ေနာက္ခံသမိုင္း

 

နိုင္ငံ့ဝန္ထမ္းမ်ားကို ေရွးျမန္မာဘုရင္မ်ား လက္ထက္ကပင္ အေလးအျမတ္ ထားခဲ့ၾကသည္။
ကိုလိုနီေခတ္ မတိုင္မီကာလက နိုင္ငံ့ဝန္ထမ္း ေရြးခ်ယ္ျခင္း၊ ခန္႔ထားျခင္းႏွင့္ ဝန္ထမ္းစည္းကမ္း
သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားသည္ တင္းတင္းၾကပ္ၾကပ္ ပုံစံတက်မဟုတ္ခဲ့ေသာ္လည္း ျမန္မာဘုရင္မ်ား
သည္ အရည္အခ်င္း ျပည့္ဝေသာ ပညာရွင္မ်ားႏွင့္ သုခမိန္မ်ား ခန္႔ထားေရးကို ဂ႐ုတစိုက္
ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကသည္။ တရား႐ုံးမ်ား၏ ဆုံးျဖတ္ခ်က္အမိန္႔ႏွင့္ ေဆာင္ရြက္ လုပ္ကိုင္မွုမ်ားသည္
မ်ားေသာအားျဖင့္ အေထာက္အထားမ်ား စနစ္တက် က်န္ရွိခဲ့ၾကသည္။ ဤအခ်က္သည္ ျမန္မာ
နိုင္ငံ၏ ဘာသာႏွင့္ စာေပ ေအာင္ျမင္ျဖစ္ထြန္းမွုကို ထင္ဟပ္လ်က္ ရွိပါသည္။ ျမန္မာနိုင္ငံကို
ကိုလိုနီနယ္ခ်ဲ႕တို႔ သိမ္းယူစဥ္က ျမန္မာနိုင္ငံ၏ စာတတ္ေျမာက္မွု အဆင့္သည္ ၿဗိတိန္နိုင္ငံ၏
အဆင့္ထက္ ျမင့္မားေၾကာင္း ေဂ်အက္စ္ဖာ နီဗယ္က ေရးသားခဲ့သည္။

ကိုလိုနီနယ္ခ်ဲ႕တို႔ ဝင္ေရာက္စက သိမ္းပိုက္ရရွိထားေသာ နယ္ေျမမ်ားကို ကလကတၱားတြင္
ဌာနခ်ဳပ္ ထားရွိေသာ ၿဗိတိသၽွအေရွ႕ အိႏၵိယကုမၸဏီ၏ အရာရွိမ်ားက အုပ္ခ်ဳပ္ၾကသည္။ ၁၈၈၆
ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာ တစ္နိုင္ငံလုံး ကိုလိုနီလက္အာက္သို႔ ေရာက္ရွိခဲ့ၿပီး ၁၈၈၆ ခုႏွစ္မွ ၁၉၃၇ခုႏွစ္
အတြင္း ျမန္မာနိုင္ငံကို အိႏၵိယနိုင္ငံ၏ ျပည္နယ္တစ္ခုအျဖစ္ သတ္မွတ္ခဲ့ၿပီး အိႏၵိယရွိၿဗိတိသၽွ
ဘုရင္ခံခ်ဳပ္က အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့သည္။ ၁၈၅၂ခုႏွစ္မက္ေကာေလးဂ်ိဳဝက္ေကာ္မရွင္အစီရင္ခံစာအရ
အိႏၵိယႏွင့္ (ျမန္မာ)နိုင္ငံတြင္ အျမဳေတ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး စနစ္ျဖင့္ အစားထိုးခဲ့သည္။ဤစနစ္သည္
ကာလအလိုက္ ေျပာင္းလဲလာေသာ္လည္း အဓိကအားျဖင့္ ၿဗိတိသၽွလူမ်ိဳးမ်ားႀကီးစိုးသည့္စနစ္ပင္
ျဖစ္ပါသည္။ ေဒသခံပုဂၢိဳလ္ အနည္းအက်ဥ္းသာ ပါ၀င္ခြင့္ ရခဲ့ပါသည္။ဤစနစ္၏ထိပ္ပိုင္းေနရာ
မ်ားတြင္ အိႏၵိယပဋိညာဥ္ခံ ဝန္ထမ္း Indian Civil Service ICSမ်ားက ရယူထားၾကၿပီးအခြင့္ထူးခံ
မ်ား ျဖစ္လာၾကကာ မိုးက်ေရႊကိုယ္မ်ား ဟူ၍ ေက်ာ္ၾကားခဲ့ၾက ပါသည္။

၁၉၃၇ ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာနိုင္ငံကို အိႏၵိယနိုင္ငံမွ ခြဲထုတ္ခဲ့သည္။ ျမန္မာနိုင္ငံ ပဋိညာဥ္ခံဝန္ထမ္း
Burma Civil Service; BCSမ်ားေရြးခ်ယ္ခန္႔ထားေရးအတြက္သီးျခားရာထူးဝန္အဖြဲ႕ကို
ျမန္မာနိုင္ငံ၌ ဖြဲ႕စည္းတည္ေထာင္ခဲ့သည္။

၁၉၄၈ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလတြင္ ျမန္မာနိုင္ငံ လြတ္လပ္ေရးရသည့္အခါတြင္ ၿဗိတိသၽွတို႔လႊဲေျပာင္း
ေပးေသာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပုံစံကိုပင္ ဆက္လက္ က်င့္သုံးခဲ့သည္။ လြတ္လပ္ေရးရၿပီးသည့္အခါ
အသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္း ပညာရပ္ဆိုင္ရာ ရာထူးအခ်ိဳ႕မွလြဲ၍ နိုင္ငံ့ဝန္ထမ္း ရာထူးအားလုံး
လိုလိုပင္ ျမန္မာလူမ်ိဳးမ်ား ေနရာယူလာၾကသည္။ ၁၉၅၃ခုႏွစ္တြင္ ရာထူးဝန္အဖြဲ႕ ဥပေဒ
ျပ႒ာန္းခဲ့ၿပီး ျပည္ေထာင္စု ရာထူးဝန္အဖြဲ႕ကို ဖြဲ႕စည္းခဲ့သည္။ ယင္းအဖြဲ႕သည္ ဝန္ထမ္း
ေရြးခ်ယ္ေလ့က်င့္ေရးအဖြဲ႕၏ ေရွ႕ေျပးအဖြဲ႕အစည္းပင္ ျဖစ္သည္။ ၁၉၇၇ ခုႏွစ္တြင္
ဝန္ထမ္းေရြးခ်ယ္ေလ့က်င့္ေရးအဖြဲ႕ကိုဝန္ထမ္းေရြးခ်ယ္ေလ့က်င့္ေရးဥပေဒအရဖြဲ႕စည္း
ခဲ့ပါသည္။ ထို႔ေနာက္ ဝန္ထမ္းေရြးခ်ယ္ေလ့က်င့္ေရးအဖြဲ႕ကို ၂၈-၁၀-၂၀၁၀ ရက္ေန႔တြင္
နိုင္ငံေတာ္ေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ ဖြံ့ၿဖိဳးေရးေကာင္စီက ျပဌာန္းသည့္ ျပည္ေထာင္စုရာထူးဝန္
အဖြဲ႕ဥပေဒျဖင့္ဖြဲ႕စည္းသည့္ ျပည္ေထာင္စုရာထူးဝန္အဖြဲ႕ျဖင့္ အစားထိုးခဲ့ပါသည္။

၂၀၀၆ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖၚဝါရီလ၂၁ရက္ေန႔တြင္ ဝန္ထမ္းေရြးခ်ယ္ေလ့က်င့္ေရးအဖြဲ႕၏ ဌာနခ်ဳပ္႐ုံးကို
ေနျပည္ေတာ္သို႔ ေျပာင္းေရြ႕ဖြင့္လွစ္ခဲ့ရာ ဝန္ထမ္းေရြးခ်ယ္ေလ့က်င့္ေရးဦးစီးဌာနႏွင့္ ဝန္ထမ္း
ေရးရာဦးစီးဌာန တို႔သည္လည္း ထို႔ေန႔မွာပင္စတင္၍ ေနျပည္ေတာ္၌ လုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္
လၽွက္ ရွိၾကပါသည္။

ျပည္ေထာင္စုရာထူးဝန္အဖြဲ႕ ႐ုံးအမွတ္(၁၇)၊ ေနျပည္ေတာ္

ျပည္ေထာင္စုရာထူးဝန္အဖြဲ႕
႐ုံးအမွတ္(၁၇)၊ ေနျပည္ေတာ္

Go to top