဝန္ကို ၂၀၁၂ ခုႏွစ္၊ေအာက္တိုဘာလ (၅)ရက္ေန႔တြင္
ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာနိုင္ငံသုိ႔လႊဲအပ္ခဲ့ျပီးေနာက္၊ ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ ဥကၠဌတာဝန္
ကို ၂၀၁၃ခုႏွစ္ႏွင့္၂၀၁၄ ခုႏွစ္မ်ားတြင္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ပါသည္။ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာ
နိုင္ငံေတာ္၏ ႏိုင္ငံ့ဝန္ထမ္းဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားကို အဓိကတာဝန္ယူေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိ
သည့္ ျပည္ေထာင္စုရာထူးဝန္အဖြဲ႔မွ ဦးစီးျပီး (၁၇)ႀကိမ္ေျမာက္ အာဆီယံနိုင္ငံ့ဝန္ထမ္း
အဖြဲ႔အစည္းဆိုင္ရာ အဆင္‌့ျမင့္အရာရွိႀကီးမ်ားအစည္းအေဝးကို၂၀၁၃ ခုနွစ္၊စက္တင္ဘာ
လ ၂၆ နွင့္ ၂၇ရက္ေန႔မ်ားတြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕အင္းယားလိပ္ဟိုတယ္၌က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။
ထို႔အျပင္ဗဟိုဝန္ထမ္းတကၠသိုလ္(အထက္ျမန္မာျပည္)တြင္ ၁၇-၃-၂၀၁၄ရက္ေန႔မွ
၂၁-၃-၂၀၁၄ရက္ေန႔အထိ Seminar onGreen Productivity Improvement ကို
အိမ္ရွင္အျဖစ္ လက္ခံက်င္းပခဲ့ပါသည္။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ SedonaHotelတြင္17 th ACCSM
အစည္းအေဝးမ်ားႏွင့္ Forum on Good Governance ကို ၂၄-၉-၂၀၁၄ မွ၂၆-၉-၂၀၁၄
ရက္အထိ အိမ္ရွင္ အျဖစ္ လက္ခံက်င္းပခဲ့ျပီး၊ အလွည့္က်ဥကၠဌတာဝန္ကို Philippines
သို႔ လႊဲေျပာင္းေပးအပ္ခဲ့ပါသည္။

Go to top